Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uchaniach

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1874-1917,1923-1942
- brak danych - 1874 - 1917
1923 - 1942
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 54 j.a.
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Uchanie; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat krasnostawski, następnie hrubieszowski, obecnie uchański); Powiat hrubieszowski gmina Jarosławiec; Rok powstania: 1484 rok; Wezwanie: św. Antoniego; Miejscowości należące do parafii: Aurelin, Bogdanówka, Bokinia, Busieniec, Białowody, Białopole, Buśno, Drohiczany, Gliniska, Jarosławiec, Miedniki, Pielaki, Putnowice, Putnowice Majdan, Rozkoszówka, Teratyn, Uchanie, Wola Uchańska, Wysokie. Akta urodzeń 1874-1917,1923-1942
Akta małżeństw 1876-1917
Akta zgonów 1876-1879,1881-1905,1907-1910,1911-1917
Alegata 1908
Mikrofilmy KZ 2042-2056,2803-2804 ksiąg z lat 1876-1879,1881-1892 sygn.1,12-27

Amount of archival material

54

30

0

0.88

0.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -