Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tomaszowie Lubelskim

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1876-1915
- brak danych - 1876 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego. W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 12 dni, a od początku XX wieku zwiększyła się do 13 dni. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Tomaszów Lubelski; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat potylicki, tarnogrodzki, następnie tomaszowski); gubernia lubelska; Wezwanie: Zwiastowania NMP; Rok powstania:1627 rok; Miejscowości należące do parafii: Chorążanka, Dąbrowa, Górno, Jeziernia, Łaszczówka, Łosiniec, Majdan Górny, Pasieki, Rogóźno, Ruda Wołoska, Rabinówka, Sabaudia, Susiec, Szarowola, Tomaszów, Wieprzów, Wieprzowe Jezioro, Zamiany, Żyłka. Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1915 sygn. 1-40
z dołączonymi alegatami z lat 1876-1882,1884-1885,1887-1888,1890-1892,1894-1899
Mikrofilmy KZ 1868-1882,2771-2772 ksiąg z lat 1876-1892 sygn.1-17

Amount of archival material

40

40

0

0.95

0.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -