Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Komisja Urbarialna w Głogowie

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1774-1851
Kreis Urbarien Commission zu Glogau 1774 - 1851
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Geneza akcji spisywania urbarza na Śląsku wiąże się z polityką państwa pruskiego wobec chłopów, które ze względów militarnych i fiskalnych dążyło do utrzymywania gospodarstw chłopskich pod względem ich liczebności i potencjału gospodarczego. W dążeniu do rozszerzenia swego stanu posiadania wielcy feudałowie rugowali bowiem chłopów z ich gospodarstw. Równocześnie zwiększali także zakres ich zobowiązań feudalnych. Postępowanie takie pozbawiało państwo pruskie podatników i rekrutów do wojska. W celu zapobiegania takim praktykom Fryderyk II wydał szereg zakazów np. zakaz rugów. W przypadku sporu o powinności między chłopem a panem ustalano stan faktyczny istniejący w ostatnich latach wobec gospodarstw o powinnościach wymiernych oraz konkretyzowano dotychczasowe powinności niewymierne. Uzyskane dane miały być spisywane w specjalnym dokumencie tzw. urbarzu i rokrocznie odczytywane chłopom. W 1784 roku cesarz zarządził akcje spisywania urbarzy na całym Śląsku, niezależnie od jakichkolwiek sporów. Praca ta miała zostać wykonana przez specjalnie powołane w tym celu dwie Główne Komisje Urbarialne (Haupt Urbarien Commission) z siedzibami w Głogowie i Wrocławiu oraz Powiatowe Komisje Urbarialne (Kreis Urbarien Kommission), tworzone dla poszczególnych powiatów. Powiatowa Komisja Urbarialna w Głogowie swoim zasięgiem obejmowała powiat głogowski. Urbarz mógł być także spisywany przez sąd patrymonialny danej wsi w wyniku ugody między feudałem i poddanymi. W 1785 roku Główne Komisji Urbarialne otrzymały szczegółowe instrukcje dotyczące sporządzania urbarzy. Powinny były one zawierać dokładny opis budynków, przysługującej panu jurysdykcji, wszystkich dochodów płynących z folwarków, lasów, stawów, myt i młynów, wykazy czynszów chłopskich i robocizn, a także wysokość i rodzaj świadczeń pańskich na rzecz chłopów odrabiających pańszczyznę. Urbarze miały być ściśle związane z rachunkowością folwarczną, stanowić podstawę przy sprzedaży majątków lub ich przekazywania drogą dziedziczenia. sygn. 1-26 z lat 1774-1851 (powinności chłopskie w pieniądzu i naturze, uposażenie i obciążenia poszczególnych grup ludności poddańczej, obciążenia chłopów na rzecz gminy, służba dworska – ich utrzymanie i zarobki, sprawy szczególne ludności poddańczej) - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/1/0/-/1 Urbarium des im Glogauschen Fürstenthum und dessen Glogauschen Kreise zu Erb und eigene Rechte belegenen Rittergutes Benckwitz 1774-1797 0
89/1/0/-/2 Urbarium des im Glogauschen Fürstenthum und deßen Glogauschen Creise zu Creise zu Erb und eigenen Rechten belegenen Majorats Ritterguts Seppau, Gross Kauer, und Mangelwitz "brak daty" 0
89/1/0/-/3 Die Errichtung des Urbarri zu Putschkau Glogauschen Kreises 1798-1802 0
89/1/0/-/4 Das Urbarium von Putschlau 1802 0
89/1/0/-/5 Die Errichtung des Urbarii zu Schoenau Glogausches Kreises 1786-1790 0
89/1/0/-/6 Die Errichtung des Urbarii zu Schoenau Glogausches Creises Vol. II 1790-1793 0
89/1/0/-/7 Die Errichtung des Urbarii zu Schoenau und Kropusch Vol I 1785-1789 0
89/1/0/-/8 Sache Der Unthenthanen zu Schoenau und Kropusch wider Ihre Grundherrschaft den Hauptmann von Lüttwitz 1789 0
89/1/0/-/9 Das Urbarium zu Schoenau und Kropusch 1784 0
89/1/0/-/10 Urbarium des Im Glogauschen Kreise zu Erbs - und Czauden - Rechten belegenen Ritter - Guthes Schoenau nebst Zugehör Kropusch 1792-1793 0
89/1/0/-/11 Die Errichtung des Urbarii bei dem zu Klein Tschirne gehörigen Guths Skeyden Glogausches Creises 1787-1789 0
89/1/0/-/12 Die Errichtung des Urbarii zu Alt - Strunz 1787-1799 0
89/1/0/-/13 Die Errichtung des Urbarii zu Alt Strunz 1799-1802 0
89/1/0/-/14 Erbschriften der Protocoll sowohl über die vorläufigen Herrschaftlichen Aufgaben als der Commissions - Protocolle der Königl[ichen] Ersten Glogauschen Creis - Urbarien - Commission Behufs des zu errichteten Urbarii zu Alt Strunz 1792-1799 0
89/1/0/-/15 Revidirter - Entwurf des Urbarii von Altstrunz "brak daty" 0
1 2

Amount of archival material

26

26

0

0.64

0.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.