Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
Previous archive Next archive
2449.69 - brak danych -
1013.0 10
3641 900

Oddział Ewidencji, Zabezpieczania, Udostępniania Zasobu i Informacji; Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru; Samodzielne stanowisko ds. Opracowania; Samodzielne stanowisko ds. Przechowalnictwa; Samodzielne stanowisko ds. Administracji

Tradycje archiwalne Zamościa, jak wszystko w mieście wielkiego kanclerza i hetmana, sięgają czasów Jana Zamoyskiego. Zamoyski nim został wielkim mężem stanu, politykiem, wodzem – był archiwistą. Jego pierwszą pracą po powrocie z opromienionych doktoratem studiów w Padwie było uporządkowanie archiwum koronnego. Konkretne efekty tamtej pracy pozostają nieznane. Jednak sumienna wiedza, jaką przyszły hetman posiadł o systemie prawnym i funkcjonowaniu Rzeczypospolitej, pożytkowana z wielkim powodzeniem w jego późniejszej karierze świadczy o umiejętności dokładnego studiowania wszelkich dokumentów archiwalnych.
Na przestrzeni ponad dwustu lat w pałacu ordynackim funkcjonowało archiwum rodzinne Zamoyskich.

Własne archiwa prowadziły władze miejskie, Akademia Zamojska, Kapituła Kolegiaty. Nie znamy dokładnie ich organizacji. Zbiory wszystkich trzech w dużej części przetrwały jednak do naszych czasów, niestety, poza Zamościem. W Warszawie i Lublinie znalazły się akta Ordynacji Zamojskiej, w Lublinie archiwa władz miejskich okresu staropolskiego. Archiwalia Akademii, jako prywatnej szkoły znalazły się w zasobie archiwalnym ordynacji. W wyniku dziejowych okoliczności, akta do historii Zamojszczyzny, a zwłaszcza samego Zamościa znaleźć można także w archiwach Krakowa, Lwowa, Wrocławia, Przemyśla, Radomia, Moskwy, Petersburga, Kijowa, Mińska czy Wiednia.
Zinstytucjonalizowane dzieje archiwalne Zamościa są stosunkowo krótkie, ich początki sięgają połowy zeszłego wieku, gdy odgórnymi decyzjami powstała w Polsce sieć kilkudziesięciu archiwów państwowych.

Archiwum Państwowe w Zamościu powstało w sierpniu 1950 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 roku jako oddział powiatowy Archiwum Państwowego w Lublinie (Dz. Urz. Min. Oświaty nr 19, poz. 253). Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. Nr 19, poz. 149) oddział przekształcono w Powiatowe Archiwum Państwowe w Zamościu , które do 1975 r. podlegało Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Lublinie. Organizatorem i pierwszym kierownikiem powołanego Archiwum był Hipolit Kozioł. W zasobie archiwum znalazły się m.in. akta Archiwum Miejskiego m. Zamościa (ok. 1820-1939). W 1951 r. archiwum objęło działaniem oprócz powiatu zamojskiego także powiat krasnostawski i biłgorajski, a 1952 r. tomaszowski. Zasięg terytorialny w tym kształcie, z wyjątkiem powiatu biłgorajskiego, który przeszedł do zakresu działania utworzonego w 1955 r. Archiwum w Kraśniku utrzymał się do końca 1975 r.


Placówka od początku borykała się z trudnościami lokalowymi. Początkowo przyznano jej pomieszczenia o powierzchni 25 m2 w domu prywatnym przy ul. Grodzkiej 11, dodając stopniowo pomieszczenia na magazyny. W 1967 r. w związku z pracami remontowymi budynku przy tej ulicy Archiwum przeniesiono do pomieszczeń o powierzchni 198 m2 w kamienicy przy ul. Moranda 4. Dotkliwy brak odpowiedniej powierzchni lokalowej stanowił poważną przeszkodę w gromadzeniu i udostępnianiu archiwaliów. Od chwili powstania troszczono się głównie o zabezpieczenie archiwaliów w terenie i ich gromadzenie. Prowadzono też prace związane z naukowym opracowaniem zasobu, udostępnianiem i popularyzacją zbiorów.

W wyniku reformy administracji państwowej Zamość podniesiony został do rangi miasta wojewódzkiego. Do nowego podziału dostosowano sieć archiwalną. Na podstawie zarządzenia nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 21 stycznia 1976 na bazie Archiwum Powiatowego powstało Wojewódzkie Archiwum Państwowe podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Objęło ono działalnością teren województwa zamojskiego. Z chwilą utworzenia WAP zwiększyła się obsada personalna z trzech do ośmiu pracowników. W 1983 r. na mocy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych Wojewódzkie Archiwum Państwowe przekształcono w Archiwum Państwowe w Zamościu.

W związku z wprowadzeniem nowej struktury administracyjnej państwa zarządzeniem nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 lipca 1998 r. Archiwum Państwowe w Zamościu objęło zasięgiem dotychczasowy obszar działania obejmujący miasto Zamość, powiaty biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski oraz gminy: Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka z pow. krasnostawskiego i gminy: Wysokie i Zakrzew z pow. lubelskiego.

Z uwagi na brak miejsca i złe warunki przechowywania akt archiwum nie mogło w pełni realizować nałożonych ustawą zadań. W wyniku długoletnich starań decyzją Prezydenta Miasta Zamościa z 14 kwietnia 2000 r. Archiwum otrzymało w trwały zarząd część budynku biurowego przy ul. Hrubieszowskiej 69A. Po dokonaniu prac remontowych i modernizacyjnych od 12 lipca 2001 r., stał się on nową siedzibą Archiwum Państwowego w Zamościu. Archiwum posiada 595 m2 powierzchni magazynowej, z której większość wyposażona jest w nowoczesne regały kompaktowe mogące pomieścić ok. ponad 2,2 tys. mb. akt.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
88/213/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne w Lublinie Zakład Terenowy w Zamościu Pracownia w Tomaszowie Lubelskim 1975-1976 0
88/1261/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie 1944-1948 0
88/330/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie Biuro Obwodowe w Tomaszowie Lubelskim 1946-1951[1952-1961] 0
88/273/0 Orkiestra Włościańska im. Karola Namysłowskiego w Zamościu 1912-2007 0
88/573/1 Parafia Greckokatolicka w Horyszowie Ruskim 1785-1890 211
88/573/2 Parafia Greckokatolicka w Kułakowicach 1776-1835 358
88/573/3 Parafia Greckokatolicka w Mianowicach 1785-1896 57
88/573/4 Parafia Greckokatolicka w Stefankowicach 1784-1833 135
88/573/6 Parafia Greckokatolicka w Ubrodowicach 1784-1866 377
88/573/7 Parafia Greckokatolicka w Wiszniowie 1814-1814 34
88/573/5 Parafia Greckokatolicka w Świdnikach 1815-1826 88
88/574/1 Parafia Prawosławna w Babicach 1943-1943 0
88/574/2 Parafia Prawosławna w Zamchu 1902-1906 0
88/388/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego - Rada Wojewódzka w Zamościu 1982-1989 0
88/149/1 Państwowa 3 - letnia Szkoła Pielęgniarska w Zamościu 1954-1959 0
88/185/0 Państwowa Centrala Handlowa Hurtownia Spożywczo - Przemysłowa w Zamościu 1946-1951 0
88/183/4 Państwowa Klinkiernia w Białopolu 1924-1944 0
88/183/5 Państwowa Klinkiernia w Budach 1927-1944 0
88/183/3 Państwowa Klinkiernia w Izbicy 1928-1944 0
88/183/6 Państwowa Klinkiernia w Zamościu 1936-1943 0
88/180/0 Państwowa Stadnina Koni w Białce powiat krasnostawski 1945-1956 0
88/181/0 Państwowa Stadnina Koni w Michalowie powiat zamojski 1944-1956 0
88/1145/0 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu [1928]1948-1980 0
88/148/1 Państwowa Szkoła Praktyków Specjalistów Chowu Bydła w Tarnawatce 1944-1951 0
88/148/2 Państwowa Szkoła Spółdzielcza dla Dorosłych w Krynicach 1945-1951 0
88/548/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Michalowie powiat zamojski 1955-1992 0
88/183/0 Państwowe Klinkiernie Okręgu Zamojskiego - zbiór szczątków zespołów 1924-1949 0
88/354/7 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Biłgoraju 1951,1955 0
88/211/2 Państwowe Liceum Przemysłu Odzieżowego w Biłgoraju 1945-1952 0
88/149/6 Państwowe Liceum Przemysłu Odzieżowego w Zamościu 1942-1952 0
88/147/1 Państwowe Liceum Rolnicze dla Dorosłych w Gardzienicach 1944-1949 0
88/545/0 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu 1945-1998 0
88/201/0 Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu 1916-1994 0
88/150/0 Państwowy Bank Rolny Oddział w Krasnymstawie 1947-1953 0
88/151/0 Państwowy Bank Rolny Oddział w Zamościu 1928-1950 0
88/1163/0 Państwowy Dom Dziecka Nr 1 w Zamościu 1949-1996 0
88/1164/0 Państwowy Dom Dziecka Nr 2 w Zamościu 1957-1985 0
88/1327/0 Państwowy Dom Dziecka w Zwierzyńcu 1947-1988 0
88/570/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Skierbieszowie 1950-1958 0
88/1240/0 Państwowy Zakład Ubezpieczeń Inspektorat Powiatowy w Zamościu 1954-1974 0
88/1239/0 Państwowy Zakład Ubezpieczeń Oddział Wojewódzki w Zamościu 1975-1991 0
88/1279/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Zamościu 1952-1975 0
88/1280/0 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zamościu 1975-1988 0
88/873/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Babicach 1974-1988 0
88/874/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Biłgorajskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Biłgoraju 1970-1988 0
88/885/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Borowinie Sitanieckiej /Komitet Gminny Zamość/ 1973-1988 0
88/886/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Budyninie /Komitet Gminny Ulhówek/ 1973-1989 0
88/887/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bukowej /Komitet Gminny Biłgoraj/ 1973-1989 0
88/888/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bukowinie /Komitet Gminny Tarnogród/ 1973-1986 0
88/875/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cechu Rzemiosł Różnych w Biłgoraju 1977-1986 0
88/890/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chyżach /Komitet Gminny Tomaszów Lubelski/ 1973-1980 0
88/973/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chłodni Składowej w Zamościu 1973-1986 0
88/889/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chłopiatynie /Komitet Gminny Dołhobyczów/ 1973-1988 0
88/940/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cukrowni Strzyżów /Komitet Gminny Horodło/ 1973-1989 0
88/970/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cukrowni Wożuczyn /Komitet Gminny Rachanie/ 1966-1984 0
88/891/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czernięcinie Głównym /Komitet Gminny Turobin/ 1972-1989 0
88/893/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dzierążni /Komitet Gminny Krynice/ 1975-1988 0
88/974/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Aparatury Mleczarskiej "Spomasz" w Zamościu 1973-1986 0
88/962/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Tomaszowie Lubelskim 1973-1989 0
88/907/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni w Józefowie 1973-1989 0
88/934/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni w Rachaniach /Komitet Gminny Rachanie/ 1973-1984 0
88/896/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gorajcu Zastawiu / Komitet Gminny Radecznica/ 1973-1989 0
88/954/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gospodarstwie Hodowli Zarodowej w Tarnawatce /Komitet Gminny Krynice/ 1968-1989 0
88/898/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Horyszowie Polskim /Komitet Gminny Sitno/ 1973-1986 0
88/899/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hostynnem /Komitet Gminny Werbkowice/ 1973-1985 0
88/957/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Lubelskim 1969-1989 0
88/880/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Inspektoracie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Biłgoraju 1972-1988 0
88/906/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jarczowie Osadzie /Komitet Gminny Jarczów/ 1975-1989 0
88/905/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Klinkierni w Izbicy 1960-1988 0
88/908/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komarowie 1974-1989 0
88/975/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Zamościu 1975-1976 0
88/876/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komisariacie Milicji Obywatelskiej w Biłgoraju 1970-1988 0
88/879/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju 1973-1988 0
88/909/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kopyłowie /Komitet Gminny Horodło/ 1973-1989 0
88/910/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnem /Komitet Gminny Stary Zamość/ 1966-1989 0
88/911/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnobrodzie 1973-1989 0
88/949/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Liceum Ogólnokształcącym w Szczebrzeszynie 1972-1988 0
88/964/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Liceum Ogólnokształcącym w Tyszowcach 1970-1989 0
88/877/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lidze Obrony Kraju w Biłgoraju 1972-1987 0
88/912/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lipinie Starej /Komitet Gminny Skierbieszów/ 1973-1988 0
88/913/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Luchowie Dolnym /Komitet Gminny Tarnogród/ 1973-1989 0
88/919/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Majdanie Nepryskim /Komitet Gminny Józefów/ 1973-1989 0
88/1321/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Nr 1 w Zamościu 1965-1972 0
88/922/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mołodiatyczach/ Komitet Gminny Trzeszczany/ 1973-1989 0
88/923/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mycowie /Komitet Gminny Dołhobyczów/ 1973-1988 0
88/994/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadleśnictwie Zwierzyniec 1972-1989 0
88/924/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nawozie /Komitet Gminny Nielisz/ 1972-1985 0
88/981/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Obuwniczej Spółdzielni Pracy w Zamościu 1973-1989 0
88/947/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Szczebrzeszynie 1966-1988 0
88/999/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Żółkiewce 1973-1988 0
88/925/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olchowcu /Komitet Gminny Łukowa/ 1973-1988 0
88/926/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Oseredku /Komitet Gminny Susiec/ 1973-1989 0
88/892/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Dołhobyczowie 1977-1980 0
88/918/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Majdanie /Komitet Gminny Dołhobyczów/ 1973-1989 0
88/966/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Uśmierzu /Komitet Gminny Dołhobyczów/ 1980-1985 0
88/1186/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu 1976-1981 0
88/921/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Mirczu 1973-1986 0
88/938/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Skierbieszowie 1973-1988 0
88/971/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wysokiem k/Bychawy 1967-1983 0
88/915/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łaszczowie 1972-1986 0
1 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15