Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - [1948] 1950-1975
- brak danych - 1948 - 1949
1950 - 1975
- brak danych - tak
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
inwentarz książkowy Yes 1993j.a.
16 Yes 1j.a.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza powstała 15 grudnia 1948 r. po formalnym zjednoczeniu Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Powstanie nowej scentralizowanej partii było jednym z podstawowych elementów budowy tzw. państwa i społeczeństwa socjallistycznego wzorowanego na modelu sowieckim praktykowanym w ZSRR. W warunkach tzw. demokracji socjalistycznej będącej w istocie dyktaturą jednaej warstwy politycznej skupionej w PZPR, partia ta ponosiła pełną odpowiedzialność za sytuacje polityczną, społeczną, ekonomiczną, kulturalną Polski w latach 1948-1989. Istniały wprawdzie rónolegle inne partie, instytucje, organizacje społeczne, oraz cały aparat administracji państwowej , jednak nie można mówić o ich samodzielnym funkcjonowaniu. Należy wspomnieć, że jedyną samodzielną instytucją społeczną pozostawał Kościół katolicki, którego autorytet i zbyt silne oparcie w społeczeństwie uniemożliwiły uzależnienie od PZPR.
Partia opierała swą działalność na organizacjach partyjnych tworzonych wg zasady produkcyjno terytorialnej i podporządkowania organizacji niższego stopnia organizacjom stopnia wyższego. Przy tym założeniu:
- podstawowe organizacje partyjne podlegały komitetom zakładowym, gminnym, miejsko-gminnym, miejskim i dzielnicowym
- organizacje gminne, miejsko-gminne, miejskie i dzielnicowe lub równorzędne podlegały komitetom wojewódzkim
- organizacje wojewódzkie podporządkowane były bezpośrednio komitetowi Centralnego.
Władzą zwierzchnią organizacji wojewódzkiej, gminnej, miejsko-gminnej, miejskiej, dzielnicowej i zakładowej była konferencja sprawozdawczo-wyborcza. Komitety partyjne miały prawo dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb i warunków działania partii. Komitet wojewódzki mógł przykładowo powoływać komitety środowiskowe partii szczególnie w środowiskach o dużym stopniu rozproszenia i małej liczebności POP. Naczelną zasadą życia wewnętrznego partii był centralizm demokratyczny oparty na zasadach:
- demokratycznego zgodnego ze statutem wyboru władz partyjnych
- podporządkowaniu mniejszości uchwałom większości
- prawomocności zebrań komitetu wojewódzkiego i konferencji przy obecności co najmniej 2/3 członków lub delegatów
- kolegialności decyzji i indywidualnej odpowiedzialności
- odpowiedzialności organów wykonawczych przed organizacjami i komitetami partyjnymi (podlegały ocenie i składały sprawozdania)
- obowiązku członków władz każdego stopnia informowania macierzystej organizacji o działalności
- obowiązku realizacji uchwał władz wyższego stopnia przez komitety stopnia niższego
- obowiązku uchylania uchwał sprzecznych z zasadami ideowymi, programem oraz uchwałami komitetów wyższych stopni przy udziale zainteresowanych
- możliwości zwracania się organizacji partyjnej i komitetu z uchwałami, wnioskami, odwołaniami do konferencji sprawozdawczo wyborczej wyższego stopnia lub zjazdu partii a w czasie kadencji do nadrzędnego komitetu
- nadrzędności komitetu w stosunku do wybranych przez siebie organów wykonawczych
- obowiązku bliskich kontaktów komitetów i ich organów wykonawczych z organizacjami partyjnymi
- jawności życia politycznego - obowiązek informowania członków o podejmowanych uchwałach i decyzjach władz partyjnych, o swojej pracy o sytuacji społeczno politycznej, nastrojach społecznych i problemach ludzi pracy
- obowiązku systematycznej kontroli realizacji uchwał
Władzą zwierzchnią w województwie była konferencja sprawozdawczo-wyborcza zwoływana przez komitet wojewódzki - przynajmniej co dwa lata. . Delegatów na konferencję wojewódzką wybierały konferencje gminne, miejsko-gminne, miejskie i dzielnicowe, do których delegatów wybierali członkowie podstawowych organizacji partyjnych. Zależnie od decyzji KC konferencje mogły być przdzjazdowymi - wybierano na nich delegatów na zjazd PZPR - lub sprawozdawczo-wyborczymi. Termin zwołania konferencji określał Komitet Centralny PZPR. Poza terminem konferencję można było zwołać na żądanie 1/3 członków komitetu. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze rozpatrywały i zatwierdzały sprawozdania ustępujących władz, omawiały realizację zadań programowych partii i własnej organizacji, oceniały realizację wniosków i rezolucji zgłaszanych przez członków i komitety niższych stopni w okresie od ostatniej konferencji. Konferencja wybierała komitet wojewódzki, ciało kontrolne – Wojewódzką Komisje Rewizyjną. Liczbę członków władz ustalała instrukcja Komitetu Centralnego. Konferencja uchwalała program działania organizacji i zadania w realizacji uchwał zjazdu formułowanych w uchwałach KC. W połowie między konferencjami sprawozdawczo-wyborczymi komitet wojewódzki zwoływał konferencje sprawozdawcze, których zadaniem była ocena stopnia realizacji uchwał na terenie swego działania oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności w tym zakresie swych komitetów.
W związku z reformą administracyjną i powstaniem nowego województwa zielonogórskiego prace przygotowawcze na d utworzeniem wojewódzkiej instancji patyjnej podjeto w maju 1950 r. Wtym celu Komiete Centralny PZPR wyznaczył Komisję Organizacyjną KW w Zielonej Górze. Komisja w sześcioosobowym składzie rozpoczęła pracę 16 maja, działała na prawach egzekutywy do I Konferencji Wojewódzkiej a jej zadaniem było kierowanie pracą partyjną w nowym województwie, zorganizowanie aparatu partyjnego KW i przygotowanie konferencji. Komisją kierował początkowo Jan Kozłowski, później Władysław Szlaferek a od 19 czerwca Feliks Lorek. Do lipca 1950 r. Komisja zajmowała się sprawami lokalowymi i kadrowymi. 4 lipca KW PZPR w Poznaniu protokolarnie przekazał Komisji 12 powiatowych oraganizacji powiatowych oragnizacji partyjnych a 10 lipca 1950 r. KW we Wrocławiu 5 powiatowych organizacji. Komisja w czerwcu i lipcu zaczęła organizować aparat partyjny. W końcu sierpnia zaczęto organizować Wojewódzką Szkołę Partyjną. W dniach 14-15 października 1950 r. odbyła się I Wojewódzka Konferencja Partyjna, w której wzięło udział 197 na 226wybranych delegatów. Konferencja określiła zadania na najbliższą kadencję a szczególnie zadania związane z realizacją planu 6-letniego. Wybrano 41 osobowy Komitet Wojewódzki, 10 zastępców członków, 3 osobową Komisję Rewizyjną i 3 zastępców członków. Kolejne konferencje miały miejsce 9-10 maja 1953 r. , 16-17 października 1954 r., 21-26 stycznia 1956 r., 15-17 grudnia 1956 r., 14 lutego 1959 r. Konferencja Przedzjazdowa, 19-20 grudnia 1959 r. 16-18 marca 1962 r., 30 maja 1964 r. Konferencja Przedzjazdowa, 18-19 grudnia 1964 r., 17-18 lutego 1967 r., 18-19 października 1968 r. Konferencja Przedzjazdowa, 21 lutego 1969 r., 29-30 marca 1971 r., 20 listopada 1971 r. Konferencja Przedzjazdowa, 11 kwietnia 1973 r., 12 marca 1975 r.
W okresie pomiędzy konferencjami władzę zwierzchnią nad organizacją partyjną pełnił komitet wojewódzki. Komitet wojewódzki kierował wojewódzką organizacją partyjną w okresie między konferencjami. Komitet dbał o realizację programu i linii politycznej partii. Wykonywał zadania przyjęte przez konferencje sprawozdawczo-wyborcze i uchwały KC. Oceniał realizację politykę kadrową partii, kształcenie ideologiczne, inspirował też działalność instytucji państwowych, gospodarczych i organizacji społecznych. W sferze pozapartyjnej odgrywał decydujacy wpływ na działalność instytucji państwowych, gospodarczych i organizacji społecznych, między innymi porzez system nomenklatury i propagandę - kierował wojewódzką gazetą partyjną "Gazetą Zielonogórską" i lokalną rozgłośnią radiową w Zielonej Górze. Szczególnym zainteresowaniem komitetu cieszyły się rady narodowe, samorząd robotniczy, związki zawodowe, organizacje spółdzielcze i społeczne. W ramach systemu nomenklatury KW decydował o obsadzie najważniejszych stanowisk w województwie. Były to stanowiska wicewojewódów, dyrektorów urzędów rangi wojewódzkiej, kurator owiaty i wychowania, wiceprezes sądu wojewódzkiego, prezesi sądów powiatowych, prokuratorzy, dyrektorzy zjednoczeń, wojewódzkich zwiazków spółdzielczych i przedsiębiorstw o zasięgu wojewódzkim, dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NBP, BGŻ, PKO, PZU, ZUS, naczelni dyrektorzy kombinatów i kluczowych zakładów pracy, komendant wojewódzki straży pożarnej, dyrektor wojewodzkiej placówki służby zdrowia, władze wojewódzkich organizacji młodzieżowych, ZBOWiD, kółek rolniczych i innych. Komitet na pierwszym w kadencji posiedzeniu wybierał egzekutywę. Egzekutywa jako organ wykonawczy komitetu kierowała pracą partii pomiędzy posiedzeniami plenarnymi komitetu, realizowała jego uchwały określała kompetencje i zakres obowiązków sekretarzy oraz kontrolowała ich pracę, obradowała raz na tydzień pod kierunkiem I sekretarza KW . 16 października odbyło sie plenum KW, które wybrało Egzekutywę i I Sekreatarza F. Lorka i jego zastępcę W. Szlaferka. Następca Lorka został Tadeusz wieczorek wybrany na Plenum 27-28 października 1956 r., podczas którego zmieniono skład Sekretariatu i egzekutywy KW. Z racji swego stanowiska i zakresu władzy poszczególni sekretarze odcisneli swe piętno na sposobie funkcjonowania Komitetu a wraz z nim również na województwie. Plenum ustalało skład Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w porozumieniu z Centralną Komisją Kontroli Partyjnej. Zadaniem Komisji było czuwanie nad czystościa szregów partyjnych i kontrola przestrzegania dyscypliny partyjej. Komisja pociągała do odpowiedzialności partyjej członków partii za wykroczenia przeciw zasadomideowym i programowym partii, za podaważanie jedności partii, naruszanie statutu, uchwał, dyscypliny i etyki (tłumienie krtyki, oszczerstwa, nadużycia, biurokratyzm, pijaństwo, niemoralne prowadzenie)
Komitet wojewódzki organizował swój aparat wykonawczy: powoływał wydziały, zatwierdzał i odwoływał ich kierowników proponowanych przez egzekutywę. W trakcie jego działaności powołano Wydziały: Organizacyjny, Propagandy, Ekonomiczny, Rolny, Komunikacyjny, Handlu, Oświaty, Administracyjny, Kobiecy, Ogólny, Sekretariat. W 1956 działalność Wydziału Handlu i Finansów i Wydziału Komuniakacyjnego przejął Wydział Ekonomiczny a Kobiecego Wydział Administracyjny. Wydziały zajmowały się głównie nadzorem politycznym nad daną dziedziną życia: społeczną, gospodarczą, polityczną bądź kulturalną. W ramach wydziału mogły być stworzone referaty bądź sektory odpowiedzialne za mniejsze grupy spraw. Na żądanie wydziału instytucje pozapartyjne nadsyłały informacje i sprawozdania dotyczące własne j działalności. Materiały te po w formie nadesłanej lub po opracowaniu trafiały pod obrady ciał kolegialnych komitetu jako materiał wyjściowy. Wydziały wojewódzkie podlegały własnej organizacji partyjnej, były także związane z poleceniami płynącymi z wydziałów KC. Za pracę Wydziału odpowiadał kierownik podlegający jednemu z sekreatarzy KW. W 1950 r. na terenie województwa zielonogórskiego działało 17 komitetów powiatowych, 2 koitety miejskie na prawach powiatu, 27 komitetów miejskich, 115 komitetów gminnych, 2078 podstawowych organizacji partyjnych, w ty 1204 w mieście i 874 na wsi. Na 1136 gromad 233 nie posiadały organizacji partyjnej. Zmiany w tej strukturze zależne byłu przede wszystkim od zmian administracyjnych. Komiety bowiem powstawały wszędzie tam, gdzie tworzononowe siedziby władz administracyjnych. W 1951 r. zniesiono powiat babimojski i utworzono sulechowski w związku z tym utworzono KP PZPR w Sulechowie, w 1953 r. przeniesiono siedzibe powiatu z Kożuchowa do Nowej Soli a w 1954 w zwiazku z utworzeniem powiatu w Lubsku utworzono KP PZPR w Lubsku. 5 grudnia 1954 r. utworzono 264 gromady co dało podstawę do tworzenia lokalnych organizacji PZPR. Zmiane zasięgu terytorialnego poszczególnych komitetów przyniosło zniesienie 39 gromad w 1958 r. i związana z tym zmiana granic powiatów: żagańskiego, gorzowskiego, sulechowskiego,słubickiego i sulęcińskego. Dalsze reorganizacje, m.in. zniesienie 4 gromad w 1960 r., zniesienie powiatów gubińskiego, skwierzyńskiego w 1962 r. oraz likwidacja dalszych 10 gromad w 1968 r. odegrało istotną rolę w zmianie struktur organizacji partyjnych w terenie, podobnie jak w 1972 r. zniesienie dalszych 29 gromad i zmiana granic powiatów: głogowskiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, szprotawskiego, żagańskiego, żarskiego i lubskiego. Niewątpliwie decydujące znaczenie dla centralizacji zarządzania strukturami terenowymi miało utworzenie w 1973 r. 100 gmin i wraz z nimi 100 komitetów lub miejsko-gminnych. Ilość członków PZPR w województwie zielonogórskim była zależna w dużej mierze od ilości zatrudnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych. W latach 60-tych XX w. Wraz z wejściem w dorosłe życie pokolenia wycchowanego w nowej rzeczywistości politycznej liczba członków PZPR w województwie wzrosła niemalże dwukrotnie. W 1950 r. 34960, w 1956 r. 32540 w 1966 r. 51731., natomiast w dniu 31 grudnia 1974 r. w województwie zielonogórskim było już 64683 członków PZPR. W zwiazku z kolejną reformą administracyjną izamiarem utworzenia 49 województw Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PZPR do nowego podziału terytorialnego. Komitet wojewódzki w dawnej postaci uległ likwidacji. W czerwcu powołano 32 nowe komitety wojewódzkie wśród nich KW w Gorzowie Wielkopolskim, który przejął część organizacji należących do dawnego KW w Zielonej Górze. Komitet Wojewódzki w dotychczasowej strukturze terytorialnej odbył ostatnie posiedzenie plenarne 4 czerwca 1975 r.
1. Konferencje Wojewódzkie z lat 1950-1975, sygn. 1-30 (stenogram I Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, przedzjazdowych, załączniki do protokołów);
2. Posiedzenia plenarne Komitetu z lat 1951-1975, sygn. 31-171 (protokoły z posiedzeń z załącznikami);
3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna z lat 1952-1975, sygn. 172-189 (plany i sprawozdania, protokoły z posiedzeń, protokoły ze spotkań aktywu wojewódzkich komisji rewizyjnych, protokoły z kontroli, protokoły z narad, informacje o realizacji uchwał, protokoły, oceny i informacje dotyczące wniosków i postulatów przedzjazdowych);
4. Egzekutywa KW z lat 1950-1975, sygn. 190-350 (protokoły z posiedzeń z załącznikami, materiały Komisji Organizacyjnej dotyczące utworzenia województwa zielonogórskiego);
5. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej z lat [1949] 1950-1975, sygn. 351-404, 1941-1944 (pełnomocnictwa, instrukcje i uchwały Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, protokoły z posiedzeń z załącznikami, uchwały i ich rejestr, uchwały Miejskich i Powiatowych Komisji Kontroli Partyjnych, uchwały, listy, zalecenia i wnioski Egzekutywy i Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego, protokoły i notatki z narad, kary partyjne, plany pracy, sprawozdania z działalności, sprawozdania pełnomocników powiatowych z miejscowości: Głogów, Gorzów-powiat i miasto, Gubin, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra-miasto, Żagań, Żary, sprawozdania z kontroli pracy organizacji partyjnych w terenie, sprawozdania dotyczące osób skreślonych i wykluczonych z partii, listy osób wykluczonych, skreślonych, zmarłych, wybyłych bez wymeldowania w powiatach: Głogów, Gorzów, Gubin, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Wschowa, Zielona Góra, Żary, listy osób ponownie wstępujących do partii i z przywróconymi prawami członka, sprawozdania statystyczne, zabezpieczenie dokumentacji i lokali partyjnych), oceny pracy komitetów zakładowych, protokoły i materiały Komisji rehabilitacyjnej);
6. Kancelaria I Sekretarza
6.1. Wytyczne i informacje Komitetu Centralnego z lat [1949] 1950-1975, sygn. 405-449;
6.2. Materiały I Sekretarza z lat 1951-1975, sygn. 450-469 (przemówienia, artykuły, referaty, Pisma I Sekretarza, materiały poselskie);
6.3. Sprawy organizacyjno-kadrowe z lat [1949] 1950-1975, sygn. 470-474 (oceny, sprawozdania dotyczące pracy komitetów powiatowych, sprawy osobowe pracowników aparatu partyjnego, postawy członków aktywu i pracowników aparatu partyjnego, plany pracy Komitetu Wojewódzkiego, terminarze plenarnych posiedzeń i egzekutyw komitetów powiatowych, informacje o kształtowaniu stosunków międzyludzkich i polityki kadrowej);
6.4. Front Jedności Narodu z lat 1953-1975, sygn. 475-485 (plany, informacje, składy władz, oceny, wytyczne, założenia organizacyjne Ogólnopolskiego Frontu Jedności Narodu, Rady Kobiet przy komitetach Frontu Jedności Narodu, Wiejskie Komitety Frontu Jedności Narodu, konkurs „Gmina-mistrz gospodarności”, wnioski o odznaczenia miast, zakładów pracy i inwestycji);
6.5. Rady Narodowe z lat 1950-1973, sygn. 486-496 (analiza składu osobowego, założenia, wnioski, sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Narodowej, protokoły, sprawozdania, notatki z odpraw i narad pracowników rad narodowych, wytyczne Rady państwa i rządu dotyczące rad narodowych, informacje milicyjne o przestępstwach pracowników rad narodowych, sprawy wyborcze);
6.6. Związki zawodowe z lat 1950-1973, sygn. 497-502 (wytyczne Centralnej Rady Związków Zawodowych, protokoły z narad sekretarzy i przewodniczących zarządów okręgów, powiatowych i zakładowych rad zakładowych, informacje i oceny Okręgowej Rady Związków Zawodowych, instrukcje Komitetu Centralnego, biuletyny Komitetu Wojewódzkiego w sprawach samorządów i rad robotniczych);
6.7. Sprawy porządku społecznego z lat [1948] 1950-1975, sygn. 503-516 strajki w zakładach pracy, charakterystyki osobowe sporządzane przez urzędy bezpieczeństwa, informacje o propagandzie antysocjalistycznej i antyradzieckiej, informacje i meldunki o sytuacji społeczno-politycznej, działalność Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, wykaz wrogich wystąpień, informacje o amnestii i przebiegu akcji obniżki cen);
6.8. Sprawy wyznań z lat 1950-1969, sygn. 517-524 (stosunki państwo-Kościół, obchody Millenium, nauczanie religii w szkołach, zajścia w Zielonej Górze z powodu „Domu Katolickiego:, nasłuchy Wolnej Europy, zajścia w kościele polsko-katolickim w Szprotawie, informacje o działalności związku wyznaniowego „Świadkowie Jehowy”, orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, notatka Komitetu Centralnego w sprawie memorandum Episkopatu o Ziemiach Zachodnich);
6.9. Sprawy narodowościowe z lat 1950-1975, sygn. 525-535 (wytyczne, uchwały, notatki w sprawie ludności autochtonicznej, obywateli radzieckich, mniejszości narodowych, Cygan, ludności żydowskiej, ukraińskiej, uchodźców greckich, repatriacji Polaków ze Związku Radzieckiego, Łemków, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne);
6.10. Sprawy zagraniczne z lat 1955-1975, sygn. 536-548 (korespondencja w sprawie Niemieckiej Republiki Demokratycznej, współpraca województwa zielonogórskiego i okręgu Frankfurt nad Odrą, uchwały i notatki w sprawie rewizjonizmu niemieckiego, kontakty polskich i niemieckich związków zawodowych, organizacji społecznych i młodzieżowych, zatrudnianie polskich pracownic w przedsiębiorstwach w Niemieckiej Republice Demokratycznej, stosunki pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec, sprawozdania z pobytu w Związku Radzieckim, ruch graniczny na granicy z Niemcami);
6.11. Oświata, kultura, propaganda z lat 1950-1974, sygn. 549-573 (młodzież i organizacje młodzieżowe, szkolnictwo wyższe, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, praca polityczna z poborowymi i więźniami, podstawowe organizacje partyjne w szkołach, wytyczne Komitetu Centralnego odnośnie szkolnictwa, oceny Kuratorium Okręgu Szkolnego, prasa, cenzura, prenumerata, ocena „Gazety Zielonogórskiej”, Rozgłośnia Polskiego Radia, zjazd Naczelnej Organizacji Technicznej w Zielonej Górze, wykaz delegatów na Kongres Ziem Odzyskanych, wydawnictwa partyjne, obchody 1000-lecia Państwa Polskiego, rozwój telewizji i budowa ośrodka w Jemiołowie, obchody 40 rocznicy wybuchu Powstania Śląskiego i Plebiscytu, Stalag VIIIc w Żaganiu, Liga Przyjaciół Żołnierza, akcja spotkań oficerów Wojska Polskiego z ludnością wiejską i klerem, lokalna prasa i baza poligraficzna, rozwój kultury w województwie zielonogórskim w latach 1966-1970, obchody: powstania Polskiej Republiki Ludowej, powrotu Ziemi Lubuskiej do macierzy, zwycięstwa nad faszyzmem, 30 rocznicy utworzenia Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa);
6.12. Sprawy gospodarcze z lat 1950-1975, sygn. 574-610 (działalność partii w zakładach pracy, energetyka i elektrownie, handel i zaopatrzenie rynku, transport, produkcja cegły na budowę Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zasoby surowcowe, górnictwo węglowe, budownictwo mieszkaniowe, aprowizacja miast powiatu rzepińskiego i gubińskiego, zagospodarowanie nieczynnych obiektów przemysłowych, zatrudnianie i płace, realizacja uchwał Komitetu Centralnego w zakresie spraw gospodarczych, wykonanie planu gospodarczego i budżetu województwa, przetwórstwo miedzi, zagospodarowanie Świecka i Słubic, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, spółdzielczość inwalidzka i spółdzielczość pracy, przestępczość gospodarcza, złoża ropy i gazu, inwestycje i budownictwo, plan zagospodarowania przestrzennego powiatu żarskiego, eksport i handel zagraniczny, budowa Huty Miedzi „Głogów”, aktywizacja Krosna Odrzańskiego, zagospodarowanie złóż węgla brunatnego w Okręgu Łużyckim, zaopatrzenie miast i osiedli w wodę i gaz);
6.13. Sprawy wsi i rolnictwa z lat [1949] 1950-1975, sygn. 611-632 (akcja osiedleńcza i uwłaszczeniowa, uchwały władz nadrzędnych dotyczące gospodarki ziemią, własności ziemi i ekwiwalentu dla repatriantów, kampanie w rolnictwie, gospodarka leśna i przemysł drzewny, łączność fabryk ze wsią, państwowe gospodarstwa rolne, praca partyjna i polityczna na wsi, produkcja zwierzęca i rolna, budownictwo wiejskie, zagospodarowanie użytków rolnych i gruntów państwowego Funduszu Ziemi, rozwój warzywnictwa i sadownictwa, drobiarstwa i gospodarki rybackiej, kółka rolnicze, gospodarstwa zagrożone upadkiem);
6.14. Interwencje z lat [1948] 1950-1975, sygn. 633-640 (sprawa siedziby Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, skargi kierowane do Komitetu Centralnego, wykaz delegatów na Kongres Zjednoczeniowy, analizy skarg i wniosków);
7. Wydział Organizacyjny
7.1. Organizacja Wydziału z lat 1950-1975, sygn. 641-646 (instrukcje, wytyczne i polecenia Wydziału, plany pracy, protokoły, informacje i notatki z narad pracowników, informacje Wydziału o pracy komisji problemowych, wytyczne i tezy Komitetu Centralnego w sprawach organizacyjnych);
7.2. Sprawozdania pracownicze z lat [1949] 1950-1974, sygn. 647-659 (sprawozdania pracowników z plenarnych posiedzeń i egzekutyw w powiatach: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary, wytyczne Komitetu Centralnego w sprawie sprawozdawczości i informacji partyjnej, zbiorcze informacje Wydziału o przebiegu obrad komitetów powiatowych);
7.3. Kampania wyborcza do Sejmu i rad narodowych z lat 1952-1973, sygn. 660-707 (wytyczne i instrukcje Komitetu Centralnego dotyczące kampanii wyborczej, plany pracy, programy wyborcze, informacje o członkach komisji wyborczych, wykazy członków komisji, dane o aktywie wyborczym i zebraniach przedwyborczych, tezy i referaty dotyczące kampanii wyborczej, ocena przebiegu wyborów, informacje i meldunki z przebiegu głosowania oraz wyniki wyborów do Sejmu i rad narodowych, informacje komitetów powiatowych i komitetów miejskich o wyborach do Sejmu i rad narodowych w powiatach: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary);
7.4. Akcje polityczne z lat [1948] 1950-1975, sygn. 708-746, 1945 (budowa Domu Partii, rocznica urodzin Stalina, wymiana waluty, Narodowy Spis Powszechny, Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski, urodziny Bieruta, śmieć Stalina, śmierć Klemensa Gottwalda, ocena sytuacji politycznej w województwie w związku z sytuacją międzynarodową, zgon Bieruta, wypadki poznańskie w 1956 w., zgon Wilhelma Piecka, zgon Aleksandra Zawadzkiego, wydarzenia w Czechosłowacji, wydarzenia grudniowe 1970 r., czyny partyjne, rady narodowe, podział administracyjny województwa);
7.5. Związki zawodowe z lat [1949] 1950-1975, sygn. 747-752 (informacje o działalności związków zawodowych na terenie województwa, uchwały, instrukcje i wytyczny Komitetu Centralnego);
7.6. Organizacje młodzieżowe i kobiece z lat [1949] 1950-1975, sygn. 753-776 (działalność Związku Młodzieży Polskiej, Związku Harcerstwa Polskiego, Ligii Kobiet, Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej, informacja o organizacji „Młodzi Demokraci”, praca partii wśród kobiet, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, informacje komitetów powiatowych o wdrażaniu uchwały Komitetu Wojewódzkiego „O wzmożeniu pracy ideowo-politycznej wśród młodzieży);
7.7. Zjazdy partii z lat 1953-1975, sygn. 777-795 (materiały dotyczące II, III, IV, V, VI, VII Zjazdu Partii);
7.8. Realizacja uchwał plenarnych z lat 1950-1975, sygn. 796-821;
7.9. Biuletyny informacyjne z lat [1949] 1950-1975, sygn. 822-840 (Biuletyny Informacyjne Referatu Sprawozdawczego Komitetu Wojewódzkiego, kronika inicjatyw i doświadczeń);
7.10. Sprawozdania z kampanii z lat [1948] 1950-1975, sygn. 841-867 (instrukcje Komitetu Centralnego i Komitetu Wojewódzkiego, informacje aktywu partyjnego z powiatów, ankiety w wyborów do władz podstawowych organizacji partyjnych, materiały z zebrań zjednoczeniowych Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej w powiecie żarskim, wykazy imienne pierwszych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w miastach, gminach i zakładach z terenu powiatów: Gorzów Wielkopolski, Gubin, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, oceny);
7.11. Praca partyjna z lat [1949] 1950-1975, sygn. 868-879, 1946 (wytyczne Komitetu centralnego, informacje i sprawozdania na temat działalności komitetów gminnych, miejskich, osiedlowych, rozmieszczenie sił partii na wsi, działalność różnych grup partyjnych);
7.12. Informacje Komitetów Powiatowych z lat [1948] 1950-1975, sygn. 880-908 (informacje komitetów powiatowych w powiatach: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary o działalności partyjnej, sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej, rozmowy z członkami i kandydatami partii);
7.13. Sprawozdania organizacyjne z lat [1949] 1950-1975, sygn. 909-970, 1947-1948 (prowadzenie polityki kadrowej, przyjmowanie do partii, urlopowanie pracowników, rozmieszczenie, rozwój i skład socjalny partii, ankiety statystyczne o rozmieszczeniu i ruchu stanu partii w województwie, gospodarka wewnątrzpartyjna, imienne wykazy pracowników komitetu wojewódzkiego, komitetów powiatowych, miejskich, gminnych i zakładowych, miesięczne imienne wykazy pracowników komitetów powiatowych w powiatach: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Żagań, Żary, angaże I sekretarzy);
8. Wydział Propagandy
8.1. Organizacja pracy Wydziału z lat [1949] 1950-1975, sygn. 971-1000, 1949 (wytyczne, instrukcje i zalecenia Komitetu Centralnego, notatki z narad organizowanych w Komitecie Centralnym w sprawach propagandy, kultury, oświaty, sportu, środków masowego przekazu i młodzieży, działalność Komisji: Sportu, Turystyki i Obronności Kraju, Koordynacyjnej, Kultury i Nauki, Szkoleń Partyjnych, Ideologicznej, Kolegium Prasowo-Radiowego, plany pracy, protokoły i sprawozdania z narad Wydziału, protokoły z posiedzeń Wydziału, książki protokołów, informacje i oceny kierownictwa i pracowników Wydziału, sprawozdania z działalności, notatki pracowników i aktywu partyjnego o działalności partyjnej w powiatach: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Żagań, Żary, rola łączności miasta ze wsią);
8.2. Współpraca z zagranicą z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1001-1019 (współpraca z Komitetem Okręgowym Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec we Frankfurcie nad Odrą, informacje o współpracy gospodarczej, handlowej i partyjnej między województwem zielonogórskim a okręgiem Frankfurt, współpraca gazet „Gazety Zielonogórskiej” i „Neuer Tag”, programy pobytu delegatów zagranicznych i dyplomatów w województwie, informacje o ruchu granicznym, raport Instytutu Zachodniego z badań socjologicznych po otwarciu granicy 1965-1966 i 1972, współpraca partyjna z Witebskiem, współpraca Zielonej Góry z Troyes we Francji, współpraca Rozgłośni Polskiego Radia w Zielonej Górze z rozgłośniami w Niemieckiej Republice Demokratycznej, ruch turystyczny z Niemiecką Republiką Demokratyczną, zestawienie instancji partyjnych, związkowych, młodzieżowych, rad narodowych, zakładów pracy, instytucji i szkół utrzymujących kontakty z partnerami w krajach socjalistycznych);
8.3. Organizacje i stowarzyszenia z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1020-1035, 1950 (działalność Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Towarzystwa Szkoły Świeckiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Ligi Przyjaciół Żołnierza, Ligi Lotniczej, Frontu Jedności Narodu, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej, obozy jenieckie na terenie Żagania i Świętoszowa, stowarzyszenia twórcze: Polskie Towarzystwo Historyczne, Związek Polskich Artystów Plastyków, Estrada);
8.4. Prasa, radio i telewizja z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1036-1055, 1951-1952 (czytelnictwo, prenumerata prasy, kina, Klub Dziennikarza, Dni Oświaty, Książki i Prasy, festyny gazety Zielonogórskiej, radiofonizacja województwa, ocena działalności Gazety Zielonogórskiej, gazety zakładowe i powiatowe, informacje o działalności „Ruch” i Zielonogórskiego Wydawnictwa Prasowego, konkursy czytelnicze, czytelnictwo prasy propagandowej, Gazeta Lubuska, Nadodrze, budowa ośrodka telewizji w Jemiołowie, działalność klubów książki i prasy);
8.5. Uroczystości i akcje polityczne z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1056-1123, 1953 (obchody I Maja, Święta Odrodzenia 22 Lipca, święta Ludowego Wojska Polskiego, wybuchu II Wojny Światowej, wyzwolenia Ziemi Lubuskiej, Rewolucji Październikowa, Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, obchody rewolucji 1905-1907, obchody rocznic urodzin i śmierci Lenina, obchody rocznic Armii Radzieckiej, pobyt Jurija Gagarina w województwie, wydarzenia w Korei 1950, 50-lecie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, obchody rocznic Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Chińskiej Republiki Ludowej, akcja protestacyjna przeciwko bombardowaniu Wietnamu, Komitety Obrońców Pokoju, Narodowy Plebiscyt Pokoju, Apel Sztokholmski, Apel Wiedeński Światowej Rady Pokoju, dyskusja nad projektem konstytucji, propaganda techniczno-ekonomiczna, stosunki państwo-Kościół, dożynki, proces oficerów wojska polskiego, obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, 550-rocznica Bitwy pod Grunwaldem, podpisanie Układu Ogólnego z Niemcami Zachodnimi, spotkania oficerów Ludowego Wojska Polskiego z ludnością, budowa pomnika zwycięstwa w Międzyrzeczu);
8.6. Referaty i przemówienia z lat 1951-1975, sygn. 1124-1137 (referaty i przemówienia sekretarza propagandy i kierownika Wydziału);
8.7. Kierownictwo nad kulturą z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1138-1150 (wytyczne Komitetu Centralnego, sprawozdania, oceny, informacje, wykazy świetlic i klubów wiejskich, narady, biblioteki i czytelnictwo książek, festiwale i imprezy masowe, muzealnictwo, fotokopie dokumentów i fotografii Wilhelma Piecka, upowszechnianie kultury świeckiej, budowa Wojewódzkiego Ośrodka Kultury);
8.8. Sport i turystyka z lat 1950-1974, sygn. 1151-1156 (wytyczne Komitetu Centralnego, oceny, sprawozdania, informacje o organizacji imprez sportowych, analizy i sprawozdania z działalności klubów sportowych, działalność zrzeszeń sportowych, działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego);
8.9. Szkolenia partyjne z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1157-1220 (działalność Wojewódzkiego Ośrodka Propagandy Partyjnej, praca propagandowa w terenie, działalność lektorów partyjnych w miastach i powiatach, praca ideowo-wychowawcza, przeprowadzanie szkoleń partyjnych, sprawozdania, informacje i notatki Wydziału z przygotowań i przebiegu szkoleń, biuletyny szkoleniowe Wydziału Propagandy, Oświaty i Kultury w Poznaniu, regulaminy Wojewódzkiego Uniwersytetu Marksistowsko-Leninowskiego);
8.10. Referat historii partii z lat 1950-1975 , sygn. 1221-1228, 1954 (uchwały, instrukcje, wytyczne, notatki, programy, oceny, zapomogi dla działaczy i ich rodzin, wykazy odznaczonych działaczy, wykazy działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej przed 1939 r., Polskiej Partii Robotniczej, Dąbrowszczaków, okresu okupacji do 1948 r., uczestników szturmu Berlina, Rewolucji Październikowej, dokumentacja pomordowanych za władzę ludową 1945-1948, Zespół Historyczny Komitetu Wojewódzkiego, informacje o przebiegi obchodów X, XV, XX, XXV, XXX-lecia Polskiej Republiki Ludowej, XL i L-lecia Komunistycznej Partii Polski, XX-lecia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej);
8.11. Archiwum KW z lat 1950-1975, sygn. 1229-1251 (instrukcje i wytyczne Komitetu Centralnego, plany pracy, wykazy akt, kontrola archiwum, instrukcje dotyczące przekazywania i porządkowania akt, sprawozdania i informacje z działalności, etaty pracowników, spisy zdawczo-odbiorcze poszczególnych wydziałów, wykaz akt wydziałów propagandy i komunikacji, wykazy plakatów politycznych znajdujących się w Archiwum Komitetu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zeszyt wypożyczeń, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywanych i wypożyczonych materiałów archiwalnych, sztandarów partyjnych i pamiątek działaczy, narady kierowników archiwów w Centralnym Archiwum Komitetu Centralnego, informatory o zespołach Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej);
9. Wojewódzka Szkoła Partyjna z lat 1950-1954, , sygn. 1252-1279 (protokoły posiedzeń Zespołu Naukowego, Rady Pedagogicznej i Rady Szkolnej, plany pracy Podstawowej Organizacji Partyjnej i Egzekutywy przy Wojewódzkiej Szkole Partyjnej, sprawozdania o działalności szkolnej, plany zajęć, charakterystyki pracowników i słuchaczy, wykazy słuchaczy, akta osobowe słuchaczy I kursu wykładowców szkolenia partyjnego, karty osobowe, karty postępów słuchaczy, ankiety, notatki, akta osobowe słuchaczy dwumiesięcznego kursu dla aktywu wiejskiego, pięciomiesięcznego kursu, I, II, III, IV, turnusu, dwóch kursów krótkoterminowych);
10. Wydział Ekonomiczny
10.1. Organizacja pracy Wydziału z lat 1950-1975, sygn. 1280-1290 (instrukcje i wytyczne Komitetu Centralnego, plany pracy Wydziału, protokoły z narad, biuletyny Wydziału, działalność Komisji: Ekonomicznej, do Spraw Rad Robotniczych i Przemysłu Kluczowego, Uprawnień i Zarządzania Przedsiębiorstw, Energetyki i Paliw, Handlu, Przemysłu Metalowego, Drobnej Wytwórczości, Transportu, Komunikacji i Łączności, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej);
10.2. Referaty i przemówienia z lat 1951-1973, sygn. 1291-1297 (referaty i przemówienia kierownictwa Wydziału);
10.3. Analizy, sprawozdania, informacje z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1298-1358, 1955-1958 (sprawozdania, protokoły, informacje, oceny komitetów powiatowych i miejskich w powiatach: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary dotyczące spraw ekonomicznych, przemysł maszynowy i elektromaszynowy, metalowy, miedziowy, stoczniowy, chemiczny, lekki, węgiel brunatny, energetyka i elektrownie, zmiany cen, taryf i usług, ujawnienie i wykorzystanie rezerw produkcyjnych, uruchamianie nieczynnych zakładów przemysłowych i handlowych, spółdzielczość pracy, drobna wytwórczość, usługi i rzemiosło, budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, przemysł materiałów budowlanych, transport i komunikacja, łączność, przemysł spożywczy, handel, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, Naczelna Organizacja Techniczna i stowarzyszenia branżowe, wykazy zakładów w województwie, działalność rad robotniczych, budownictwo i architektura);
10.4. Samorząd robotniczy z lat 1950-1975, sygn. 1359-1367 (analizy, informacje, wykazy dotyczące produktywizacji kobiet, rozdzielnik zaciągu młodzieży do przemysłu, współzawodnictwo pracy i czyny produkcyjne, działalność samorządu robotniczego i rad robotniczych);
10.5. Planowanie z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1368-1378 (gospodarka materiałowa, kształtowanie i realizacja planów gospodarczych w województwie, planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, ochrona zakładów, kierunki rozwoju województwa, programy rozwoju miast, zatrudnianie w powiatach, Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego);
11. Wydział Rolny
11.1. Organizacja pracy Wydziału z lat 1950-1975, sygn. 1379-1384 (plany i terminarze pracy, plany akcyjne i problemowe, kierunki działania partii w rolnictwie, działalność Komisji Rolnej);
11.2. Referaty i przemówienia z lat 1950-1975, sygn. 1385-1392 (referaty i przemówienia dotyczące spraw rolnych, wystąpienia sekretarzy do aktywu partyjnego w rolnictwie);
11.3. Sprawozdania, oceny, informacje z lat [1948] 1950-1975, sygn. 1393-1434, 1959-1984 (oceny i informacje o wynikach zielonogórskiego rolnictwa w powiatach: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary, akcja osiedleńcza i obrót ziemią, przebieg kampanii gospodarczych w rolnictwie, związek „Samopomoc Chłopska”, gospodarka indywidulana, spółdzielnie produkcyjne, hodowla, realizacja zobowiązań finansowych wsi, wycieczki i zjazdy chłopskie, regulacje gospodarstw rolnych, Związek Zawodowy Pracowników Rolnych, działalność produkcyjna i rolna kobiet w rolnictwie, spółdzielczość mleczarska, elektryfikacja wsi, protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Kierowniczego ds. Akcji Gospodarczych, działalność produkcyjna młodzieży w rolnictwie, wykazy miast, gmin i gromad w województwie zielonogórskim, gromadzka służba rolna, instytuty gospodarcze i naukowe, przedsiębiorstwa i instytucje obsługujące rolnictwo, związki kółek rolniczych, kasy spółdzielcze, oceny i analizy spisów rolnych, działalność polityczno-organizacyjna w okresie zimowym, eksport produktów rolnych i przemysłu spożywczego);
11.4. Komitety ds. Rolnictwa z lat 1954-1971, sygn. 1435-1530 (protokoły posiedzeń z załącznikami Komitetu ds. Rolnictwa przy Komitecie Wojewódzkim i komitetach powiatowych w powiatach: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary);
11.5. Sektory działalności z lat [1948] 1950-1975, sygn. 1531-1597 (Sektor Organizacyjny i Kadr, Sektor Ekonomiki i Budownictwa, Sektor Mechanizacji, Sektor Państwowych Gospodarstw Rolnych i Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Sektor Kółek Rolniczych i Związków Branżowych, Sektor Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej, Sektor Przemysłu Rolno-Spożywczego, Kontraktacji i Skupu, Sektor Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Sektor Oświaty i Propagandy Rolnej);
12. Wydział Komunikacji
12.1. Organizacja pracy Wydziału z lat 1950-1956, sygn. 1598-1601 (okólniki, instrukcje i wytyczne Wydziału Komunikacyjnego Komitetu Wojewódzkiego, protokoły narad organizowanych przez Wydział, plany pracy);
12.2. Informacje z PKP z lat [1949] 1950-1956, sygn. 1602-1617 (sprawozdania i informacje pracowników Wydziału z wyjazdów w teren, sprawozdania z sytuacji w Polskich Kolejach Państwowych, działalność aparatu polityczno-wychowawczego Polskich Kolei Państwowych w województwie zielonogórskim, Komitety Kolejowe partii w Gorzowie Wielkopolskim, Rzepinie, Zielonej Górze, Zbąszynku i Żaganiu, konferencje partyjno-ekonomiczne, Związek zawodowy Pracowników Kolejowych, kadry, przewozy, Kolejowe Zakłady Gastronomiczne);
12.3. Transport i łączność z lat 1950-1965, sygn. 1618-1628 (Państwowa Komunikacja Samochodowa, Wojewódzki Zarząd Łączności, urzędy pocztowe i telekomunikacji, organizacje partyjne przy urzędach łączności, budowa ośrodka w Jemiołowie, Związek Zawodowy Pracowników Łączności, Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu „Ruch”, Wojewódzki Zarząd Dróg, konferencje partyjno-ekonomiczne w rejonach eksploatacji dróg publicznych, Związek zawodowy Pracowników Transportu Drogowego i Lotniczego, zarządy wodne i żegluga śródlądowa, stocznia rzeczna w Głogowie);
12.4. Nomenklatura z lat 1952-1955, sygn. 1629, sygn. 1598-1629 (wykazy stanowisk objętych nomenklaturą, pracowników i aktywu Wydziału);
13. Wydział Handlu i Finansów
13.1. Organizacja pracy Wydziału z lat 1951-1956, sygn. 1630-1636 (okólniki i instrukcje Komitetu Centralnego, plany pracy Wydziału, protokoły z narad aktywu działającego w handlu, protokoły posiedzeń Komisji, informacje o zaopatrzeniu handlu i zakładów pracy w mięso, działalność placówek handlowych i finansowych, protokół zdawczo-odbiorczy kancelarii Wydziału, informacja o etatach);
13.2. Analizy, sprawozdania, informacje z lat [1949] 1950-1973, sygn. 1637-1662, 1985-1987 (sprawozdania pracowników i aktywu, sprawozdania z kontroli i lustracji placówek handlowych, sprawozdania o organizacji wojewódzkich ekspozytur poszczególnych branż handlowych, działalność partii w handlu, oceny i informacje o działalności placówek handlowych, sprawy kadrowe w handlu, nomenklatura w Wydziale, sprawozdania i informacje dotyczące spraw finansowych i budżetu województwa, realizacja planów obrotu towarowego przez placówki handlowe, nadużycia i straty w handlu, Związek Zawodowy Pracowników Handlu, biuletyny Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, sprawozdania z eksploatacji torfu opałowego, technikum handlowe., kształtowanie się cen w województwie, handel prywatny, sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego, Banku Rolnego i banku Inwestycyjnego, handel wiejski);
14. Wydział Oświaty
14.1. Organizacja pracy Wydziału z lat 1950-1973, sygn. 1663-1666, 1988 (okólniki, instrukcje i wytyczne Komitetu Centralnego, plany pracy Wydziału, protokoły z narad, wytyczne, uchwały i programy działania Komitetu Wojewódzkiego i Egzekutywy w sprawach oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego);
14.2. Analizy, sprawozdania, informacje z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1667-1711, 1989 (informacje i opinie Komisji Oświaty, oceny pracy zespołów oświaty, informacje Wydziału Propagandy dotyczące oświaty, praca partyjna w oświacie, wizytacja szkół i przedszkoli, likwidacja analfabetyzmu, akcja letnia dzieci i młodzieży, działalność komitetów rodzicielskich, regulamin szkolnych komisji opiekuńczo-wychowawczych, przemówienia na uroczystościach szkolnych, sprawozdania z narad nauczycielskich, informacja o szkolnictwie średnim i artystycznym w województwie, rekrutacja na studia w kraju i w Związku radzieckim, ruch kadrowy nauczycieli, informacje, notatki, opinie o nauczycielach, sytuacja w szkołach, Związek nauczycielstwa polskiego w Gorzowie Wielkopolskim, informacje dotyczące domów dziecka i młodzieży, internatów szkolnych, domów młodego robotnika, działalność podstawowych organizacji partyjnych w szkołach, szkolnictwo dla pracujących, nabór do szkoły prokuratorskiej w Zabrzu, szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, rozmieszczanie i budowa szkół, Koło Lubuszan w Poznaniu, laicyzacja szkół, punkty katechetyczne, obozy i kolonie letnie, wyniki nauczania w szkołach, informacje o szkołach pedagogicznych, studiach nauczycielskich, dokształcaniu nauczycieli, działalności Okręgowego Ośrodka Metodycznego, przestępczość młodzieży, regulacje płac nauczycieli, Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela, budownictwo szkolne, praca ideowo-wychowawcza i partyjna w szkolnictwie, starania o utworzenie szkół wyższych w województwie, Towarzystwo Szkoły Świeckiej, zatrudnianie absolwentów, praktyki studenckie, dokumenty Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, obchody Roku Nauki Polskiej, współpraca ze Zrzeszaniem Studentów Polskich, działalność Zrzeszenia Studentów Polskich i Związku Młodzieży Wiejskiej, szkolnictwo rolnicze, rozmowy indywidualne z nauczycielami i kadrą kierowniczą oświaty i kultury, działalność edukacyjna wyższych uczelni województwa zielonogórskiego);
15. Wydział Administracyjny
15.1. Organizacja pracy Wydziału z lat 1950-1973, sygn. 1712-1718 (plany pracy, sprawozdania i informacje Wydziału, protokoły, informacje i sprawozdania z posiedzeń Wydziału, przemówienia i referaty kierownika, informacje o stowarzyszeniach);
15.2. Analiza i informacje – Służba zdrowia z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1719-1734 (sprawozdania i informacje komitetów powiatowych o służbie zdrowia, materiały dotyczące Państwowego Liceum Felczerskiego w Gorzowie Wielkopolskim, szkolnictwo medyczne w województwie, Polski Czerwony Krzyż, apteki społeczne, działalność służby zdrowia, stan sanitarny województwa, partia w służbie zdrowia, działalność służby zdrowia w przemyśle, więziennictwie, Państwowych Gospodarstwach Rolnych i placówkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sytuacja kadrowa w służbie zdrowia, absencje chorobowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, działalność Państwowego Zakładu Ubezpieczeń i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skargi na służbę zdrowia);
15.3. Analiza i informacje – Sprawy wyznań z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1735-1758 (informacje rad narodowych, Milicji Obywatelskiej, komitetów powiatowych i miejskich o sytuacji kościoła katolickiego w powiatach: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary, informacje o Niezależnej Samodzielnej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wierzbicy w województwie kieleckim, listy, apele, kazania, okólniki Episkopatu, Prymasa, biskupów gorzowskiego i wrocławskiego, działalność stowarzyszeń chrześcijańskich: Pax, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, Klub Inteligencji Katolickiej, Caritas, informacje i notatki Wydziału z przebiegu Bożego Ciała, kościoły i wyzwania nierzymskokatolickie, laicyzacja i obrzędowość świecka, listy księży do premiera i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, informacje dotyczące Świadków Jehowy, konferencje rejonowe księży z Żagania, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, pielgrzymki do Częstochowy, odpust w Rokitnie, peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, informacje o wizytacji parafii przez biskupów, działalność kleru, budownictwo sakralne i tworzenie nowych parafii w województwie, orędzia i listy Episkopatu dotyczące Ziem Zachodnich i Północnych, listy otwarte księży Diecezji Gorzowskiej, plany pracy Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Kleru, pismo Confrater, realizacja polityki wyznaniowej);
15.4. Analiza i informacje – Sprawy narodowościowe z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1759-1764, 1805 (uchwały Rady Ministrów, wytyczne i sprawozdania Wydziału, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej o ludności cygańskiej, informacje o obywatelach radzieckich w Zielonej Górze, wytyczne Komitetu Centralnego, informacje Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i protokół Komisji Kulturalno-Oświatowej o ludności ukraińskiej i łemkowskiej, informacje o Związku Uchodźców Politycznych z Grecji, mniejszość żydowska w Żarach);
15.5. Analiza i informacje – Bezpieczeństwo i porządek publiczny z lat 1950-1975, sygn. 1765-1798 (informacje komitetów powiatowych z powiatów: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Lubsko, Nowa Sól, Skwierzyna, Sulęcin, Żary w sprawie przestępczości gospodarczej, wykazy ławników sądowych, działalność Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w województwie, informacje Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa o sytuacji społeczno-politycznej w powiatach: Głogów, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Świebodzin, Zielona Góra, Żary, wytyczne w sprawie obchodów rocznic powstanie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej i świąt państwowych, sprawozdania z akcji dowodów osobistych i ankietyzacji, zabezpieczenie mienia publicznego, porządku i dyscypliny, realizacja zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w powiatach: Gorzów Wielkopolski, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, działalność Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w województwie, przestępczość nieletnich i młodzieży, działalność polityczna w więziennictwie, realizacja skarg i zażaleń, przeciwdziałanie chuligaństwu, biuletyny informacyjne Komendy Milicji Obywatelskiej, amnestie, sytuacja polityczna w województwie przed wyborami do sejmu i rad narodowych, działalność Społecznych Komisji Pojednawczych);
15.6. Analiza i informacje – Sprawy pożarnictwa z lat 1951-1970, sygn. 1799-1801 (działalność straży pożarnej, stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w województwie);
15.7. Analiza i informacje – Sprawy wojskowe z lat 1950-1974, sygn. 1802-1804, 1806 (wytyczne Komitetu Centralnego i Wojewódzkiego, sprawozdania Komitetu Wojewódzkiego i komitetów powiatowych, pisma Dowództwa Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w sprawie naboru do wojska, szkół oficerskich i szkolenia wojskowego pracowników partyjnych, informacje, zestawienia i wykazy cmentarzy żołnierzy polskich i radzieckich, sprawozdania dotyczące zespołu cmentarnego we Wschowie, Liga Obrony Kraju, Liga Morska, informacje o urzędach celnych w Rzepinie i Tuplicach)
15.8. Analiza i informacje – Sprawy adwokatury z lat 1951-1970, sygn. 1807 (pisma Komitetu centralnego, informacje Wydziału, Zarządu Okręgowego Związku Pracowników Polskich i Rady Adwokackiej dotyczące adwokatury);
16. Wydział Kobiecy
16.1. Organizacja prawy Wydziału z lat 1950-1955, sygn. 1808-1810 (uchwały Biura Politycznego, Sekretariatu Komitetu Centralnego, instrukcje i wytyczne Wydziału, plany pracy);
16.2. Protokoły, sprawozdania, informacje z lat [1949] 1950-1954, sygn. 1811-1818 (protokoły narad aktywu kobiecego komitetów powiatowych oraz narad i zebrań zorganizowanych przez Wydział, protokoły zebrań wydziałów kobiecych w powiatach: Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Świebodzin, Zielona Góra, sprawozdania pracownic i aktywistek, informacje o udziale w naradach centralnych, korespondencja merytoryczna);
16.3. Informacje z powiatów z lat [1948] 1950-1954, sygn. 1819-1824 (plany pracy instruktorek komitetów powiatowych do spraw kobiet, protokoły posiedzeń wydziałów i zespołów kobiecych komitetów powiatowych, sprawozdania wydziałów kobiecych komitetów powiatowych w powiatach: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary i Komitetu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim);
16.4. Organizacje kobiece z lat [1949] 1950-1975, sygn. 1825-1840, 1990-1992 (meldunki, zobowiązania i rezolucje uchwalane na naradach i zebraniach kobiecych, wykazy aktywu kobiecego komitetów powiatowych, Ligi Kobiet, Związku Samopomocy Chłopskiej i Związku Młodzieży Polskiej, charakterystyki działaczek Ligi Kobiet, działalność Ligi Kobiet, kobiety na wsi)
17. Wydział Ogólny
17.1. Zarządzanie nieruchomościami z lat 1950-1953, sygn. 1841-1842 spisy inwentarza Komitetu Wojewódzkiego i komitetów powiatowych, zestawienie środków trwałych Komitetu Wojewódzkiego i komitetów powiatowych wg stanu na 31 grudnia 1950);
17.2. Bilanse roczne z lat 1950-1975, sygn. 1843-1868
17.3. Protokoły z kontroli z lat 1953-1975, sygn. 1869-1877; (protokoły z kontroli przeprowadzanych przez rewidentów Komitetu Wojewódzkiego w komitetach powiatowych w powiatach: Głogów, Gubin, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świebodzin, Zielona Góra, Żagań, Żary);
18. Dyplomy z lat 1953-1972, sygn. 1878-1911, 1993;
19. Albumy z lat 1950-1975, sygn. 1912-1940;
20. Akta nieopracowane z 1959 roku, sygn. 1994 (materiały na VII Wojewódzką Konferencję Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej).
W zespole znajduje się ponadto 71j.a.=2,50m.b. akta kategorii B z lat 1952-1975 (listy płac pracowników komitetów różnych szczebli).
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Konferencje Wojewódzkie 30 0
2 Posiedzenia plenarne Komitetu 141 0
3 Wojewódzka Komisja Rewizyjna 18 0
4 Egzekutywa KW 161 215
5 Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej 58 0
6 Kancelaria I Sekretarza 0 0
6.1 Wytyczne i informacje KC 45 3595
6.2 Materiały I Sekretarza 20 1455
6.3 Sprawy organizacyjno-kadrowe 5 547
6.4 Front Jedności Narodu 11 778
6.5 Rady narodowe 11 1433
6.6 Związki zawodowe 6 509
6.7 Sprawy porządku społecznego 14 879
6.8 Sprawy wyznań 8 506
6.9 Sprawy narodowościowe 11 436
6.10 Sprawy zagraniczne 13 690
6.11 Oświata, kultura, propaganda 25 1724
6.12 Sprawy gospodarcze 37 3803
6.13 Sprawy wsi i rolnictwa 22 2574
6.14 Interwencje 8 565
7 Wydział Organizacyjny 0 0
7.1 Organizacja Wydziału 6 0
7.2 Sprawozdania pracownicze 13 0
7.3 Kampania wyborcza do Sejmu i rad narod. 48 0
7.4 Akcje polityczne 40 0
7.5 Związki zawodowe 6 0
7.6 Organizacje młodzieżowe i kobiece 24 0
7.7 Zjazdy partii 19 0
7.8 Realizacja uchwał plenarnych 26 0
7.9 Biuletyny informacyjne 19 0
7.10 Sprawozdania z kampanii 27 0
7.11 Praca partyjna 13 0
7.12 Informacje Komitetów Powiatowych 29 0
7.13 Sprawozdania organizacyjne 64 0
8 Wydział Propagandy 0 0
8.1 Organizacja pracy Wydziału 31 0
8.2 Współpraca z zagranicą 19 0
8.3 Organizacje i stowarzyszenia 17 0
8.4 Prasa, radio, telewizja 22 0
8.5 Uroczystości i akcje polityczne 69 0
8.6 Referaty i przemówienia 14 0
8.7 Kierownictwo nad kulturą 13 0
8.8 Sport i turystyka 6 0
8.9 Szkolenia partyjne 64 0
8.10 Referat historii partii 9 0
8.11 Archiwum KW 23 0
9 Wojewódzka Szkoła Partyjna 28 0
10 Wydział Ekonomiczny 0 0
10.1 Organizacja pracy Wydziału 11 0
10.2 Referaty i przemówienia 7 0
10.3 Analizy, sprawozdania, informacje 65 0
10.4 Samorząd robotniczy 9 0
10.5 Planowanie 11 0
11 Wydział Rolny 0 0
11.1 Organizacja pracy wydzialu 6 0
11.2 Referaty i przemówienia 8 0
11.3 Sprawozdania, oceny, informacje 68 0
11.4 Komitety ds. Rolnictwa 96 0
11.5 Sektory działalności 67 0
12 Wydział Komunikacyjny 0 0
12.1 Organizacja pracy Wydziału 4 0
12.2 Informacje z PKP 16 0
12.3 Transport i łączność 11 0
12.4 Nomenklatura 1 0
13 Wydział Handlu i Finansów 0 0
13.1 Organizacja pracy Wydziału 7 0
13.2 Analizy, sprawozdania, informacje 29 0
14 Wydział Oświaty 0 0
14.1 Organizacja pracy Wydziału 5 0
14.2 Analizy, sprawozdania, informacje 46 0
15 Wydział Administracyjny 0 0
15.1 Organizacja pracy Wydziału 7 0
15.2 Analiza i informacje - Służba zdrowia 16 0
15.3 Analiza i informacje - Sprawy wyznań 24 0
15.4 Analiza i informacje - Sprawy narodowościowe 7 0
15.5 Analiza i informacje - Bezpieczeństwo i porządek publ. 34 0
15.6 Analiza i informacje - Sprawy pożarnictwa 3 0
15.7 Analiza i informacje - Sprawy wojskowe 4 0
15.8 Analiza i informacje - Sprawy adwokatury 1 0
16 Wydział Kobiecy 0 0
16.1 Organizacja pracy Wydziału 3 0
16.2 Protokóły, sprawozdania, informacje 8 0
16.3 Informacje z powiatów 6 0
16.4 Organizacje kobiece 19 0
17 Wydział Ogólny 0 0
17.1 Zarządzanie nieruchmościami 2 0
17.2 Bilanse roczne 26 0
17.3 Protokoły z kontroli 9 0
18 Dyplomy 35 0
19 Albumy 29 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/1994/0/1/1 Stenogram I Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 14-15 października 1950 r. wraz z załącznikami. 1950-1950 0
89/1994/0/1/2 Protokół II Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 9-10 maja 1953 r. wraz z załącznikami. 1953-1953 0
89/1994/0/1/3 Protokół III Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 16-17 października 1954 r. wraz z załącznikami. 1954-1954 0
89/1994/0/1/4 Protokół IV Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 21-22 stycznia 1956 r. wraz z załącznikami. 1956-1956 0
89/1994/0/1/5 Protokół V Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 15-17 grudnia 1956 r. wraz z załącznikami. 1956-1956 0
89/1994/0/1/6 Protokół VI Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 14 lutego 1959 r. wraz z załącznikami. 1959-1959 0
89/1994/0/1/7 Protokół VII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 19-20 grudnia 1959 r. wraz z załącznikami. 1959-1959 0
89/1994/0/1/8 Załączniki do protokółu VII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. 1959-1959 0
89/1994/0/1/9 Protokół VIII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej wraz z załącznikami. 1962-1962 0
89/1994/0/1/10 Załączniki do protokółu VIII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 16-18 marca 1962 r. 1962-1962 0
89/1994/0/1/11 Protokół (IX) Wojewódzkiej Konferencji Przedzjazdowej z 30 maja 1964 r. wraz z załącznikami. 1964-1964 0
89/1994/0/1/12 Protokół IX (X) Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 18-19 grudnia 1964 r. wraz z załącznikami. 1964-1964 0
89/1994/0/1/13 Załączniki do protokółu IX (X) Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. 1964-1964 0
89/1994/0/1/14 Protokół X (XI) Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 17-18 lutego 1967 r. wraz z załącznikami. 1967-1967 0
89/1994/0/1/15 Załączniki do protokółu X (XI) Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. 1967-1967 0
1 2 3 4 ... 64 65 66 67 68 ... 130 131 132 133

Amount of archival material

1994

1993

0

44.63

44.60

0.00

Amount of non-archival material

71

2.50

1952-1975

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.