Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Zielonej Górze

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Dekretem z 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich zlikwidowano Tymczasowy Zarząd Państwowy tworząc urzędy likwidacyjne. Początkowo w Zielonej Górze istniał Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Poznaniu Biuro Obwodowe w Zielonej Górze, następnie w 1948 roku skutkiem zmian organizacyjnych utworzono w Zielonej Górze Rejonowy Urząd Likwidacyjny jako władzę I instancji. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Zielonej Górze podlegał Okręgowemu Urzędowi Likwidacyjnemu w Gorzowie Wlkp. i zasięgiem swym obejmował powiat zielonogórski i babimojski. Do zakresu działania Urzędu należało: zabezpieczenie majątków do czasu objęcia ich w zarząd przez właściwe władze, wykonywanie orzeczeń o przepadku majątku,oszacowanie majątków w trybie unormowanym przepisami szczególnymi, oddawanie w najem lub dzierżawę majątków, zbywanie ruchomości z wyjątkiem remanentów towarowych. Rejonowy Urząd Likwidacyjny dzielił się na trzy działy: Dział Ogólny, Dział Likwidacyjny, Dział Egzekucyjny. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Zielonej Górze został zlikwidowany 30 czerwca 1951 r.
[Dzieje aktotwórcy opracowała Wanda Darasz]
1. Dział Ogólny z lat 1945-1951, sygn. 1-9, 121-122 (statut organizacyjny, okólniki i zarządzenia Tymczasowego Zarządu Państwowego i Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego, sprawozdania z działalności Działu Ekonomicznego i Działu Handlowego Tymczasowego Zarządu Państwowego i Biura Obwodowego Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Zielonej Górze, żurnal Tymczasowego Zarządu Państwowego w Zielonej Górze, dziennik główna, księga zestawień należności czynnych za rok budżetowy 1950, dziennik zbiorowy za rok 1950, księga dłużników przedsiębiorstw rzemieślniczych);
2. Dział Likwidacyjny z lat 1945-1954, sygn. 10-120, 123-125 (spisy przedsiębiorstw znajdujących się na terenie miasta Zielonej Góry, protokoły szacunkowe, bilanse otwarcia i spisy inwentarzowe zielonogórskich fabryk i zakładów oraz młynów w Krępie, Otyniu i Przylepie, Wytwórni Win i Soków w Czerwieńsku, przekazanie sprzętu radiotechnicznego z Fabryki Sukna d. Jahnke i Ska do Fabryki Głośników we Wrześni, raporty demontażu 52 stacji benzynowych, wykazy poniemieckich hoteli i banków, spisy mienia poniemieckiego, rejestry zakładów handlowych i rzemieślniczych, upaństwowienie zakładów, wykazy kupców, przemysłowców i rzemieślników, którym nadano akta własności w Zielonej Górze, inwentaryzacja zakładów rzemieślniczych obwodu babimojskiego, akta Komisji Szacunkowych (w Kargowej i Babimoście), Weryfikacyjnych i Opiniodawczej, protokoły Komisji Likwidacyjnej na miasto Zielona Góra, przekazanie nieruchomości poszczególnym zarządom miejskim i gminnym w: Babimoście, Ciosańcu, Czerwieńsku, Kargowej, Otyniu, Płotach, Raculi, Świdnicy, Zaborze i Zawadzie, Zielonej Górze, rejestry formularzy spisowych zawierających mienie zgłoszone do nabycia lub oddania na własność, sprawozdania z przejętych depozytów, zarządzenia i pisma okólne dotyczące Urzędu Likwidacyjnego, dowody przekazania nieruchomości miasta Zielona Góra, zezwolenia na wywóz mebli, sentencje wyroków dotyczące przepadku mienia, przejęcie Fabryki Win Musujących w Zielonej Górze, przekazywanie mienia powiatów Zarządowi Dróg, wnioski o wydanie zezwolenia na wywóz mebli i wyrobów drewnianych).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/436/0/1/1 Statut Organizacyjny, okólniki oraz preliminarze budżetowe Tymczasowego Zarządu Państwowego 1945-1947 81
89/436/0/1/2 Okólniki i zarządzenia wewnętrzne Tymczasowego Zarządu Państwowego i Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego 1945-1946 91
89/436/0/1/3 Okólniki i zarządzenia Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego 1947-1947 211
89/436/0/1/4 Zarządzenia i okólniki Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego 1948-1948 57
89/436/0/1/5 Żurnal Tymczasowego Zarządu Państwowego w Zielonej Górze 1945-1945 291
89/436/0/1/6 Dziennik głowna 1946-1948 244
89/436/0/1/7 Księga zestawień należności czynnych za rok budżetowy 1950 1950-1950 12
89/436/0/1/8 Dziennik zbiorowy za rok 1950 1950-1951 122
89/436/0/1/9 Księga dłużników przedsiębiorstw rzemieślniczych 1946-1948 18
89/436/0/1/121 [Wytyczne władz nadrzędnych dotyczące sprawowwania administracji nieruchomościami opuszczonymi i poniemieckimi ] 1946-1947 28
89/436/0/1/122 [Sprawozdania z działalności Działu Ekonomicznego i Działu Handlowego Tymczasowego Zarządu Państwowego i Biura Obwodowego OUL w Zielonej Górze] 1946-1949 94
89/436/0/2/10 Spis przedsiębiorstw znajdujących sięna terenie miasta Zielonej Góry 1945-1945 43
89/436/0/2/11 Zaodrzańskie Zakłądy Budowy Wagonów i Mostów w Zielonej Górze Bilans otwarcia i spisy inwentarzowe t.1 1945-1946 180
89/436/0/2/12 Zaodrzańskie Zakłady Budowy Wagonów i Mostów w Zielonej Górze Spisy inwentarzowe t.II 1945-1945 86
89/436/0/2/13 Zaodrzańskie Zakłady Budowy Mostów i Wagonów w Zielonej Górze 1945-1947 59
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

125

125

0

0.94

0.94

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.