Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Głogów

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1449-1940
- brak danych - 1449 - 1940
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miasto Głogów zostało lokowane na prawie niemieckim przez księcia głogowskiego Konrada I w 1253 roku. Miastu nadano znaczny obszar ziemi, obejmujacy wsie: Serby, Brzostów, Ruchowice, Jaczów. Na czele miasta stanął wójt, który pełnił również rolę zasadźcy, sprowadzającego nowych osadników. Informacje o pierwszej radzie miejskiej pojawiają się w dokumentach z lat 1291, 1304 i 1310. Składała się ona z sześciu mieszczan na czele z burmistrzem. Ostatecznie w 1331 roku miasto odkupiło uprawnienia wójta, co oznaczało przejecie pełnej władzy przez radę miejską i burmistrza. Pierwszewzmianki o cechach pojawiły się na początku XIV wieku. W 1346 roku po przejęciu księstwa głogowskiego przez królów czeskich Głogów został podzielony na dwie odrębne części: królewską i książęcą. W mieście powstały dwa ośrodki władzy i dwa odrębne sądy. Działały też dwie rady miejskie. Począwszy od drugiej połowy XIV wieku miasto zaczęło się szybko rozwijać, urastając do rangi głównego ślaskiego ośrodka handlowego. Przełomowym wydarzeniem w dziejach Głogowa stała się podjeta w 1630 roku decyzja o rozbudowie fortyfikacji i uczynieniu z miasta twierdzy. Budowa twierdzy prowadzona była w latach 1631-1632. Po prejęciu Śląska przez Prusy w 1742 roku na ziemi głogowskiej zaczęto wprowadzać nowa administrację, która nie ominęła także zarządów miejskich. Magistrat był mianowany przez króla i stał się urzędem królewskim, a samodzielność miasta została znacznie ograniczona. Ponadto ograniczenia wynikajace z funkcji miasta-twierdzy powodowały utrudnienia w działalności gospodarczej i handlowej oraz uniemożliwiały rowój terytorialny. Kolejnym istotnym wydarzeniem dla Głogowa było wydanie 19 listopada 1808 roku ordynacji miejskiej, ustalajacej nowe zasady funkcjonowania samorządu miejskiego. Wybory według nowych zasad odbyły się w Głogowie w dniach 21-23 lutego 1809 roku, a w skład pierwszej rady weszło 45 członków z kupcem Schulze na czele. Organem wykonawczym rady był magistrat, wybierany przez zgromadzenie radnych. Na jego czele stał burmistrz. W XIX wieku miasto pozostało przede wszystkim twierdzą. Władze miejskie podjęły decyzję o założeniu osobnego przedmieścia na zachód od miasta, daleko od murów miejskich. Dopiero 30 kwietnia 1902 roku została zawarta umowa pomiedzy władzami miejskimi a wojskowymi o zniesieniu fortyfikacji. W rezultacie tego w latach 1905-1906 opracowano plan zabudowy, według którego systematycznie rozbudowywano miasto. Na przełomie XIX/XX wieku magistrat składał się z kilkunastu referatów i stanowisk pracy. Biuro magistratu obsługiwał sekretariat, który zajmował się takze sprawami osobowymi, meldunkowymi i stanu cywilnego oraz obsługą rady miejskiej. Sprawami finansowymi, jak: kasa miejska, kasa oszczędnościowo-pozyczkowa, kasa ubogich, ściąganie podatków, zajmowały sie referaty podatkowo-rachunkowe. Nadzór nad szkołami i kosciołami objął referat do spraw szkolnictwa, zaś szpitalem miejskim, zakładami przymusowego pobytu, zakładami opieki społecznej oraz nadzorem nad fundacjami zajmował się referat do spraw pomocy społecznej. Oddzielne biuro obsługiwało gazownię miejską, oświetlenie i wodociągi. Nadzór nad budownictwem sprawowała policja budowlana. Wraz z objeciem w 1933 roku władzy przez narodowych socjalistów nastąpiło znaczne ograniczenie roli samorzadu miejskiego oraz jego kolejna reorganizacja. Burmistrza wyznaczała teraz administracja państwowa i lokalny zwierzchnik NSDAP. Radni, nie wybierani lecz nominowani, dysponowali tylko głosem doradczym. W 1944 roku w Berlinie zapadła decyzja o ponownym utworzeniu w Głogowie twierdzy. Decyzja o obronie twierdzy przed wojskami radzieckimi spowodowała olbrzymie, sięgające 95% zniszczenie głogowa, o którego walki trwały do 1 kwietnia 1945 roku. Miasto praktycznie przestało istnieć stanowiąc wielkie rumowisko gruzów.
[Na podstawie wstępu do inwentarza opracowanego przez Beatę Grelewicz]
1. Dokumenty 1449, sygn. 1
2. Hauptverwaltung 1776-1847, sygn. 2-4
3. Gerichtssachen 1732-1822, sygn. 5-33
4. Finanzverwaltung 1729-1866, sygn. 34-38
5. Stadtvermögen 1701-1858,sygn. 39-40
6. Stadtbauamt 1747-1940, sygn. 41-43
7. Kirchen- und Schulwesen 1750-1848, sygn. 44-48
8. Fürsorgesachen 1791, sygn. 49
9. Handelswesen 1807-1833, sygn. 50-51
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/13/0/3/31 Ingrosations-Buch von den Glogau. Stadt Dörffern vom 1800 bis 1803, Vol. IX 1800-1803 264
89/13/0/3/32 Ingrosations-Buch von den Glogau. Stadt Dörfern vom 1814 bis 1815, Vol. XIII 1814-1815 226
89/13/0/3/33 Ingrosations-Buch von den Glogau. Stadt Dörfern vom 1815 bis 1817, Vol. XIV 1815-1817 268
89/13/0/4/34 Geld-Rechnung über Einnahme und Außgabe deß verkauften undt anderen Holtze auß gemeiner Stadt Groß Glogau Heyden vom 1-ten January biß letzten Decembris 1728 Jahres angerechnet 1729-1729 25
89/13/0/4/35 Geldt-Rechnung über Einnahme und Außgabe deß verkauften undt anderen nothigen Holze auß gemeiner Stadt Groß Glogau Heyden vom 1-ten January 1729 biß letzten Decembris laufenden Jahres gerechnet 1730-1730 32
89/13/0/4/36 Holtz-Raytung deß geschlagenen Klasster-Holtzes in gemeiner Stadt-Heyden Großglogau auff daß 1728-te Jahr 1729-1729 11
89/13/0/4/37 Holtz-Raytung deß geschlagenen und aussgegebenen Klasster-Holtzes in gemeiner Stadt-Heyden Großenglogau auff daß 1729-te Jahr 1730-1730 10
89/13/0/4/38 Die Revision der Jahres-Rechnung der hiesigen Schützen-Kasse 1864-1866 15
89/13/0/5/39 [Instrukcje gospodarcze dla zarządcy i inspektorów majątkowych oraz nadzorcy nad błoniami (Heide), inspekcja stanu wieży miejskiej przez mistrza ciesielskiego i mistrzów murarskich] 1701-1710 24
89/13/0/5/40 Repertorium der Grund-Acten von der vormaligen Glogauer Juden-Stadt 1821-1858 24
89/13/0/6/41 Bau eines Proviantmagazins 1747-1747 5
89/13/0/6/42 [Specyfikacje na prace ciesielskie na budynku cegielni] 1756-1757 7
89/13/0/6/43 Wasserversorgung und Kanalisation Heeresbauamt Glogau 1934-1940 58
89/13/0/7/44 Der Glogischen Briffe-Abschrifften, die dem Stifft zum Heiligen Kreutze in Liegnitz verschiebene Zinsen begreiffend "brak daty" 15
89/13/0/7/45 Befreiung des Gartenhauses der H. Pralat Decani in der Herngasse von der Einquartierung 1750-1750 5
1 2 3 4

Amount of archival material

51

51

0

1.32

1.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.