Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - [1933] 1975-1990
- brak danych - 1933 - 1933
1975 - 1990
- brak danych - tak
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komitety Wojewódzkie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej były elementem struktury organizacyjnej partii, mającej monopol na kierowanie życiem politycznym kraju. Monopol początkowo nieformalny, legitymację prawną zyskał po przyjęciu przez Sejm PRL poprawki do Konstytucji w 1976 r. Artykuł 3 konstytucji stwierdzał: „przewodnią siłą polityczną społeczeństwa w budowie socjalizmu jest Polaka Zjednoczona Partia Robotnicza”. Zdanie to określiło również cel istnienia partii.
Partia opierała swą działalność na organizacjach partyjnych tworzonych wg zasady produkcyjno terytorialnej i podporządkowania organizacji niższego stopnia organizacjom stopnia wyższego. Przy tym założeniu:
- podstawowe organizacje partyjne podlegały komitetom zakładowym, gminnym, miejsko-gminnym, miejskim i dzielnicowym
- organizacje gminne, miejsko-gminne, miejskie i dzielnicowe lub równorzędne podlegały komitetom wojewódzkim
- organizacje wojewódzkie podporządkowane były bezpośrednio komitetowi Centralnego
Władzą zwierzchnią organizacji wojewódzkiej, gminnej, miejsko-gminnej, miejskiej, dzielnicowej i zakładowej była konferencja sprawozdawczo-wyborcza. Komitety partyjne miały prawo dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb i warunków działania partii. Komitet wojewódzki mógł przykładowo powoływać komitety środowiskowe partii szczególnie w środowiskach o dużym stopniu rozproszenia i małej liczebności POP. Naczelną zasadą życia wewnętrznego partii był centralizm demokratyczny oparty na zasadach:
- demokratycznego zgodnego ze statutem wyboru władz partyjnych
- podporządkowaniu mniejszości uchwałom większości
- prawomocności zebrań komitetu wojewódzkiego i konferencji przy obecności co najmniej 2/3 członków lub delegatów
- kolegialności decyzji i indywidualnej odpowiedzialności
- odpowiedzialności organów wykonawczych przed organizacjami i komitetami partyjnymi (podlegały ocenie i składały sprawozdania)
- obowiązku członków władz każdego stopnia informowania macierzystej organizacji o działalności
- obowiązku realizacji uchwał władz wyższego stopnia przez komitety stopnia niższego
- obowiązku uchylania uchwał sprzecznych z zasadami ideowymi, programem oraz uchwałami komitetów wyższych stopni przy udziale zainteresowanych
- możliwości zwracania się organizacji partyjnej i komitetu z uchwałami, wnioskami, odwołaniami do konferencji sprawozdawczo wyborczej wyższego stopnia lub zjazdu partii a w czasie kadencji do nadrzędnego komitetu
- nadrzędności komitetu w stosunku do wybranych przez siebie organów wykonawczych
- obowiązku bliskich kontaktów komitetów i ich organów wykonawczych z organizacjami partyjnymi
- jawności życia politycznego - obowiązek informowania członków o podejmowanych uchwałach i decyzjach władz partyjnych, o swojej pracy o sytuacji społeczno politycznej, nastrojach społecznych i problemach ludzi pracy
- obowiązku systematycznej kontroli realizacji uchwał
Władzą zwierzchnią w województwie była konferencja sprawozdawczo-wyborcza. Konferencję zwoływał komitet wojewódzki - zgodnie z zasadami Statutu – w latach 1975-1981 co dwa lata, w okresie 1981-1986 co 2,5 roku po 1986 nie rzadziej niż co 5 lat. Delegatów na konferencję wojewódzką wybierały konferencje gminne, miejsko-gminne, miejskie i dzielnicowe, do których delegatów wybierały członkowie podstawowych organizacji partyjnych POP. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze rozpatrywały i zatwierdzały sprawozdania ustępujących władz, omawiały realizację zadań programowych partii i własnej organizacji, oceniały realizację wniosków i rezolucji zgłaszanych przez członków i komitety niższych stopni w okresie od ostatniej konferencji. Konferencja wybierała komitet partyjny, organa kontrolne –WKKP, WKP, WKKR, oraz delegatów na zjazd. Konferencja uchwalała program działania organizacji i zadania w realizacji uchwał zjazdu formułowanych w uchwałach KC. W połowie między konferencjami sprawozdawczo-wyborczymi komitet wojewódzki zwoływał konferencje sprawozdawcze, których zadaniem była ocena stopnia realizacji uchwał na terenie swego działania oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności w tym zakresie swych komitetów. Konferencje odbywane w ramach kampanii zjazdowej nazywano przedzjazdowymi oprócz zwykłych czynności wybierano na nich delegatów na zjazd.
Wojewódzka komisja rewizyjna (WKR) zajmowała się kontrolą działalności partii w dziedzinach : realizacji wniosków, zarządzania funduszami i majątkiem partii, działalności finansowej instytucji kierowanych przez partię, prawidłowego opłacania składek, realizacji wytycznych KC dotyczących gospodarki wewnątrzpartyjnej wydanych przez KC, załatwiania spraw, listów i skarg,
Wojewódzka komisja kontroli partyjnej (WKKP) dbała o przestrzeganie przez członków norm i zasad moralności socjalistycznej. Na wniosek organizacji partyjnych i z własnej inicjatywy dyscyplinowała członków PZPR za wykroczenia przeciwko zasadom ideowym partii w tym tłumienie krytyki, nadużycia, oszczerstwa, dygnitarstwo i biurokratyzm, korupcję. Komisja wydawała orzeczenia w postaci przewidzianych statutem kar partyjnych bądź zwalniała od odpowiedzialności, komisja rozpatrywała też odwołania w sprawie kar partyjnych wydanych przez instancje niższego stopnia. Członkowie komisji nie mogli pełnić funkcji z wyboru w komitetach tego samego stopnia. Na X Zjeździe PZPR w 1986 r. połączono WKKP i WKR w jedną wojewódzką komisję kontrolno-rewizyjną (WKKR), która przejęła zadania obu dotychczasowych komisji.
W okresie pomiędzy konferencjami władzę zwierzchnią nad organizacją partyjną pełnił komitet wojewódzki. Komitet wojewódzki kierował wojewódzką organizacją partyjną w okresie między konferencjami. Komitet dbał o realizację programu i linii politycznej partii. Wykonywał zadania przyjęte przez konferencje sprawozdawczo-wyborcze i uchwały KC. Oceniał realizację politykę kadrową partii, kształcenie ideologiczne, inspirował też działalność instytucji państwowych, gospodarczych i organizacji społecznych. Komitet w porozumieniu z Biurem Politycznym wybierał I Sekretarza (okresie 1981-1986 wybór w kompetencji Konferencji a w czasie trwania kadencji komitetu) oraz sekretarzy tworzących Sekretariat. I sekretarz reprezentował komitet i występował w jego imieniu na zewnątrz i przewodniczył posiedzeniom. Organizował pracę sekretariatu, kierował pracą podległych mu wydziałów. Sekretariat zbierał się przynajmniej raz na tydzień, wchodzący w jego skład sekretarze nadzorowali pracę podległych im referatów i wydziałów.
Komitet na pierwszym w kadencji posiedzeniu wybierał egzekutywę, której statutowo przewodniczył I Sekretarz. Egzekutywa jako organ wykonawczy komitetu kierowała pracą partii pomiędzy posiedzeniami plenarnymi komitetu, realizowała jego uchwały określała kompetencje i zakres obowiązków członków sekretariatu oraz kontrolowała ich pracę. Komitet wojewódzki powoływał komisji problemowe a w miarę potrzeb zespoły robocze. Działały one przy poszczególnych wydziałach. Analizowały realizację uchwał partii i przedkładały je macierzystym komitetom partyjnym, mogły także opracowywać wnioski i przedkładać je komitetowi. Do komisji powoływano członków partii również spoza komitetu.
Komitet wojewódzki organizował swój aparat wykonawczy: powoływał wydziały, zatwierdzał i odwoływał ich kierowników proponowanych przez egzekutywę.
Komitet powoływał też referaty i tzw. sektory. Referat był komórką mniejszą niż wydział tworzono go wówczas, gdy zakres obowiązków nie był zbyt obszerny. Kierownik referatu był zatrudniony na etacie z-cy kierownika wydziału i podlegał bezpośrednio danemu sekretarzowi. Sektory, zajmujące się jeszcze mniejszym zakresem spraw podlegały bezpośrednio kierownikowi wydziału
Komitet wojewódzki powoływał rejonowe ośrodki pracy partyjnej będące terenowymi wydziałami KW, ośrodki koordynowały prace i udzielały pomocy komitetom gminnym, miejsko-gminnym, miejskim w pracy polityczno-organizacyjnej, szkoleniowej i informacyjnej. W sferze pozapartyjnej komitet odgrywał decydujący wpływ na działalność instytucji państwowych i organizacji społecznych m. in. poprzez system nomenklatury i propagandę.
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze powstał po reorganizacji administracji terenowej w 1975 r. Postało wówczas 49 województw. W związku z tymi zmianami Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PZPR w maju 1975 r. podjęło uchwałę o dostosowaniu struktury organizacyjnej partii do podziału terytorialnego kraju. Wskutek tego powstało 49 komitetów wojewódzkich komitetów wojewódzkich. Komitet Wojewódzki w Zielonej Górze należał do komitetów „starych”. Pierwsze posiedzenie w nowej strukturze odbyło się 6 czerwca 1975 r., sygnowane jest jako IV gdyż komitet kontynuował „starą” kadencję. Na posiedzeniu uzupełniono składy Komitetu do 76 członków, Egzekutywy do 18, WKR do 17, WKKP do 17 oraz komisji problemowych: Komisji Rolnej, Komisji Ekonomicznej, Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Komisji Ideologiczno-Propagandowej, Komisji ds. Młodzieży oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego
Komitet wybrany w nowej kadencji liczący 95 osób zebrał się pierwszy raz 10 listopada 1975 r. I Sekretarzem został wybrany jednogłośnie Mieczysław Hebda, sekretarzami Zbigniew Cyganik, Józef Grzelak, Józef Nowak. Powołano 18 osobowa egzekutywę, oprócz 4 sekretarzy w jej skład wchodzili: komendant wojewódzki MO, jeden I sekretarz KZ, 2 dyrektorów zakładów przemysłowych, 2 robotników, przewodniczący WKKP, wojewoda i wicewojewoda, kurator oświaty i wychowania, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej, przewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, prezes Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych
Na II plenum 28 stycznia 1976 r. powołano komisje problemowe: Komisję Rolną, Komisję Ekonomiczną, Komisję Ideologiczno-Propagandową, Komisję ds. Młodzieży, Komisję Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego. W następnej kadencji na I plenum KW 13 lutego 1978 r. na I sekretarza ponownie wybrało Mieczysława Hebdę, na sekretarzy Romanę Adamczyk, Zbigniewa Cyganika, Józefa Grzelaka, Józefa Nowaka. Wybrano również 20 osobową egzekutywę. Wybór sekretarzy powtórzono na I plenum 4 stycznia 1980 r. z tą różnicą, iż Zbigniewa Cyganika zastąpiono Janem Majewskim. Egzekutywa liczyła wówczas 25 członków. Na II plenum 23 lutego 1980 r. Komitet Wojewódzki powołał następujące komisje: Ekonomiczną, Rolną, Ideologiczno-Propagandową, Statutowo-Organizacyjną i Komisję ds. Skarg i Wniosków.
Na VII plenarnym posiedzeniu Komitetu Wojewódzkiego 30 stycznia 1981 r. I Sekretarz M. Hebda zgłosił swoją rezygnację, plenum wybrało na I sekretarza Jerzego Dąbrowskiego. Na sekretarzy Jana Rubaszewskiego, Zbigniewa Niemińskiego, Romana Czołhana, Zbigniewa Pietkewicza. Na II plenum KW z dnia 8 lipca 1981 r. powołano następujące komisje: Komisję Polityki Społeczno-Gospodarczej, Komisję Statutowo-Organizacyjną, Radę Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego, Komisję Młodzieżową, Komisję Kultury, Nauki i Oświaty, Komisję ds. Działaczy Ruchu Robotniczego, oraz Komisję ds. Skarg i Wniosków. I Sekretarz Jerzy Dąbrowski został ponownie wybrany na I plenum KW w dniu 19 grudnia 1983 r. a II plenum w dniu 7 lutego 1984 r. powołało komisje: Komisję Społeczno Ekonomiczną, Komisję Rolną i Polityki Gospodarki Żywnościowej, Komisję Polityczno-Organizacyjną, Komisję Ideologiczną, Komisję Młodzieżową, Komisję ds. Działaczy Ruchu Robotniczego oraz Komisję Skarg, Wniosków i Sygnałów od Ludności.
Na VII plenarnym posiedzeniu z 19 grudnia 1984 r. Jerzy Dąbrowski zgłosił rezygnację. Komitet Centralny PZPR po konsultacjach i w porozumieniu z egzekutywą zarekomendował Zbigniewa Niemińskiego na I Sekretarza, który ostatecznie został wybrany przez plenum. Wybór potwierdzono na I plenarnym posiedzeniu KW z 16 września 1986 r., podczas którego wybrano również sekretarzy Józefa Małańczuka, Krzysztofa Kaszyńskiego, Henryka Jura, Daniela Walusia. II plenarne posiedzenie z 20 listopada 1986 r. wybrało komisje: Komisję Społeczno-Polityczną, Komisję Ideologiczną, Komisję Gospodarki Żywnościowej i Rolnictwa, Komisję Polityki Ekonomicznej, Komisję
Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Komisję Skarg, Wniosków i Sygnałów od Ludności oraz Komisję ds. Działaczy Ruchu Robotniczego. Składy osobowe i zakres zainteresowań , a nawet nazwy Komisji świadczyły o zasadniczych kierunkach działań politycznych jakie planował podejmować Komitet Wojewódzki w nadchodzącej kadencji.
Funkcje przewodniczących komisji pełnili członkowie egzekutywy, zaś sekretarzy pracownicy polityczni KW. W ramach komisji działały zespoły problemowe o bardziej szczegółowym zakresie działań, np. w Komisji Społeczno-Politycznej Zespół ds. Sportu i Turystyki, Wojewódzki Zespół ds. Kobiet, w Komisji Ideologicznej 3 zespoły: Kultury, Nauki i Oświaty, Młodzieży.
W 1975 r. ustaliła się struktura organu wykonawczego jakim był Komitet Wojewódzki. Najważniejszym z Wydziałów była Kancelaria I Sekretarza, która składała się z Referatu Listów, Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego i Referatu Kadr. Za stan struktur partyjnych odpowiadał Wydział Organizacyjny, gdzie funkcjonowały w zasadzie dwa referaty: Referat Ewidencji i Referat ds. Administracji. Wydział Rolny zajmował się nadzorem nad realizacją polityki rolnej. Propagandą, Nauką i Kulturą zajmował się Wydział Propagandowy , któremu było podporządkowane również Archiwum Komitetu. Nadzorował on również działania istniejącego w randze samodzielnego wydziału Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego. Ponadto w strukturze Komitetu znajdował się Wydział Ekonomiczny i Wydział Ogólny. W 1978 usamodzielnił się Referat Administracyjny zyskując rangę wydziału, pojawił się także Wydział Nauki i Oświaty a w 1979 r. Archiwum rozpoczęło działalność jako samodzielna komórka. W 1982 r. zmniejszono o dwa liczbę wydziałów. Utworzono natomiast Ośrodek Informacji, Analiz i Prognoz Politycznych, co usprawniło przepływ informacji. Przeniesiono informację bieżącą z Wydziału Organizacyjnego do Ośrodka.
Po tych zmianach w składzie Komitetu znajdowały się: Kancelaria I Sekretarza,
Wydział Organizacyjny, który składał się z Referatu Ewidencji, Sektora Społeczno-Zawodowego, Sektora Spraw Wewnątrzpartyjnych i Ewidencji oraz Sektora Organizacyjnego. Wydział Ideologiczny dzielił się na: Sektor Nauki, Oświaty i Organizacji Młodzieżowych, Sektor Kształcenia Ideologicznego /WOKI/, Sektor Kultury. Mniej rozbudowane były Wydział Ekonomiczny, Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Wydział Ogólny. Nadal posiadał samodzielność Ośrodek Informacji, Analiz i Prognoz Politycznych oraz bardzo ważny Referat Kadr i Referat Administracyjny. Ponadto funkcjonował, jak nazywano „ścianę płaczu” Referat Listów i Inspekcji oraz Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego.
Istotne zmiany nastąpiły dopiero w 1987 r. w ramach wprowadzonej w partii polityki oszczędności i rezygnacji z części zadań. Wprowadzono wówczas strukturę opartą na podziale kompetencji. Do najważniejszych należał wówczas Wydział Organizacji Pracy, w którym funkcjonował Referat Pracy i Sekretariat, Referat Polityki Kadrowej, Referat Listów i Inspekcji. W składzie Wydziału Polityczno – Organizacyjnego znalazł się Referat Pracy Wewnątrzpartyjnej i ROPP, Referat Organizacji Związków Zawodowych i Samorządów Pracowniczych, Referat Ewidencyjny i Składek Partyjnych, Samodzielne Stanowisko ds. Rad Narodowych Samorządu Mieszkańców i Współpracy Zagranicznej. Niewielkim wydziałem był Wydział Społeczno-Prawny, natomiast znacznie rozbudowano Wydział Ideologii i Informacji. Sk
1. Konferencje wojewódzkie z lat 1975-1989, sygn. 1-13 (protokoły z konferencji sprawozdawczo-wyborczych);
2. Plenarne posiedzenia Komitetu z lat 1975-1989, sygn. 14-93 (protokoły posiedzeń z załącznikami, zawierające m. in. oceny realizacji uchwał KC, oceny pracy partyjnej, sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie, przebiegu kampanii wyborczej, informacje dotyczące kultury, bezpieczeństwa, gospodarki, budownictwa, opieki społecznej ochrony zdrowia, wyboru sekretarzy);
3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna z lat 1975-1986, sygn. 94-147, 4280 (instrukcje Centralnej Komisji Rewizyjnej, instrukcje Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, plany pracy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, protokoły posiedzeń i narad Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, protokoły pokontrolne w tym kontroli instancji niższego stopnia);
4. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej z lat 1975-1988, sygn. 148-192, 4281 (wytyczne, zalecenia Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, plany pracy, protokoły posiedzeń i narad, notatki, informacje, sprawozdania pracowników, ankiety, materiały z działalności komisji niższego stopnia);
5. Wojewódzka Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1986-1989, sygn. 193-221 (instrukcje i informacje Centralnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej, plany pracy, protokoły posiedzeń i narad Wojewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej, narady przewodniczących komisji terenowych i zakładowych, dane statystyczne o członkach komisji rewizyjnych różnych szczebli, ankiety osobowe przewodniczących komisji rewizyjnych różnych szczebli, informacje komisji terenowych, wybór członków komisji, protokoły kontroli i oceny działalności Podstawowych Organizacji Partyjnych, sprawozdania z działalności kontrolno-rewizyjnej);
6. Egzekutywa z lat 1975-1989, sygn. 222-301 (protokoły posiedzeń z załącznikami: informacje dotyczące obsady stanowisk najważniejszych kierowniczych w województwie sytuacji społeczno –politycznej w województwie, sytuacji w rolnictwie, przemyśle, rzemiośle, sytuacji rynkowej, handlu, budownictwa, w ochronie zdrowia, w kulturze, sporcie, turystyce);
7. Kancelaria I Sekretarza z lat 1975-1990, sygn. 302-441, 4282-4284 (materiały z posiedzeń sekretariatu, korespondencja I sekretarza, współpraca z zagranicą, materiały dotyczące zjazdów, pracy partyjnej, samorządów FJN, rad narodowych, Solidarności, reformy gospodarczej, rocznic i uroczystości, działań propagandowych, spraw kobiet);
8. Wydział Organizacyjny z lat 1975-1990, sygn. 442-739, 4285-4290 (plany pracy, narady wydziałowe, referaty kierownictwa, komisje problemowe, realizacja uchwał Komitetu Centralnego, organizacja zjazdów, kampanie sprawozdawczo-wyborcze, realizacja wniosków, związki zawodowe, samorządy, rady narodowe, wybory do sejmu i Wojewódzkiej Rady Narodowej, Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, sprawy kobiet, młodzieży, sportu, wsi; bardzo dużą część materiałów stanowią dane i sprawozdania statystyczne dotyczące stanu osobowego organizacji wojewódzkiej);
9. Wydział Ideologiczny z lat 1975-1989, sygn. 740-863, 4291 (plany pracy, oceny i informacje dotyczące pracy ideowo-wychowawczej, przemówienia i referaty sekretarza, współpraca międzynarodowa, zagadnienia szkolnictwa podstawowego, średniego, wyższego, sprawy młodzieży, oddziaływanie na kulturę, wydarzenia i imprezy kulturalne (przede wszystkim festiwal piosenki radzieckiej) środowiska i instytucje kultury, media- prasa, radio, telewizja, radiowęzły, obchody świąt i rocznic);
10. Wydział Ekonomiczny z lat 1975-1988, sygn. 864-911 (organizacja wydziału i plany pracy, informacje wysyłane do Komitetu Centralnego o sytuacji ekonomicznej, materiały dotyczące samorządu robotniczego, oceny pracy partyjnej w instytucjach gospodarczych, sytuacja ekonomiczna województwa, sytuacja w budownictwie, przemyśle, handlu, usługach, rolnictwie i turystyce);
11. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1975-1989, sygn. 912-959 (plany pracy, programy referaty sekretarza, informacje i wnioski przesyłane do Komitetu Centralnego, korespondencja z Komitetem Centralnym, praca aktywu w rolnictwie, oceny i materiały dotyczące spraw rolnych, materiały nadesłane);
12. Wydział Administracyjny z lat 1975-1989, sygn. 960-1010 (referaty i przemówienia kierownika wydziału, sprawy BHP, opieki społecznej, ochrony zdrowia, ochrona mienia i porządku publicznego, państwowa straż pożarna ochotnicza straż pożarna, Państwowa Inspekcja Handlowa, Inspekcja Robotniczo-Chłopska);
13. Ośrodek Analiz i Prognoz Politycznych z lat 1980-1989, sygn. 1011-1062, 4292 (analizy i informacje o sytuacji społeczno-politycznej, teleksy do Komitetu Centralnego i do Rejonowych Ośrodków Pracy Partyjnej, telefonogramy Wojewódzkiego Sztabu Informacji, wydawnictwa KW: „Informator KW”, „Informacja Polityczna”, „Dokumenty”, „Nasz Trybuna”, „Problemy”, „Contra”, „Wiadomości”, „Zielonogórski Serwis Informacyjny”, „Sygnały”, „Biuletyn KW”, „Informacja Bieżąca”);
14. Referat Listów i Inspekcji z lat 1975-1989, sygn. 1063-1086 (instrukcje, wytyczne Komitetu Centralnego, materiały Zespołu ds. Skarg i komisji ds. Skarg i Sygnałów od Ludności, formularze kontrolne, informacje o listach i skargach o sposobach załatwiania);
15. Referat Kadr z lat 1975-1990, sygn. 1087-1115 (zarządzenia Komitetu Centralnego, projekty, plany i zestawienia etatów, kształcenie kadr, skargi, wykazy kadry, przyjęcia i zwolnienia pracowników politycznych, odznaczenia – wytyczne, wnioski, wykazy wydanych akt, wykazy przekazanych akt do archiwum);
16. Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego z lat 1975-1989, sygn. 1116-1158 (wytyczne Komitetu Centralnego, plany pracy, informacje o szkoleniach i odczytach lektorów, kart ewidencyjne uczestników szkolenia i dzienniki Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu);
17. Wydział Ogólny z lat 1975-1989, sygn. 1159-1190, 4293 (plany pracy, zestawienia etatów, bilanse i budżety)
18. Archiwum Komitetu Wojewódzkiego
18.1. Działalność archiwum z lat 1975-1990, sygn. 1191-1209, 4294-4295 (plany pracy, informacje, sprawozdania z działalności, wykazy organizacji partyjnych, szkolenia, zakupy do archiwum, wykazy akt KW, protokoły zdawczo-odbiorcze, ewidencja, pracownia naukowa, kwerendy);
18.2. Wspomnienia i relacje z lat [1933] 1975-1989, sygn. 1210-1811, 4299 (skorowidz alfabetyczny relacji i wspomnień, metryczki twórców, wspomnienia poukładane alfabetycznie według nazwiska twórców);
18.3. Materiały osobowe byłych działaczy PPR, PPS z lat [1945] 1975-1989, sygn. 1812-3623 (materiały osobowe działaczy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej);
18.4. Materiały audiowizualne
18.4.1. Albumy, materiały ikonograficzne z lat [1965] 1975-1980, sygn. 3624-3629, 4296;
18.4.2. Zagospodarowanie Ziem Zachodnich z lat [1945] 1975, sygn. 3630-3708;
18.4.3. Życie partii z lat [1848] 1975-1986, sygn. 3709-3785;
18.4.4. Uroczystości i rocznice z lat [1955] 1975-1985, sygn. 3786-3879;
18.4.5. Wizyty i delegacje z lat [1954] 1975-1984, sygn. 3880-3953;
18.4.6. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z lat [1965] 1975-1980, sygn. 3954-3963;
18.4.7. Przemysł lubuski z lat [1950] 1975-1979, sygn. 3964-4010;
18.4.8. Rolnictwo z lat [1950] 1975-1985, sygn. 4011-4062;
18.4.9. Nauka i oświata z lat [1945] 1975-1985, sygn. 4063-4104;
18.4.10. Kultura i życie osobiste z lat [1950] 1975-1985, sygn. 4105-4151;
18.4.11. Nagrania dźwiękowe z lat [1964] 1975-1982, sygn. 4152-4176;
19. Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego z lat [1974] 1975-1990, sygn. 4177-4182 (wytyczne Komitetu Centralnego w sprawie rent, informacje, plany pracy, protokoły Komisji ds. Działaczy Ruchu Robotniczego, wykazy rencistów, mowy pogrzebowe, nekrologi, ewidencja zasłużonych);
20. Rejonowe Ośrodki Pracy Partyjnej
20.1. Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Krośnie Odrzańskim z lat 1981-1989, sygn. 4183-4204 (protokoły z narad sekretarzy instancji z terenu, protokoły z narad pracowników, szkolenia partyjne, związki zawodowe, informacja bieżąca przesyłana z terenu);
20.2. Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Nowej Soli z roku 1985, sygn. 4205 (ankieta w sprawie rozwoju ruchu zawodowego);
20.3. Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Sulechowie z roku 1985, sygn. 4206 (ankieta w sprawie rozwoju ruchu zawodowego);
20.4. Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Lubsku z lat 1981-1986, sygn. 4207-4220 (szkolenia partyjne, informacje o sytuacji w partii, o związkach zawodowych, informacja bieżąca z przesyłana terenu);
20.5. Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Szprotawie z lat 1982-1989, sygn. 4221-4239 (plany pracy, komisje problemowe, szkolenia, związki zawodowe, wybory do rad narodowych, sejmu, referendum, informacja bieżąca przesyłana z terenu);
20.6. Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Świebodzinie z roku 1985, sygn. 2497 (ankiety w sprawie rozwoju ruchu zawodowego);
20.7. Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Wolsztynie z lat 1982-1985, sygn. 4240-4244 (plany pracy, pisma do KW meldunki, interwencje, związki zawodowe, biuletyny informacyjne);
20.8. Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Zielonej Górze z lat 1976-1989, sygn. 4245-4267 (plany pracy, sprawozdania o członkach partii, o kandydatach i o osobach przyjętych, o skreślonych, związki zawodowe);
20.9. Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Żaganiu z lat 1982-1987, sygn. 4268-4279 (plany pracy egzekutyw, informacje o kampanii sprawozdawczo wyborczej, oceny działalności organizacji partyjnych, sprawy młodzieży, związków zawodowych, ankiety w sprawie rozwoju ruchu zawodowego);
20.10. Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Żarach z roku 1985, sygn. 4298 (ankiety w sprawach rozwoju ruchu zawodowego).
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Konferencje wojewódzkie 13 0
2 Plenarne posiedzenia Komitetu 80 0
3 Wojewódzka Komisja Rewizyjna 55 0
4 Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej 46 0
5 Wojewódzka Komisja Kontrolno-Rewizyjna 29 0
6 Egzekutywa 80 0
7 Kancelaria I Sekretarza 143 0
8 Wydział Organizacyjny 304 0
9 Wydział Ideologiczny 125 0
10 Wydział Ekonomiczny 47 0
11 Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 49 0
12 Wydział Administracyjny 51 0
13 Ośrodek Informacji, Analiz i Prognoz Politycznych 53 0
14 Referat Listów i Inspekcji 24 0
15 Referat Kadr 29 0
16 Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego 43 0
17 Wydział Ogólny 33 0
18 Archiwum Komitetu Wojewódzkiego 0 0
18.1 Działalność archiwum 21 0
18.2 Wspomnienia i relacje 603 0
18.3 Materiały osobowe byłych działaczy PPR, PPS 1812 0
18.4 Materiały audiowizualne 0 0
18.4.1 Albumy, materiały ikonograficzne 7 0
18.4.2 Zagospodarowanie Ziem Zachodnich 79 0
18.4.3 Życie partii 77 0
18.4.4 Uroczystości i rocznice 94 0
18.4.5 Wizyty i delegacje 74 0
18.4.6 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 10 0
18.4.7 Przemysł lubuski 47 0
18.4.8 Rolnictwo 52 0
18.4.9 Nauka i oświata 42 0
18.4.10 Kultura i życie osobiste 47 0
18.4.11 Nagrania dzwiękowe 25 0
19 Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego 6 0
20 Rejonowe Ośrodki Pracy Partyjnej 0 0
20.1 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Krośnie Odrzańskim 22 0
20.2 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Nowej Soli 1 0
20.3 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Sulechowie 1 0
20.4 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Lubsku 14 0
20.5 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Szprotawie 19 0
20.6 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Świebodzinie 1 0
20.7 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Wolsztynie 5 0
20.8 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Zielonej Górze 23 0
20.9 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Żaganiu 12 0
20.10 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Żarach 1 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/2017/0/1/1 Protokół z /I/ Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej wraz z załącznikami. 10 listopada 1975 1975-1975 0
89/2017/0/1/2 Załączniki do protokołu z /I/ XIV Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. 10 listopada 1975 1975-1975 0
89/2017/0/1/3 Protokół z /II/ XV Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej wraz z załącznikami. 13 lutego 1978 1978-1978 0
89/2017/0/1/4 Protokół z /III/ XVI Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej i Przedzjazdowej wraz z załącznikami. 4 stycznia 1980 1980-1980 0
89/2017/0/1/5 Załączniki do protokołu z /III/ XVI Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej i Przedzjazdowej 4 stycznia 1980 1980-1980 0
89/2017/0/1/6 Protokół z /IV/ XVII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej i Przedzjazdowej wraz z załącznikami. 13 czerwiec 1981 1981-1981 0
89/2017/0/1/7 Protokół z I Wojewódzkiej Narady Programowej delegatów na XVII Wojewódzką Konferencję PZPR wraz z załącznikami. 19 września 1981 1981-1981 0
89/2017/0/1/8 Protokół z /V/ Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej wraz z załącznikami. 26 stycznia 1983 1983-1983 0
89/2017/0/1/9 Protokół z /VI/XVIII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej wraz z załącznikami. 19 grudnia 1983 1983-1983 0
89/2017/0/1/10 Protokół z /VII/ Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej wraz z załącznikami. 9 marca 1985 1985-1985 0
89/2017/0/1/11 Protokół z Wojewódzkiej Konferencji Przedzjazdowej wraz z załącznikami. 16 maja 1986 1986-1986 0
89/2017/0/1/12 Protokół z /IX/ XIX Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej wraz z załącznikami. 16 września 1986 1986-1986 0
89/2017/0/1/13 Protokół z X Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej wraz z załącznikami. 28 stycznia 1989 1989-1989 0
89/2017/0/2/14 Protokół z IV plenarnego posiedzenia KW nt. Uzupełnienie składu Komitetu Wojewódzkiego, Egzekutywy, WKR, WKKP i komisji problemowych, Przyjęcie planu pracy Komitetu Wojewódzkiego i Egzekutywy na rok 1975. Załączniki. 6 czerwiec 1975 1975-1975 0
89/2017/0/2/15 Protokół z V plenarnego posiedzenia KW nt. Zadania komitetów gminnych i miejsko-gminnych w zakresie doskonalenia pracy partyjnej na wsi. Załączniki. 2 września 1975 1975-1975 0
1 2 3 4 ... 141 142 143 144 145 ... 284 285 286 287

Amount of archival material

4299

4299

0

34.73

34.73

0.00

Amount of non-archival material

4959

16.40

- brak danych -