Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1876-1917
- brak danych - 1876 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego. W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 12 dni, a od początku XX wieku zwiększyła się do 13 dni. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Stary Zamość; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat zamojski, obecnie zamojski kolegiacki); Powiat zamojski gmina Stary Zamość; Wezwanie: Wniebowzięcia NMP; Rok powstania: 1531 rok; Miejscowości należące do parafii: Chomęciska Duże i Małe, Dębina, Krasne, Majdan Sitaniecki, Podkrasne, Podstary Zamość, Ruskie Piaski, Stary Zamość, Tarzymiechy, Wierzba, Wirkowice, Wisłowiec, Zamszany Kol. Księga pierwopisowa małżeństw (unikat) z lat 1876-1890 sygn.1
Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1889,1891-1917 sygn. 2-41
z dołączonymi alegatami z 1891 roku
Mikrofilmy KZ 1536-1548,2531,2730 ksiąg z lat 1876-1889,1891-1892 sygn.2-16

Amount of archival material

41

41

0

0.86

0.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -