Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Biłgoraju

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1876-1915
- brak danych - 1876 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Od 1829 roku duchowni parafii prawosławnych mieli obowiązek spisywania ksiąg metrykalnych religijno-cywilnych czyli zgodnie z przepisami cerkwi prawosławnej jak i Kodeksem Cywilnym Królestwa Polskiego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego. W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 12 dni, a od początku XX wieku zwiększyła się do 13 dni. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. W 1875 roku wyznanie greckokatolickie zostało zlikwidowane, w związku z czym ludność przechodziła na prawosławie. Natomiast w 1905 roku ukaz tolerancyjny umożliwił wielu unitom i ich potomkom zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Biłgoraj; diecezja chełmsko-warszawska, później chełmska i chełmsko-podlaska dekanat biłgorajski; W 1876 roku reaktywowana na miejscu dotychczasowej parafii greckokatolickiej. Wezwanie: św. Jerzego; Miejscowości należące do parafii: Biłgoraj, Bojary, Budziarze, Cyncynopol, Dyle, Gromada, Ignatówka, Kajetanówka, Majdan Gromadzki, Rapy Dylańskie, Rożnówka, Wola Duża i Mała, Wolaniny. Księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1913-1915 sygn.40
Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) z lat 1876-1914 sygn. 1-30
z dołączonymi alegatami z lat 1876-1878,1896
Mikrofilmy KZ 38-41,43,45-52,2278-2280,2587 ksiąg z lat 1876-1892 sygn.1-17
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/651/0/-/40 Akta zgonów 1913-1915 0
88/651/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 33
88/651/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 37
88/651/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908 35
88/651/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 47
88/651/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 45
88/651/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 44
88/651/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 35
88/651/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 51
88/651/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 35
88/651/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 36
88/651/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 44
88/651/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 48
88/651/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 36
88/651/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 54
88/651/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 53
88/651/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1910 36
88/651/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 43
88/651/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 30
88/651/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 33
88/651/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 43
88/651/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 39
88/651/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 36
88/651/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 59
88/651/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 29
88/651/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 56
88/651/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 42
88/651/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 42
88/651/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1909 41
88/651/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 37
88/651/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 33
88/651/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 41
88/651/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 39
88/651/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 46
88/651/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 35
88/651/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 43
88/651/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 38
88/651/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 54
88/651/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 38
88/651/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 54

Amount of archival material

40

40

0

0.36

0.36

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.