Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Kopyłowie

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1855-1891
- brak danych - 1855 - 1891
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - - rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. W wyniku narastającego ograniczania praw hierarchii kościelnej i ludności greckokatolickiej nastąpiła kasata unii w latach 1873-1875. Zostały wówczas zlikwidowane parafie greckokatolickie lub zamienione na prawosławne. Tym samym ludność greckokatolicka została zmuszona do zmiany wyznania. W 1905 roku ukaz tolerancyjny umożliwił wielu unitom i ich potomkom zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Kopyłów; dekanat horodelski; powiat hrubieszowski, gmina Horodło; Wezwanie: św. Marka Ewangelisty; Rok powstania: 1686 rok; Miejscowości należące do parafii: Kopyłów, Kobło, Liski. Akta urodzeń 1859-1875
Akta małżeństw 1857-1889
Akta zgonów 1855-1891
- brak danych -

Amount of archival material

5

5

0

0.09

0.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -