Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Horyszowie Ruskim

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1874-1915
- brak danych - 1874 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Od 1829 roku duchowni parafii prawosławnych mieli obowiązek spisywania ksiąg metrykalnych religijno-cywilnych czyli zgodnie z przepisami cerkwi prawosławnej jak i Kodeksem Cywilnym Królestwa Polskiego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego. W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 12 dni, a od początku XX wieku zwiększyła się do 13 dni. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. W 1875 roku wyznanie greckokatolickie zostało zlikwidowane, w związku z czym ludność przechodziła na prawosławie. Natomiast w 1905 roku ukaz tolerancyjny umożliwił wielu unitom i ich potomkom zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Horyszow Ruski; diecezja warszawsko-chełmska, następnie chełmska i chełmsko-podlaska, dekanat hrubieszowski; powiat hrubieszowski, gmina Miączyn; Wezwanie: Przemienienia Pańskiego; Rok powstania: 1533 rok, w 1876 roku reaktywowana na miejscu dotychczasowej parafii greckokatolickiej; Miejscowości należące do parafii: Horyszów Ruski, Koniuchy. Księgi pierwopisowe urodzeń (unikat) z lat 1874-1904 sygn.1-2
Księga pierwopisowa małżeństw (unikat) z lat 1890-1915 sygn.3
Księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1878-1894 sygn.4
Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1914 sygn.5-43
z dołączonymi alegatami z lat 1884-1885,1887-1888,1892-1894,1896
Mikrofilmy KZ 517-522,524,527-528,530-534,2352-2354,2621 ksiąg z lat 1876-1894 sygn.4-21; Asc Parafii Prawosławnej w Horyszowie Ruskim z lat 1876-1890 znajdują się też w zesp. nr 573/1 Parafia Greckokatolicka w Horyszowie Ruskim

Amount of archival material

43

43

0

0.44

0.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -