Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Turobinie

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1871-1872,1876-1916
- brak danych - 1871 - 1872
1876 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 43 j.a.
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Turobin; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat turobiński, następnie krasnostawski, urzędowski, ponownie krasnostawski, obecnie turobiński ); Powiat krasnostawski gmina Turobin; Wezwanie:św. Dominika; Rok powstania: 1530 rok; Miejscowości należące do parafii: Elizówka, Huta Turobińska, Olszanka, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Rokitów, Turobin, Tarnawa Mała i Duża, Tokary, Zagroble, Załawcze, Żabno. Akta urodzeń 1871-1872,1876-1916
Akta małżeństw 1871-1872,1876-1916
Akta zgonów 1871-1872,1876-1916
Alegata 1871,1876-1877,1880,1882-1886,1888-1889,1892,1894-1895,1905,1913-1915
Mikrofilmy KZ 1950-1957,2787-2788 ksiąg z lat 1871-1872,1876-1877,1887-1892 sygn.1-4,14-19

Amount of archival material

43

31

0

1.00

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -