Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Ziemski w Tomaszowie Lubelskim

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1944-1947
- brak danych - 1944 - 1947
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowe Urzędy Ziemskie powołano na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15.08.1944 r. Obszarem działania Powiatowych Urzędów Ziemskich były tereny danego powiatu. Zadaniem P.U.Z. była współpraca z Powiatowym Pełnomocnikiem do Spraw Reformy Rolnej i wykonanie zarządzeń władz ziemskich w związku z przeprowadzoną Reformą Rolną. Powiatowe Urzędy Ziemskie powołane były do realizowania opieki państwowej nad rolnictwem oraz planowego i szybkiego przeprowadzenia reformy rolnej. Na czele P.U.Z. stali Komisarze Ziemscy podlegający Kierownikowi Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego, którym przydzielano do pomocy podkomisarzy ziemskich. Powiatowy Urząd Ziemski w Tomaszowie Lubelskim rozpoczął swoje czynności 1 września 1944 r. Siedziba tego urzędu mieściła się w domu przy ulicy Kościuszki Nr 40 na parterze. Pierwszym Komisarzem Ziemskim był inż. Fabian Kasperkiewicz, podkomisarzem Franciszek Oktaba. W kwietniu 1945 r. personel powiększył się do pięciu osób. Następnie w 1946 r. Personel zwiększył się o referenta administracji przejściowej, sekretarza, pomoc kancelaryjną. Urzędy Ziemskie były niezależne od władz terenowych, związane jedynie hierarchicznie z centralą resortu. Kierownicy P.U.Z. winni byli współdziałać z Powiatowymi Radami Narodowymi celem udzielania sobie wzajemnych usług, jak też niedopuszczenia do dwutorowości władz. Art..3 dekretu z 15.10.1944 r. mówi, że kontrolę w sprawach dotyczących rolnictwa i reform rolnych sprawują właściwe rady narodowe poprzez komisje ziemskie. P.U.Z. był pierwszą instancją orzekającą w sprawach przebudowy ustroju rolnego w zakresie przekazanym przez prawo przy udziale Powiatowych Komisji Ziemskich. W skład Powiatowej Komisji Ziemskiej wchodziło od 8 - 12 członków rekrutujących się z przedstawicieli rolnictwa, fachowców z dziedzin produkcji rolnej, melioracji, przemysły rolnego, spółdzielczości rolniczej, handlu produktami rolnymi. P.K.Z. powoływała Powiatowa Rada Narodowa. Członkowie Komisji mieli głos doradczy. Kadencja Komisji trwała trzy lata. Powiatowy Urząd Ziemski istniał do końca kwietnia 1947 r.. Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 28.04.1947 r. o zespoleniu Powiatowych Urzędów Ziemskich ze starostwami L.O.Org. 383/47 - dotychczasowe Powiatowe Urzędy Ziemskie wraz z całym aparatem administracyjnym i agendami włączone zostały w zakres działania starostw, weszły w skład Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych.[na podstawie wstępu do inwentarza] Dział Administracji: normatywne, organizacyjne, gospodarcze 1944-1947 13 j.a.;Dział Kontroli: przepisy -1946- 2 j.a.; Dział Finansowy: korespondencja 1944-1947 9 j.a.; Dział Urządzeń Rolnych: parcelacja, scalanie, osadnictwo, przesiedlenia 1944-1947 43 j.a.; Dział Rolnictwa: administracja młynów, statystyka 1945-1946 14 j.a.; Dział Funduszu Ziemi: administracja majątków państwowych 1945-1947 30 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

111

111

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.