Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Bytom Odrzański

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1581-1945
- brak danych - 1581 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przyjmuje się, iż osada grodowa o nazwie Bytom stawała się miastem już w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku i składała się z dwóch odrębnych części: grodu słowiańskiego, który stanowił miejsce warowne i strzegł przeprawy przez Odrę i osady handlowej zamieszkałej przez osadników. Prawdopodobna lokalizacja Bytomia nastąpiła po 1280 roku. Miasto nie objęło wówczas zamku, w którym rezydował kasztelan, a nadzór sprawował książę. Bytom stanowił własność książąt śląskich: Konrada I, Henryka III, dożywacie księżnej Matyldy, Przemka. Po podporządkowaniu sobie części Śląska przez Luksemburczyków miasto zostało podzielone na dwie części: królewską, podporządkowaną królowi czeskiemu i cesarzowi niemieckiemu Karolowi IV (została ona oddana w dożywotnie administrowanie księciu świdnickiemu Bolkowi) i książęcą, należącą do księcia żagańskiego Henryka V. Podział Bytomia przetrwał około 100 lat. W obydwu częściach władzę nad mieszkańcami sprawowały dwie oddzielne władze miejskie z burmistrzem i radą miejską. Zadania rad polegały na rozstrzyganiu sporów o charakterze cywilnym, sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem mieszkańców, finansami miasta, nad porządkiem placu targowego i ulic. W 1361 roku obydwie bytomskie rady miejskie zawarły porozumienie o wzajemnym poszanowaniu praw mieszkańców obydwu części oraz wzajemnej pomocy. W 1361 roku królewska część Bytomia została przekazana jako lenno Nicolowi Rechenbergowi, w 1460 roku sprzedana Mikołajowi Rechenbergowi. Część książęca podlegała dalszym podziałom aż do 1518 roku, kiedy władzę nad całym miastem przejął Hans von Rechenberg. W 1581 roku Bytom stał się własnością rodziny von Schönaich. W okresie wojny trzydziestoletniej 1618-1648 miasto było wielokrotnie plądrowane. Straciło wówczas zwoje znaczenie jako silny ośrodek handlowy. W 1743 roku zwolniono dotychczasowych urzędników miejskich i zorganizowano nowy urząd zwany magistratem. Władzę w mieście sprawował desygnowany przez właściciela burmistrz (consul dirigens) i jego zastępca (polizeibürgermeister). Rada miejska składała się z 6 rajców desygnowanych przez przedstawicieli cechów. Za finanse odpowiadał kämmerer. Obok funkcji wykonawczej i zarządzającej zarząd miejski sprawował także funkcję sądu niższej instancji dla chłopów z folwarków miejskich i dla rozstrzygania sporów wewnątrzmiejskich. Wprowadzona 19 listopada 1808 roku reforma władz miejskich zniosła istnienie miast prywatnych, co w praktyce oznaczało zakończenie zależności Bytomia od księcia Carolath. Władzą naczelną samorządu miejskiego była pochodząca z wyborów rada miejska (Stadtverordneten-Versammlung) z rajcami (Stadtverordnete). Sprawowała ona funkcje uchwałodawcze i kontrolne, decydowała o składzie zarządu miejskiego (magistratu), proponowała królowi kandydatów na burmistrza. Nowe władze decydowały o sprawach ekonomicznych, zarządzie nieruchomościami, gospodarce komunalnej, budownictwie, szkolnictwie, opiece zdrowotnej, pomocy społecznej, ochronie przed klęskami żywiołowymi. Pierwsze wybory do rady miejskiej odbyły się w Bytomiu 24 lutego 1809 roku. Wprowadzona 30 maja 1853 roku nowa ordynacja miejska nie wprowadziła większych zmian w funkcjonowaniu samorządu miejskiego. Na życie i ustrój miasta wpłynęło zaś przejęcie władzy przez hitlerowców w 1933 roku. Ograniczono rolę samorządu miejskiego, burmistrza wyznaczał zwierzchnik NSDAP, radni byli nominowani i dysponowali tylko głosem doradczym. 12 lutego 1945 roku Bytom Odrzański został zajęty przez oddziały 3 Armii I Frontu Ukraińskiego. Część I: KOMMUNAL-REGISTRATUR
I. Zustand der Stadt (z lat 1581-1929)
1) Grund-, Statutarische- und Privilegien-Sachen z lat 1581-1924, sygn. 1 – 23 (przywileje, statuty miejskie i ich potwierdzanie, ordynacje miejskie z 1808 i 1853 roku, przepisy dotyczące spraw własnościowych)
2) Justitz-Sachen z lat 1621-1929, sygn. 24 – 33 (organizacja sądu miejskiego, sądu powiatowego, sądu obwodowego, kat, rakarnia, rozliczenie kosztów policyjno-sądowych, zatrudnianie ławników lub przysięgłych)
3) Kommunal-Prozesse z lat 1635-1898, sygn. 34 – 51 (spory miasta z obywatelami i księciem Carolath-Beuthen)
4) Statistische Nachrichten und Tabellen z lat 1818-1921, sygn. 52 – 58 (tabele statystyczne, spisy mieszkańców, rzemieślników, bydła)
5) Bürgerrechts-Sachen z lat 1691-1919, sygn. 59 – 71 (nadawanie praw obywatelskich, udzielanie honorowego obywatelstwa, spisy obywateli)
6) Stadtvorwerks-Sachen z lat 1765-1837, sygn. 72 – 75 (budynki mieszkalne i gospodarcze, numerowanie posesji)
7) Veräußerung von städtischen Grundstücken z lat 1818-1909, sygn. 76 – 86 (sprzedaż gruntów miejskich)
8) Akquisition neuer Grundstücke z lat 1824-1928, sygn. 87 – 94 (nabywanie nowych terenów)
9) Ablösungs- und Auseinandersetzungs-Sachen z lat 1819-1922, sygn. 95 – 111 (rozgraniczenia majątkowe, głównie łąk nadodrzańskich, recesy)
II. Verwaltung der Stadt (z lat 1601-1945)
1) Hauptverwaltung
a) Beamte und Angestellte
Magistrats-Kollegium z lat 1791-1929, sygn. 112 – 123 (zatrudnianie urzędników miejskich, wybory burmistrza, zarząd miejski, nadawanie odznaczeń)
Unterbeamte des Magistrats z lat 1803-1938, sygn. 124 – 148 (zatrudnianie urzędników magistrackich niższego szczebla, akta personalne)
Sonstige Stadt-Beamte z lat 1819-1930, sygn. 149 – 160 (pozostali urzędnicy miejscy np. lekarz, poborca mostowy, gazownik, pracownik wodociągów, wachmistrz)
b) Stadtverordnete
Wahlsachen z lat 1838-1930, sygn. 161 – 167 (wybory do rady miejskiej, ordynacja miejska)
Protokolle und Beschlüsse z lat 1809-1892, sygn. 168 – 171 (protokoły i uchwały rady miejskiej)
Verhandlungen z lat 1817-1889, sygn. 172 – 197 (współpraca magistratu z radą miejską)
c) Kommissionen und Deputationen z lat 1834-1914, sygn. 198 – 203 (deputacje miejskie)
d) Allgemeine Dienstverwaltungs-Sachen z lat 1751-1945, sygn. 204 – 227 (przepisy prawne, dzienniki podawcze, sprawy zaopatrzeniowe, spis zniszczonych akt spraw tajnych)
e) Termin-Berichte z lat 1827-1914, sygn. 228 – 229 (sprawozdania okresowe i roczne)
f) Historische Nachrichten z lat 1601-1929, sygn. 230 – 232 (wyciągi z kroniki Bytomia, muzeum regionalne)
g) Registratur-Angelegenheiten z lat 1743-1924, sygn. 233 – 234 (plan registratury, spisy akt)
h) Beschwerde-Sachen z lat 1820-1904, sygn. 235 – 237 (skargi na urzędników i rajców miejskich)
2) Finanzverwaltung
a) Rechnungs-Sachen
Kämmerei-Rechnung z lat 1681-1833, sygn. 238 – 269 (rejestry dochodów i wydatków kasy miejskiej)
Bau-Rechnung z lat 1786-1803, sygn. 270 – 275 (rejestry dochodów i wydatków dotyczące budownictwa)
Kirchen-Rechnung z lat 1675-1771, sygn. 276 – 278 (rachunki kościoła katolickiego)
Schul-Rechnung z lat 1823-1837, sygn. 279 – 289 (rejestry dochodów szkoły ewangelickiej)
Armen-Rechnung z lat 1815-1819, sygn. 290 (dochody i wydatki kasy ubogich)
Chausseebau-Verein-Rechnung z lat 1849-1852, sygn. 291 – 293 (dochody Towarszystwa na Rzecz Budowy Dróg)
Extrakte z lat 1840-1856, sygn. 294 – 295 (wyciągi z rachunków)
b) Kassen-Verwaltungs-Sachen z lat 1822-1882, sygn. 296 – 301 (zarządzanie kasą miejską)
c) Etats-Regulierungen z lat 1840-1902, sygn. 302 – 311 (wstrzymane i zatwierdzone budżety miejskie)
d) Abgaben- und Besteuerungs-Sachen z lat 1684-1925, sygn. 312 – 334 (podatki państwowe i komunalne, zasady opodatkowania mieszkańców, umorzenia)
e) Stadt-Schulden-Sachen z lat 1652-1912, sygn. 335 – 348 (długi miejskie i ich amortyzacja)
f) Stadtsparkasse z lat 1922-1923, sygn. 349 (miejska kasa oszczędności)
III. Stadtvermögen (z lat 1751-1933)
1) Verpachtung der Grundstücke und Gebäude z lat 1817-1933, sygn. 350 – 395 (dzierżawa budynków i gruntów miejskich, duplikaty kontraktów dzierżawnych)
2) Verpachtung einzelner Kämmerei –Nutzungen z lat 1839-1928, sygn. 396 – 408 (dzierżawa użytków np. prawa do łowienia ryb, łoziny, drzew owocowych)
3) Ziegelei-Verwaltungs-Sachen z lat 1751-1932, sygn. 409 – 418 (zarządzanie cegielnią miejską)
IV. Forst-, Jagd- und Grenz-Sachen z lat 1765-1930, sygn. 419 – 425 (regulacja granic i spory z tym związane, zarządzanie lasami miejskimi, sprawy łowieckie)
V. Bau-Sachen (z lat 1724-1929)
1) Straßen-, Brücken- und Wege-Bauten z lat 1724-1930, sygn. 426 – 443 (budowa, naprawa i utrzymywanie szos, dróg, mostów, chodników, brukowanie i oświetlanie ulic, sprawy kolei)
2) Brunnen- und Röhrwasserleistungs-Bauten z lat 1726-1926, sygn. 444 – 451 (utrzymywanie wodociągów, wymiana rur)
3) Oder-Ufer-Bauten und Räumung z lat 1803-1929, sygn. 452 – 474 (zagospodarowanie brzegów Odry, utrzymywanie wałów, budowa mostu na Odrze)
4) Bauten an öffentlichen Kommunal-Gebäuden z lat 1768-1929, sygn. 475 – 494 (budowa i utrzymywanie budynków miejskich np. suszarni, browaru, cegielni, remizy strażackiej, hali sportowej, pływalni, gazowni, elektrowni, organizacja nowych osiedli)
5) Bauten an Kirch- und Schul-Gebäude z lat 1743-1888, sygn. 495 – 500 (budowa i utrzymanie ewangelickiego domu modlitwy, plebani i szkoły]
VI. Feuer-Societäts-Sachen z lat 1842-1871, sygn. 501 – 504 (sprawy finansowe, ubezpieczenia pożarowe)
VII. Kirchen- und Schulwesen (z lat 1610-1929)
1) Allgemeine Verwaltung der Kirchen z lat 1693-1799, sygn. 505 (uregulowania dotyczące spraw wiary, taxy, sprawy remontowo-budowlane)
2) Evangelische Kirche z lat 1742-1904, sygn. 506 – 512 (zatrudnianie pastorów, organizacja i rozwój gminy)
3) Katholische Kirche z lat 1741-1906, sygn. 513 – 516 (sprawy finansowe, remontowo – budowlane, ofertorium, opłaty kościelne, obsadzanie stanowisk)
4) Friedhof z lat 1835-1929, sygn. 517 – 519 (przeniesienie cmentarza, regulacje dotyczące pochówków)
5) Evangelische und katholische Stadtschulen z lat 1610-1928, sygn. 520 – 538 (zatrudnianie, organizacja, zamykanie kościołów, sprawy finansowe, obowiązek szkolny i jego zaniedbywanie, wizytacje, promocja uczniów, programy nauczania)
6) Andere Schulen z lat 1845-1929, sygn. 539 – 542 (szkoły sobotnie i dokształcające, szkoły zawodowe)
7) Lehrersachen z lat 1820-1926, sygn. 543 – 555 (zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli, deputacje szkolne
VIII. Fürsorgesachen (z lat 1617-1928)
1) Legate und Stiftungen z lat 1631-1928, sygn. 556 – 577 (fundacja „ad pias causas“, fundacje dobroczynne, Instytut Ratowania Obywateli, Fundacja Króla Wilhelma, Związek na Rzecz Chorych i Rannych w Polu Bojowników, Związek na Rzecz Potrzebujących Pomocy Bojowników i ich Krewnych, Sander-Stift, domy dla obłąkanych, legaty na rzecz biednych)
2) Armen Unterstützung z lat 1710-1926, sygn. 578 – 642 (tanie posiłki, przyjęcia do domu dla ubogich, wsparcia pojedyczych osób)
3) Krankenpflege z lat 1834-1906, sygn. 643 – 658 (zgony biednych i ich pochówki na koszt miasta, spory o zwrot kosztów leczenia)
4) Hospital-Sachen z lat 1617-1923, sygn. 659 – 668 (szpital miejski-organizacja, zarzadzanie, zatrudnianie personelu, przyjęcia i opieka nad chorymi, koszty leczenia)
IX. Gewerbe- und Handels-Wesen (z lat 1594-1930)
1) Handels- und Markt-Sachen z lat 1779-1928, sygn. 669 – 675 (uregulowania dotyczące targów i cotygodniowych rynków, organizacja Izby Handlowej)
2) Handwerk und Innungen
a) Allgemeine z lat 1821-1923, sygn. 676 – 682 (uregulowania prawne dotyczące spraw rzemieślniczych i cechowych, wykazy cechów i rzemieślników, wystawy rzemieślnicze, wybory do Izby Rzemieślniczej)
b) Handwerks-Specialia z lat 1594-1887, sygn. 683 – 709 (artykuły statutowe poszczególnych cechów np. szewców, garncarzy, rzeźników, hodowców i tkaczy płótna, rybaków, młynarzy, siodlarzy, kowali, kołodziejów i stelmachów, piekarzy, sprawy uczniów, tworzenie nowych cechów)
c) Gewerbe-Berechtigungen z lat 1810-1861, sygn. 710 (uregulowania prawne dotyczące rzemiosła i cechów)
3) Schiffahrts-Angelegenheiten z lat 1787-1926, sygn. 711 – 718 (uregulowania dotyczące statków i ich parametrów, nabywanie i sprzedaż statków, zezwolenia na żeglugę, utrzymanie portu, dzierżawa przepraw przez Odrę)
4) Kultur- Sachen z lat 1742-1930, sygn. 719 – 724 (uprawa ziemi, zagospodarowanie terenów, tępienie szkodników, hodowla jedwabników)
X. Landesherrliche und ständische Angelegenheiten (z lat 1661-1929)
1) Regalien z lat 1800-1922, sygn. 725 – 728 (wizyty królewskie, sprawy stemplowe, telegraf i telefon)
2) Steuer-Sachen
a) Gewerbe-Steuer z lat 1820-1923, sygn. 729 – 736 (podatek przemysłowy, podatek obrotowy, podatek od sprzedaży napojów alkoholowych)
b) Klassen-Steuer z lat 1834-1892, sygn. 737 – 740 (podatek dochodowy)
c) Steuer - Defraudationen z lat 1824-1875, sygn. 741 (defraudacja podatków)
3) Ständische Angelegenheiten
a) Wahl-Sachen z lat 1825-1929, sygn. 742 – 753 (wybory do landtagu, kreistagu, reichstagu, wybory do zgromadzenia narodowego, sprawy konstytucyjne, prawybory miejskie)
b) Sonstige Sachen z lat 1661-1926, sygn. 754 – 758 (zawiadomienia o zgonach i pogrzebach panujących i wysokich urzędników państwowych, uroczystości z okazji wydarzeń rodzinnych właścicieli Siedliska)
4) Gnaden-Sachen z lat 1820-1877, sygn. 759 – 760 (prezenty królewskie, odznaczenia państwowe)
XI. Militär-Wesen (z lat 1756-1923)
1) Aushebungs-Sachen z lat 1861-1923, sygn. 761 – 767 (ewidencja wojskowa, powowłowanie do wojska, zwolnienia ze służby)
2) Landwehr- und Landsturm-Sachen z lat 1813-1888, sygn. 768 – 770 (powołania do landwery, jej zadania, zaopatrzenie)
3) Garnison-Verwaltung z lat 1825-1887, sygn. 771 – 774 (zarządzanie garnizonem, sprawy finansowe, dostawy)
4) Lazarett-Sachen z lat 1831-1850, sygn. 775 – 776 (lazaret garnizonowy)
5) Servis- und Einquartierungs-Sachen z lat 1796-1922, sygn. 777 – 789 (zakwaterowanie wojska, podatek serwisowy, listy kwaterunkowe)
6) Kriegs-Defension und Mobilmachungs-Sachen z lat 1756-1922, sygn. 790 – 795 (mobilizacja i demobilizacja, organizacja służby pomocniczej)
7) Lieferungs-Sachen z lat 1806-1835, sygn. 796 – 799 (zaopatrzenie dla wojska)
8) Bau-Sachen z lat 1799-1919, sygn. 800 – 804 (budowa i utrzymywanie budynków wojskowych, przejęcie byłego garnizonu przez miasto)
9) Soldaten-Frauen und Kinder z lat 1825-1923, sygn. 805 – 810 (pomoc wdowom i sierotom po żonierzach)
10) Invaliden- und Kriegsgefangenen-Fürsorge z lat 1828-1923, sygn. 811 – 819 (pomoc inwalidom wojennym)

Część II: POLIZEI-REGISTRATUR
I. Allgemeine Polizei-Verwaltung z lat 1833-1928, sygn. 820 – 824 (organizacja i zarządzanie zakładem karnym i więzieniem, sprawy organizacyjne)
II. Bevölkerungs-Polizei z lat 1764-1925, sygn. 825 – 839 (sprawy żydowskie, imigracyjne i emigracyjne, świadectwa przynależności państwowej, zmiana nazwisk obcobrzmiących)
III. Sitten- und Ordnungs-Polizei (z lat 1624-1923)
1) Kirchen- und Religions-Sachen z lat 1835-1923, sygn. 840 – 846 (nadzór nad kościołami, szkołami i cmentarzami, ruchy separatystyczne)
2) Cenzur-Sachen z lat 1843-1867, sygn. 847 – 849 (cenzura)
3) Aufsicht auf Gasthöfe und Schankstätten z lat 1823-1881, sygn. 850 – 852 (nazdór nad gospodami i szynkami, zgody na organizację tańców)
4) Erhaltung der öffentlichen Ruhe z lat 1842-1892, sygn. 853 – 856 (utrzymywanie porządku publicznego)
5) Gesinde- Sachen z lat 1833-1921, sygn. 857 – 860 (sprawy dotyczące służby)
6) Münz- und Eigentums-Sachen z lat 1624-1889, sygn. 861 – 864 (wizerunki monet, fałszerstwa, loteria państwowa)
IV. Armen-Polizei z lat 1779-1887, sygn. 865 – 870 (organizacja i utrzymanie domu dla ubogich, zaświadczenia o ubóstwie i prowadzeniu się, nadzór nad bezdomnymi i bezrobotnymi)
V. Medizinal- und Veterinär-Polizei (z lat 1800-1924)
1) Allgemeine z lat 1800-1924, sygn. 871 – 879 (ogólne sprawy medyczne, zatrudnianie personelu, położnictwo, organizacja Komisji Sanitarnej)
2) Aufsicht auf die Gemütskranken z lat 1830-1923, sygn. 880 – 908 (nadzór nad psychicznie chorymi, umieszczanie ich w zakładach dla obłąkanych)
3) Impfungen z lat 1833-1924, sygn. 909 – 917 (szczepienia przeciwko ospie, środki zaradcze przeciwko cholerze)
4) Veterinär-Sachen z lat 1809-1907, sygn. 918 – 922 (choroby zwierzęce, ubezpieczenia zwierząt)
V. Sicherheits-Polizei (z lat 1688-1924)
1) Allgemeine Verwaltung z lat 1775-1885, sygn. 923 – 925 (przepisy prawne)
2) Bewachung und Beleuchtung der Stadt z lat 1872-1894, sygn. 926 – 930 (ochrona i oświetlenie miasta)
3) Schützengilde-Sachen z lat 1688-1922, sygn. 931 – 940 (bractwo strzeleckie)
4) Untersuchung wegen Verbrechen z lat 1833-1885, sygn. 941 – 948 (postępowania przeciwko włóczęgom, złodziejom i innym przestępcom)
5) Visitationen und Polizei-Beaufsichtigung z lat 1770-1924, sygn. 949 – 1022 (wizytacje, nadzór policyjny nad ukaranymi)
6) Persönliche Sicherheits-Polizei-Sachen z lat 1754-1923, sygn. 1023 – 1025 (ochrona osób, odnalezione ciała i ich pochówek)
VI. Bau-Polizei z lat 1742-1929, sygn. 1026 – 1046 (przepisy prawne, nadzór policyjny nad budownictwem publicznym i prywatnym, plany sytuacyjne fabryki pieców i produktów glinianych, dokumentacja projektowo – techniczna kilku budynków, fabryki dywanów, cegielni Hermanna Grunwald, młyn na Odrze i spichlerz, mleczarnia, plany zabudowy)
VII. Straßen- und Wege-Polizei z lat 1834-1925, sygn. 1047 – 1053 (nadzór policyjny nad utrzymywaniem dróg, ulic, rowów przydrożnych, drogowskazów, mostów, oświetlanie ulic)
VIII. Feuer-Polizei (z lat 1628-1926)
1) Allgemeine Verwaltung z lat 1739-1924, sygn. 1054 – 1060 (organizacja służby pożarniczej, zapobieganie pożarom, instrukcje pożarowe, sprzęt przeciwpożarowy)
2) Brände z lat 1628-1926, sygn. 1061 – 1082 (pożary w mieście w 1627, 1657, 1694, 1815, 1834, 1840, 1843, 1844, 1847, 1850, 1852, 1856, 1859, 1864, 1869 i w latach dwudziestych XX wieku, oszacowanie szkód)
IX. Paß- und Fremden-Polizei z lat 1813-1895, sygn. 1083 – 1093 (sprawy paszportowe)
X. Handels- und Gewerbe-Polizei z lat 1651-1926, sygn. 1094 – 1120 (sprawy handlu i rzemiosła, budowa i remonty młynów, miary i wagi, koncesje, cenniki produktów, nadzór nad wędrownymi rzemieślnikami, pozwolenia na wyszynk, zwalczanie lichwiarstwa)
XI. Wasser-Polizei z lat 1843-1925, sygn. 1121 – 1126 (sprawy melioracyjne, szkody popowodziowe, nadzór nas stanem wód na Odrze)
XII. Forst- und Jagd-Polizei z lat 1840-1928, sygn. 1127 – 1129 (sprawy leśnictwa i łowiectwa)
baza danych IZA
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Zustand der Stadt 0 0
1.1 Grund-, Statutarische, Privilegien-Sachen 23 0
1.2 Justitz-Sachen 10 0
1.3 Kommunal-Prozesse 18 0
1.4 Statistische Nachrichten und Tabellen 7 0
1.5 Bürgerrechts-Sachen 13 0
1.6 Stadtvorwerks-Sachen 4 0
1.7 Veräußerung von städt. Grundstücken 11 0
1.8 Akquisition neuer Grundstücke 8 0
1.9 Ablösungs-und Auseindersetzungs-Sachen 17 0
2 Verwaltung der Stadt. Hauptverwaltung 0 0
2.1 Magistrats-Kollegium 12 0
2.2 Unterbeamte des Magistrats 25 0
2.3 Sonstige Stadt-Beamte 12 0
2.4 Stadtverordnete. Wahlsachen 7 0
2.5 Stadtverordnete. Protokolle und Beschlüsse 4 0
2.6 Stadtverordnete. Verhandlungen 26 0
2.7 Kommissionen und Deputationen 6 0
2.8 Allgemeine Dienstverwaltungs-Sachen 24 0
2.9 Termin-Berichte 2 0
2.10 Historische Nachrichten 3 0
2.11 Registratur-Angelegenheiten 2 0
2.12 Beschwerde-Sachen 3 0
3 Verwaltung der Stadt. Finanzverwaltung 0 0
3.1 Rechnungs-Sachen. Kämmerei-Rechunung 32 0
3.2 Rechnungs-Sachen. Bau-Rechnung 6 0
3.3 Rechnungs-Sachen. Kirchen-Rechnung 3 0
3.4 Rechnungs-Sachen. Schul-Rechnung 11 0
3.5 Rechnungs-Sachen. Armen-Rechnung 1 0
3.6 Rechnungs-Sachen. Chaussebau-Verein 3 0
3.7 Rechnungs-Sachen. Extrakte 2 0
3.8 Kassen-Verwaltungs-Sachen 6 0
3.9 Etats-Regulierungen 10 0
3.10 Abgaben-und Besteuerungs-Sachen 23 0
3.11 Stadt-Schulden-Sachen 14 0
3.12 Stadtsparrkasse 1 0
4 Stadtvermögen 0 0
4.1 Verpachtung der Grundstücke und Gebäude 46 0
4.2 Verpachtung einzelner Kämmerei-Nutzungen 13 0
4.3 Ziegelei-Verwaltungs-Sachen 10 0
5 Forst-, Jagd- und Grenz-Sachen 7 0
6 Bau-Sachen 0 0
6.1 Straßen-, Brücken- und Wege-Bauten 18 0
6.2 Brunnen- und Röhrwasserleistungs-Bauten 8 0
6.3 Oder-Ufer-Bauten und Räumung 23 0
6.4 Bauten an öffentlichen Kommunal-Gebäuden 20 0
6.5 Bauten an Kirch- und Schul-Gebäuden 6 0
7 Feuer-Societäts-Sachen 4 0
8 Kirchen-und Schulwesen 0 0
8.1 Allgemeine Verwaltung der Kirchen 1 0
8.2 Evangelische Kirche 7 0
8.3 Katholische Kirche 4 0
8.4 Friedhof 3 0
8.5 Evangel. und kathol. Stadtschulen 19 0
8.6 Andere Schulen 4 0
8.7 Lehrersachen 13 0
9 Fürsorgesachen 0 0
9.1 Legate und Stiftungen 22 0
9.2 Armen-Unterstützung 65 0
9.3 Krankenpflege 16 0
9.4 Hospital-Sachen 10 0
10 Gewerbe- und Handels-Wesen 0 0
10.1 Handels- und Markt-Sachen 7 0
10.2 Handwerk und Innungen 35 0
10.3 Schiffahrts-Angelegenheiten 8 0
10.4 Kultur-Sachen 6 0
11 Landesherrliche und ständische Angelegenheiten 0 0
11.1 Regalien 4 0
11.2 Steuer-Sachen 13 0
11.3 Wahl-Sachen 12 0
11.4 Sonstige-Sachen 5 0
11.5 Gnaden-Sachen 2 0
12 Militär-Wesen 0 0
12.1 Aushebungs-Sachen 7 0
12.2 Landwehr- und Landsturm-Sachen 3 0
12.3 Garnison-Verwaltung 4 0
12.4 Lazerett-Sachen 2 0
12.5 Servis-und Einquartierungs-Sachen 13 0
12.6 Kriegs-Defension und Mobilmachungs-Sachen 6 0
12.7 Lieferungs-Sachen 4 0
12.8 Bau-Sachen 5 0
12.9 Soldaten- Frauen und Kinder 6 0
12.10 Invaliden- und Kriegsgefangenen-Fürsorge 9 0
13 Allgemeine Polizei-Verwaltung 5 0
14 Bevölkerungs-Polizei 15 0
15 Sitten-und Ordnungs-Polizei 0 0
15.1 Kirchen- und Religions-Sachen 7 0
15.2 Cenzur-Sachen 3 0
15.3 Aufsicht auf Gasthöfe und Schankstätten 3 0
15.4 Erhaltung der öffentlichen Ruhe 4 0
15.5 Gesinde-Sachen 4 0
15.6 Münz- und Eigentums-Sachen 4 0
16 Armen-Polizei 6 0
17 Medizinal- und Veterinär-Polizei 0 0
17.1 Allgemeine 9 0
17.2 Aufsicht auf Gemütskranke 29 0
17.3 Impfungen 9 0
17.4 Veterinär-Sachen 5 0
18 Sicherheits-Polizei 0 0
18.1 Allgemeine Verwaltung 3 0
18.2 Bewachung und Beleuchtung der Stadt 5 0
18.3 Schützengilde-Sachen 10 0
18.4 Untersuchung wegen Verbrechen 8 0
18.5 Visitationen und Polizei-Beaufsichtigung 74 0
18.6 Persönliche Sicherheits-Polizei-Sachen 3 0
19 Bau-Polizei 21 0
20 Straßen- und Wege-Polizei 7 0
21 Feuer-Polizei 0 0
21.1 Allgemeine Verwaltung 7 0
21.2 Brände 22 0
22 Paß- und Fremden-Polizei 11 0
23 Handels- und Gewerbe-Polizei 27 0
24 Wasser-Polizei 6 0
25 Forst- und Jagd-Polizei 3 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/16/0/1.1/1 Die städtischen Privilegien un deren herrschaftlichen Confirmation [przywileje miejskie i ich potwierdzanie z lat 1581-1768] 1581-1768 0
89/16/0/1.1/2 Der von hiesigen Cämmerei jährlich an das Jungfräuliche Kloster-Stift zu Sprottau zu entrichtenden Zins [czynsz płacony na rzecz klasztoru magdalenek w Szprotawie] 1635-1817 0
89/16/0/1.1/3 Alte Statuta der Stadt Beuthen, in Erbschafften solle gehalten werden, von Fabian von Schönaichen Rittern und von Georgen von Schönaich Freyherrn Anno 1658 confirmiret worden [statuty Bytomia Odrzańskiego konfirmowane przez Fabiana i Georga Schönaich] 1657-1672 0
89/16/0/1.1/4 Abschriften der Statuten über des hier übliche Erbrecht vom 10. Mai 1661 und Abschriften der Policey-Ordnung vom 10. Mai 1662 der Stadt Beuthen[odpisy statutu o prawie dziedziczenia z 10 maja 1661 roku i rozporządzenia policyjnego z 10 maja 1662] "brak daty" 0
89/16/0/1.1/5 Die hiesigen Statuten und die von deren Innhaltabweichende Observantien [statuty miejskie i śledzenie różnic w ich treści] 1730-1780 0
89/16/0/1.1/6 Die wüsten Stellen und leeren Häuser, Vol. I [puste posesje i niezamieszkałe domy, rozporządzenia królewskie dotyczące ich zajmowania] 1742-1770 0
89/16/0/1.1/7 Hiesige wüsten Stellen und leeren Häuser ab anno 1747 ad 1770, Vol. II [puste posesje i niezamieszkałe domy, rozporządzenia królewskie dotyczące ich zajmowania] 1747-1768 0
89/16/0/1.1/8 Die Realitaeten und ausgesetzten Bau-Beneficien hiesiger wüsten Stellen [zajmowanie niezamieszkałych posesji] 1755-1787 0
89/16/0/1.1/9 Errichtung eines Urbarii von der Stadt Beuthen a. d. O [założenie urbarza Bytomia] 1757-1761 0
89/16/0/1.1/10 Neue Beuthuische Statute und angenommene Gewohnheiten von Succession und Erbfällen und was denselben anhängig [nowe statuty Bytomia Odrzańskiego dotyczące m.in. spraw spadkowych, wpisy do księgi za lata 1661-1783] 1783-1783 0
89/16/0/1.1/11 Die Einführung der Königlichen Städte-Ordnung vom 19-ten November 1808 nebst dazu gehörigen nachträglich eingegangenen Verordnungen [wprowadzenie ordynacji miejskiej z 1808 roku i innych powiązanych z nią rozporządzeń] 1804-1812 0
89/16/0/1.1/12 Die höhere Bestimmungen und Erläuterungen über die Städte-Ordnung vom 19. November 1808 resp. die Städte-Ordnung vom 30-ten März 1853 [przepisy i wyjaśnienia dotyczące ordynacji miejskiej z 19 listopada 1808 i 30 marca 1853] 1812-1856 0
89/16/0/1.1/13 Der Zustand, die Verfassungen und Einrichtungen der Städte [spis statutów i przywilejów dotyczących stanu, majątku i organizacji miasta] 1809-1879 0
89/16/0/1.1/14 Die vom Grundherrn Fürsten von Carolath jährlich von der Stadt Beuthen a. d. O zu beziehenden Revenuen [dochody przekazywane księciu na Siedlisku] 1810-1824 0
89/16/0/1.1/15 Die wüste Stelle der Dorothea Baermel auf der Fischerei sub Nro 301 [pusty dom nro 301 po Dorocie Baermel] 1812-1817 0
1 2 3 4 ... 36 37 38 39 40 ... 73 74 75 76

Amount of archival material

1129

1129

0

23.74

23.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.