Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Głogów

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1449-1940
- brak danych - 1449 - 1940
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miasto Głogów zostało lokowane na prawie niemieckim przez księcia głogowskiego Konrada I w 1253 roku. Miastu nadano znaczny obszar ziemi, obejmujacy wsie: Serby, Brzostów, Ruchowice, Jaczów. Na czele miasta stanął wójt, który pełnił również rolę zasadźcy, sprowadzającego nowych osadników. Informacje o pierwszej radzie miejskiej pojawiają się w dokumentach z lat 1291, 1304 i 1310. Składała się ona z sześciu mieszczan na czele z burmistrzem. Ostatecznie w 1331 roku miasto odkupiło uprawnienia wójta, co oznaczało przejecie pełnej władzy przez radę miejską i burmistrza. Pierwszewzmianki o cechach pojawiły się na początku XIV wieku. W 1346 roku po przejęciu księstwa głogowskiego przez królów czeskich Głogów został podzielony na dwie odrębne części: królewską i książęcą. W mieście powstały dwa ośrodki władzy i dwa odrębne sądy. Działały też dwie rady miejskie. Począwszy od drugiej połowy XIV wieku miasto zaczęło się szybko rozwijać, urastając do rangi głównego ślaskiego ośrodka handlowego. Przełomowym wydarzeniem w dziejach Głogowa stała się podjeta w 1630 roku decyzja o rozbudowie fortyfikacji i uczynieniu z miasta twierdzy. Budowa twierdzy prowadzona była w latach 1631-1632. Po prejęciu Śląska przez Prusy w 1742 roku na ziemi głogowskiej zaczęto wprowadzać nowa administrację, która nie ominęła także zarządów miejskich. Magistrat był mianowany przez króla i stał się urzędem królewskim, a samodzielność miasta została znacznie ograniczona. Ponadto ograniczenia wynikajace z funkcji miasta-twierdzy powodowały utrudnienia w działalności gospodarczej i handlowej oraz uniemożliwiały rowój terytorialny. Kolejnym istotnym wydarzeniem dla Głogowa było wydanie 19 listopada 1808 roku ordynacji miejskiej, ustalajacej nowe zasady funkcjonowania samorządu miejskiego. Wybory według nowych zasad odbyły się w Głogowie w dniach 21-23 lutego 1809 roku, a w skład pierwszej rady weszło 45 członków z kupcem Schulze na czele. Organem wykonawczym rady był magistrat, wybierany przez zgromadzenie radnych. Na jego czele stał burmistrz. W XIX wieku miasto pozostało przede wszystkim twierdzą. Władze miejskie podjęły decyzję o założeniu osobnego przedmieścia na zachód od miasta, daleko od murów miejskich. Dopiero 30 kwietnia 1902 roku została zawarta umowa pomiedzy władzami miejskimi a wojskowymi o zniesieniu fortyfikacji. W rezultacie tego w latach 1905-1906 opracowano plan zabudowy, według którego systematycznie rozbudowywano miasto. Na przełomie XIX/XX wieku magistrat składał się z kilkunastu referatów i stanowisk pracy. Biuro magistratu obsługiwał sekretariat, który zajmował się takze sprawami osobowymi, meldunkowymi i stanu cywilnego oraz obsługą rady miejskiej. Sprawami finansowymi, jak: kasa miejska, kasa oszczędnościowo-pozyczkowa, kasa ubogich, ściąganie podatków, zajmowały sie referaty podatkowo-rachunkowe. Nadzór nad szkołami i kosciołami objął referat do spraw szkolnictwa, zaś szpitalem miejskim, zakładami przymusowego pobytu, zakładami opieki społecznej oraz nadzorem nad fundacjami zajmował się referat do spraw pomocy społecznej. Oddzielne biuro obsługiwało gazownię miejską, oświetlenie i wodociągi. Nadzór nad budownictwem sprawowała policja budowlana. Wraz z objeciem w 1933 roku władzy przez narodowych socjalistów nastąpiło znaczne ograniczenie roli samorzadu miejskiego oraz jego kolejna reorganizacja. Burmistrza wyznaczała teraz administracja państwowa i lokalny zwierzchnik NSDAP. Radni, nie wybierani lecz nominowani, dysponowali tylko głosem doradczym. W 1944 roku w Berlinie zapadła decyzja o ponownym utworzeniu w Głogowie twierdzy. Decyzja o obronie twierdzy przed wojskami radzieckimi spowodowała olbrzymie, sięgające 95% zniszczenie głogowa, o którego walki trwały do 1 kwietnia 1945 roku. Miasto praktycznie przestało istnieć stanowiąc wielkie rumowisko gruzów.
[Na podstawie wstępu do inwentarza opracowanego przez Beatę Grelewicz]
1. Dokumenty 1449, sygn. 1
2. Hauptverwaltung 1776-1847, sygn. 2-4
3. Gerichtssachen 1732-1822, sygn. 5-33
4. Finanzverwaltung 1729-1866, sygn. 34-38
5. Stadtvermögen 1701-1858,sygn. 39-40
6. Stadtbauamt 1747-1940, sygn. 41-43
7. Kirchen- und Schulwesen 1750-1848, sygn. 44-48
8. Fürsorgesachen 1791, sygn. 49
9. Handelswesen 1807-1833, sygn. 50-51
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/13/0/3/16 Justitz-Protokoll-Buch vom 30-ten October 1785 bis 18-ten September 1786 1785-1786 232
89/13/0/3/17 Protocollum des Stadt-Gerichts zu Gros Glogau vom 22-ten September 1786 bis 4-ten Junii 1787 1786-1787 228
89/13/0/3/18 Protocollum des Stadt-Gerichts zu Gros Glogau vom 28-ten Martii 1788 bis 29-ten Dezember 1788. No. 7 1788-1788 220
89/13/0/3/19 Protocollum des Stadt-Gerichts zu Gros Glogau vom 10-ten September 1790 bis 30-ten May 1791. No. 10 1790-1791 226
89/13/0/3/20 Protocoll des Stadtgerichts zu Gros Glogau vom 5-ten Januar 1798 bis den 31-ten Decembr 1798. Nro. 19 1798-1798 223
89/13/0/3/21 Protocoll-Buch des Stadt-Gerichts zu Groß Glogau vom 4-ten Januar 1799 bis 10-ten Martz 1800 Nro. 20 1799-1800 228
89/13/0/3/22 Justitz-Protokoll-Buch vom 14 Marz 1800 bis Ende May 1803, Nro. 21 1800-1803 216
89/13/0/3/23 [Protokoły sądu miejskiego w Głogowie od 2 września 1803 do 22 marca 1807] 1803-1807 217
89/13/0/3/24 Ingrosations-Buch von der Stadt Glogau a I-mo May 1789 bis ult: Märtz 1790, Vol. VI 1789-1790 277
89/13/0/3/25 Ingrosations-Buch von der Stadt, Vol. X 1793-1793 279
89/13/0/3/26 Ingrosations-Buch von der Stadt 1793-1794 265
89/13/0/3/27 Ingrosations-Buch von der Stadt vom December 1796 bis 19. July 1798, Vol. XIV 1796-1798 273
89/13/0/3/28 Ingrosations-Buch von der Stadt pro 1798/99, Vol. XV 1798-1800 266
89/13/0/3/29 Ingrosations-Buch von der Stadt Gros-Glogau vom Setbr. 1816 bis 18 Februar 1817, Vol. XXVII 1816-1817 88
89/13/0/3/30 Ingrosations-Buch von deren zu Stadt Gros-Glogau gehörigen Dorfschafften, Vol. VII 1784-1786 313
1 2 3 4

Amount of archival material

51

51

0

1.32

1.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.