Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
Previous archive Next archive
2449.69 - brak danych -
1013.0 10
3641 900

Oddział Ewidencji, Zabezpieczania, Udostępniania Zasobu i Informacji; Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru; Samodzielne stanowisko ds. Opracowania; Samodzielne stanowisko ds. Przechowalnictwa; Samodzielne stanowisko ds. Administracji

Tradycje archiwalne Zamościa, jak wszystko w mieście wielkiego kanclerza i hetmana, sięgają czasów Jana Zamoyskiego. Zamoyski nim został wielkim mężem stanu, politykiem, wodzem – był archiwistą. Jego pierwszą pracą po powrocie z opromienionych doktoratem studiów w Padwie było uporządkowanie archiwum koronnego. Konkretne efekty tamtej pracy pozostają nieznane. Jednak sumienna wiedza, jaką przyszły hetman posiadł o systemie prawnym i funkcjonowaniu Rzeczypospolitej, pożytkowana z wielkim powodzeniem w jego późniejszej karierze świadczy o umiejętności dokładnego studiowania wszelkich dokumentów archiwalnych.
Na przestrzeni ponad dwustu lat w pałacu ordynackim funkcjonowało archiwum rodzinne Zamoyskich.

Własne archiwa prowadziły władze miejskie, Akademia Zamojska, Kapituła Kolegiaty. Nie znamy dokładnie ich organizacji. Zbiory wszystkich trzech w dużej części przetrwały jednak do naszych czasów, niestety, poza Zamościem. W Warszawie i Lublinie znalazły się akta Ordynacji Zamojskiej, w Lublinie archiwa władz miejskich okresu staropolskiego. Archiwalia Akademii, jako prywatnej szkoły znalazły się w zasobie archiwalnym ordynacji. W wyniku dziejowych okoliczności, akta do historii Zamojszczyzny, a zwłaszcza samego Zamościa znaleźć można także w archiwach Krakowa, Lwowa, Wrocławia, Przemyśla, Radomia, Moskwy, Petersburga, Kijowa, Mińska czy Wiednia.
Zinstytucjonalizowane dzieje archiwalne Zamościa są stosunkowo krótkie, ich początki sięgają połowy zeszłego wieku, gdy odgórnymi decyzjami powstała w Polsce sieć kilkudziesięciu archiwów państwowych.

Archiwum Państwowe w Zamościu powstało w sierpniu 1950 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 roku jako oddział powiatowy Archiwum Państwowego w Lublinie (Dz. Urz. Min. Oświaty nr 19, poz. 253). Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. Nr 19, poz. 149) oddział przekształcono w Powiatowe Archiwum Państwowe w Zamościu , które do 1975 r. podlegało Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Lublinie. Organizatorem i pierwszym kierownikiem powołanego Archiwum był Hipolit Kozioł. W zasobie archiwum znalazły się m.in. akta Archiwum Miejskiego m. Zamościa (ok. 1820-1939). W 1951 r. archiwum objęło działaniem oprócz powiatu zamojskiego także powiat krasnostawski i biłgorajski, a 1952 r. tomaszowski. Zasięg terytorialny w tym kształcie, z wyjątkiem powiatu biłgorajskiego, który przeszedł do zakresu działania utworzonego w 1955 r. Archiwum w Kraśniku utrzymał się do końca 1975 r.


Placówka od początku borykała się z trudnościami lokalowymi. Początkowo przyznano jej pomieszczenia o powierzchni 25 m2 w domu prywatnym przy ul. Grodzkiej 11, dodając stopniowo pomieszczenia na magazyny. W 1967 r. w związku z pracami remontowymi budynku przy tej ulicy Archiwum przeniesiono do pomieszczeń o powierzchni 198 m2 w kamienicy przy ul. Moranda 4. Dotkliwy brak odpowiedniej powierzchni lokalowej stanowił poważną przeszkodę w gromadzeniu i udostępnianiu archiwaliów. Od chwili powstania troszczono się głównie o zabezpieczenie archiwaliów w terenie i ich gromadzenie. Prowadzono też prace związane z naukowym opracowaniem zasobu, udostępnianiem i popularyzacją zbiorów.

W wyniku reformy administracji państwowej Zamość podniesiony został do rangi miasta wojewódzkiego. Do nowego podziału dostosowano sieć archiwalną. Na podstawie zarządzenia nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 21 stycznia 1976 na bazie Archiwum Powiatowego powstało Wojewódzkie Archiwum Państwowe podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Objęło ono działalnością teren województwa zamojskiego. Z chwilą utworzenia WAP zwiększyła się obsada personalna z trzech do ośmiu pracowników. W 1983 r. na mocy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych Wojewódzkie Archiwum Państwowe przekształcono w Archiwum Państwowe w Zamościu.

W związku z wprowadzeniem nowej struktury administracyjnej państwa zarządzeniem nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 lipca 1998 r. Archiwum Państwowe w Zamościu objęło zasięgiem dotychczasowy obszar działania obejmujący miasto Zamość, powiaty biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski oraz gminy: Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka z pow. krasnostawskiego i gminy: Wysokie i Zakrzew z pow. lubelskiego.

Z uwagi na brak miejsca i złe warunki przechowywania akt archiwum nie mogło w pełni realizować nałożonych ustawą zadań. W wyniku długoletnich starań decyzją Prezydenta Miasta Zamościa z 14 kwietnia 2000 r. Archiwum otrzymało w trwały zarząd część budynku biurowego przy ul. Hrubieszowskiej 69A. Po dokonaniu prac remontowych i modernizacyjnych od 12 lipca 2001 r., stał się on nową siedzibą Archiwum Państwowego w Zamościu. Archiwum posiada 595 m2 powierzchni magazynowej, z której większość wyposażona jest w nowoczesne regały kompaktowe mogące pomieścić ok. ponad 2,2 tys. mb. akt.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
88/650/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Bereściu 1876-1914 1390
88/649/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Babicach 1872-1913 4051
88/648/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żółkiewce 1871-1874,1876-1917 2825
88/647/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zamościu 1870-1873,1876-1917 4319
88/646/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wysokiem 1871,1876-1916 2316
88/645/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wożuczynie 1876-1913 2845
88/644/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wielączy 1876-1916 2196
88/643/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uchaniach 1874-1917,1923-1942 6301
88/642/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tyszowcach 1876-1912 1684
88/641/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Turobinie 1871-1872,1876-1916 3400
88/640/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzeszczanach 1875-1916 3238
88/639/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tomaszowie Lubelskim 1876-1915 3518
88/638/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnogórze 1871-1874,1876-1916 4226
88/637/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnogrodzie 1876-1917 5138
88/636/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Targowisku 1876-1916 2126
88/635/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie 1875-1916 8620
88/634/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Zamościu 1876-1917 3052
88/633/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Soli - włączony do zespołu 720 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Soli 0
88/632/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierbieszowie 1876-1915 3266
88/631/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sitańcu 1872-1912, 1915-1917 3101
88/630/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeplinie 1876-1917 1645
88/629/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzięcinie 1876-1914 1633
88/628/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rachaniach 1876-1913 1262
88/627/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Puszczy Solskiej 1876-1917 5532
88/626/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Potoku Górnym 1876-1916 6647
88/625/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce 1871,1873,1876-1911 3714
88/624/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oszczowie 1876-1915 2722
88/623/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nieliszu 1876-1915 4256
88/622/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nabrożu 1876-1915 3514
88/621/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Moniatyczach 1870-1926 1762
88/620/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mokremlipiu 1876-1915 4343
88/619/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łukowej 1876-1917 5191
88/618/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łaszczowie 1876-1915 2408
88/617/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach 1876-1917 5127
88/616/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie 1876-1914 2497
88/615/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krasnobrodzie 1876-1914 8252
88/614/0 Akta stanu cywilnego kościoła filialnego w Komarowie Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach 1868-1917 4442
88/613/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Józefowie 1876-1917 5674
88/612/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Hrubieszowie 1876-1936 4062
88/611/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Horodle 1876-1916 2917
88/610/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gródku 1876-1917 3409
88/609/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grabowcu 1876-1917 6224
88/608/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Górecku 1876-1917 6751
88/607/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gorzkowie 1871-1874,1876-1916 6752
88/606/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goraju 1876-1915 4389
88/605/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Frampolu 1876-1914 3746
88/604/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierążni 1876-1915 2062
88/603/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubie 1876-1916 3007
88/602/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czernięcinie 1871-1872,1876-1877,1887-1916 1739
88/601/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodywańcach 1876-1890,1907-1917 637
88/600/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chłaniowie 1871-1874,1876-1917 3025
88/599/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biłgoraju 1876-1917 3844
88/598/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamchu 1955-1959 0
88/597/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Iłowcu 1956-1956 0
88/596/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębowcu 1960-1972 0
88/595/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalinówce 1960-1971 0
88/594/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skierbieszowie 1949-1972[1973-1978] 0
88/593/0 Gminna Rada Narodowa w Skierbieszowie 1973-1990 0
88/592/0 Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej w Zamościu 1990-1999 0
88/591/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu RP z terenu województwa zamojskiego przeprowadzonych w dniu 19 IX 1993 r. 1993-1993 0
88/590/0 vacat - Sąd Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim - włączony do zespołu 568 Sąd Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim 0
88/589/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu 1915-1973,1981-1999 0
88/588/0 Urząd Rejonowy w Zamościu [1986]1990-1999 0
88/587/0 Urząd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim 1990-1998 0
88/586/0 Urząd Rejonowy w Hrubieszowie 1990-1998 0
88/585/0 Urząd Rejonowy w Biłgoraju [1988]1990-1998[2006] 0
88/584/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Komisja Zakładowa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zamościu 1981-1981 0
88/583/0 Zbiór prasy opozycyjnej i ulotek 1980-1989 0
88/582/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Zamościu 1940-1944[1948] 0
88/581/0 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Remontów i Terenów Zielonych w Zamościu 1951-1998 0
88/580/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żółkiewce 1962-1984 0
88/579/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Zamościu 1947-1975 0
88/578/0 Archiwum Państwowe w Zamościu 1950-1993 0
88/577/0 Zbiór portretów działaczy politycznych 1928-1944 0
88/576/0 Spuścizna Tadeusza Zaremby 1895-1964, architekta 1924-1959 0
88/575/0 Zbiór Jana Zachwatowicza 1900-1983, architekta - /litografie/ 1938 0
88/574/2 Parafia Prawosławna w Zamchu 1902-1906 0
88/574/1 Parafia Prawosławna w Babicach 1943-1943 0
88/574/0 Akta parafii prawosławnych - zbiór szczątków zespołów 1902-1943 0
88/573/7 Parafia Greckokatolicka w Wiszniowie 1814-1814 34
88/573/6 Parafia Greckokatolicka w Ubrodowicach 1784-1866 377
88/573/5 Parafia Greckokatolicka w Świdnikach 1815-1826 88
88/573/4 Parafia Greckokatolicka w Stefankowicach 1784-1833 135
88/573/3 Parafia Greckokatolicka w Mianowicach 1785-1896 57
88/573/2 Parafia Greckokatolicka w Kułakowicach 1776-1835 358
88/573/1 Parafia Greckokatolicka w Horyszowie Ruskim 1785-1890 211
88/573/0 Akta parafii greckokatolickich województwa zamojskiego - zbiór szczątków zespołów 1776-1896 0
88/572/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Krasnymstawie 1945-1948 0
88/571/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Biłgoraju 1974-1974 0
88/570/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Skierbieszowie 1950-1958 0
88/569/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Krasnymstawie 1947-1949 0
88/568/0 Sąd Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim 1939-1970 0
88/567/0 Akta adwokatów zamojskich 1908-1939 0
88/566/0 Komornicy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z siedzibą w Krasnymstawie 1919-1928 0
88/565/0 Sąd Policji Prostej w Krasnymstawie 1869-1869 0
88/564/0 Zbiorcza Szkoła Gminna w Suścu 1975-1980 0
88/563/0 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zamościu Rejonowy Oddział w Hrubieszowie 1876-1939 0
88/562/0 Urząd Skarbowy w Krasnymstawie 1939-1940 0
88/561/0 Zarząd Powiatowy Tomaszowski 1870-1910 0
88/560/0 Akta gminy Tarnoszyn 1947-1947 0
1 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15