Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Złojcu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1876-1908
- brak danych - 1876 - 1878
1880 - 1883
1885 - 1893
1895 - 1898
1901 - 1902
1904 - 1908
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - - rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 27 j.a.
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Od 1829 roku duchowni parafii prawosławnych mieli obowiązek spisywania ksiąg metrykalnych religijno-cywilnych czyli zgodnie z przepisami cerkwi prawosławnej jak i Kodeksem Cywilnym Królestwa Polskiego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku rosyjskim. Obowiązywała ich datacja według kalendarza juliańskiego. W 1875 roku wyznanie greckokatolickie zostało zlikwidowane, w związku z czym ludność przechodziła na prawosławie. Natomiast w 1905 roku ukaz tolerancyjny umożliwił wielu unitom i ich potomkom zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Złojec; dekanat szczebrzeszyński; powiat zamojski, gmina Białobrzegi; Wezwanie: św. Demetriusza; Rok powstania: 1531 rok; Miejscowości należące do parafii: Złojec, Wólka Złojecka, Chomęciska, Krzak, Wierzbica, Nielisz, Zarudzie, Ruskie Piaski. Akta urodzeń 1876-1878,1880-1883,1885-1893,1895-1898,1901-1902,1904-1908
Akta małżeństw 1876-1978,1880-1883,1885-1893,1895-1898,1901-1902,1904-1908
Akta zgonów 1876-1878,1880-1883,1885-1893,1895-1898,1901-1902,1904-1908
Alegata 1888-1893,1895,1897
- brak danych -

Amount of archival material

27

25

0

0.30

0.28

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -