Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1973-1990
- brak danych - 1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
16 Yes 5j.a.
inwentarz książkowy Yes 405j.a.
22 listopada 1973 roku Sejm dokonał nowelizacji ustawy o radach narodowych Po wyborach w dniu 9 grudnia 1973 wprowadzona w życie reforma rad narodowych umocniła je jako terenowe organy władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego oraz usprawniała administrację państwową w terenie. Pod względem politycznym podlegała Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR, a jej przewodniczący, podobnie jak część radnych był członkiem tego Komitetu. Postanowieniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 22 grudnia 1973 roku zatwierdzono statut Biura Wojewódzkiej Rady Narodowej Zgodnie z w/w statutem Biuro było podporządkowane bezpośrednio przewodniczącemu rady . Biurem rady kierował dyrektor powoływany przez wojewodę za zgodą przewodniczącego . Do zakresu działania Biura należało kierowanie pracami rady i jej prezydium, opracowanie projektów regulaminów, wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesyjna działalnością rady, prowadzenie rejestru uchwal rady, obsługa prezydium rady narodowej, czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych, obsługa komisji rady. Pierwszym Przewodniczącym rady został Mieczysław Hebda. W myśl przepisów nowej ustawy z systemu nadzoru pionowego wyłączone zostały nowego typu prezydia rad narodowych, które jako organy wewnętrzne każdej rady podlegać miały tylko własnej radzie. Prezydium rady zostało powołane do reprezentowania rady na zewnątrz i organizowania jej pracy, działało kolegialnie, choć można jednak powierzyć przewodniczącemu rady samodzielne podejmowanie decyzji w imieniu prezydium. Pierwsza sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej odbyła się 17 grudnia 1973 roku . Na pierwszej sesji dokonano wyboru : przewodniczącego rady, prezydium i komisji oraz uchwalono regulamin organizacyjny . 1 czerwca 1975 roku weszła w życie nowa ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.. Po wydarzeniach 1980-1981 oraz po wprowadzeniu stanu wojennego szukano szerszej płaszczyzny do działania Rady, zwłaszcza w sprawach związkowych i prób szukania porozumienia z częściami załóg pracowniczych, zwłaszcza byłych członków PZPR. Temu miał służyć powołany postanowieniem Prezydium WRN z dnia 15 października 1982 roku 17-osobowy Wojewódzki Zespół Informacyjno-Doradczy do spraw Tworzenia Organizacji Związkowych . Jego zadaniem było współdziałanie z kierownictwem zakładów pracy i komisjami socjalnymi w tworzeniu organizacji związkowych, służenie pomocą doradczą komitetom założycielskim w opracowaniu dokumentacji niezbędnej dla rejestracji związku.
Zniesienie stanu wojennego rozpoczęło zmiany w systemie rad narodowych. Formalnie rozpoczęto je po czerwcowych wyborach 1984 roku członków . Od tego czasu Rady wykonywały zadania samodzielnie, zgodnie z uchwalonymi przez siebie planami społeczno-gospodarczymi i przestrzennymi oraz budżetami terenowymi . Po nowelizacji ustawy rady miały prawo wydawać przepisy prawne powszechnie obowiązujące na terenie poszczególnych jednostek podziału terenowego . Nowo wybrana rada działała w oparciu o pracę 12 komisji :Planu, Budżetu i Gospodarki, Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług, Gospodarki Wodnej I Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i komunikacji, Wychowania i Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, Do Spraw Samorządu, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta. 1 stycznia 1989 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego Podstawowe zmiany dotyczyły zasad finansowania rad narodowych. Rady narodowe miały prawo uzyskiwać dochody od płac i podatku dochodowego od spółdzielni oraz od przedsiębiorstw, których organem założycielskim była rada narodowa. Ustawa z dnia 22 marca 1990 o terenowych organach rządowej administracji ogólnej i ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym z obszaru województwa wyłoniono jako reprezentację sejmik samorządowy.
1. Organy kolegialne z lat 1973-1990, sygn. 1- 317; (prawie komplet protokołów z sesji [brak protokołów: nr XIX z 1980; VII i VIII i XI z 1981, XIII, XIV z 1982, XVIII i XIX z 1983 roku], protokołów Prezydium [brak protokołu nr 2 z1980 roku, 23 i 25 z 1982 roku, niekompletne materiały z 1983 i 1984 roku, 29 i 31 z 1987 roku, 51 z 1988, 8 z 1989 roku], protokoły z posiedzeń komisji, spotkania radnych z wyborcami, interpelacje i postulaty radnych);
2. Nadzór Kontrola z lat 1974-1988, sygn. 318-327, 402-405 (informacje o działalności gminnych rad narodowych, nadzór Biura nad radami niższego stopnia);
3. Planowanie z lat 1974-1979, sygn. 328-335 (plany pracy prezydium i komisji);
4. Sprawozdawczość i statystyka z lat 1974-1988, sygn. 336-342 (sprawozdania zbiorcze z działalności Wojewódzkiej Rady, samorządu mieszkańców);
5. Szkolenia. Narady z lat 1974-1978, sygn. 343-345 (informacje o naradzie inspektorów do spraw narodowych, programy szkolenia);
6. Odznaczenia z lat 1974-1989, sygn. 346-370, 382-401 (protokoły z posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Państwowych oraz wnioski o nadanie odznaczeń);
7. Skargi i wnioski z lat 1974-1981, sygn. 371-372 (skargi i wnioski);
8. Ewidencja osobowa radnych z lat 1973-1988, sygn. 373-381 (kwestionariusze radnych, zrzeczenie się mandatu radnego);
9. Akta nieopracowane z lat 1978-1988, sygn. 406-410 (składy osobowe, wojewódzkie plany społeczno-gospodarcze, działalność Wojewódzkiego Komitetu Kontroli Społecznej).
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Organy kolegialne 0 0
1.1 Wybory do komisji rozjemczych i odwoławczych, ławników 7 183
1.2 Sesje 43 10546
1.3 Uchwały rady 13 1286
1.4 Protokoły z posiedzeń Prezydium 47 11004
1.5 Postanowienia Prezydium 10 913
1.6 Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji, Łączności 18 4707
1.7 Komisja Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 7 879
1.8 Komisja Kultury 9 913
1.9 Komisja Przemysłu Terenowego, Drobnej Wytwórczości i Usług 8 720
1.10 Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 17 3193
1.11 Komisja Rolna 24 7447
1.12 Komisja Rozwoju Gospodarczego 23 6835
1.13 Komisja do Spraw Samorządu 6 614
1.14 Komisja Sportu i Turystyki 5 255
1.15 Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury 16 4349
1.16 Komisja Zaopatrzenia Ludności i Usług 17 3994
1.17 Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych 17 2901
1.18 Komisja Czynów Społecznych 6 545
1.19 Wojewódzki Komitet Kontroli Społecznej 5 389
1.20 Zespół do spraw Tworzenia Związków Zawodowych 1 91
1.21 Zespół do spraw Konkursu "Mistrz Gospodarności" 1 53
1.22 Rada Społeczna Szkół Wyższych 2 140
1.23 Rada Społeczno-Gospodarcza 2 227
1.24 Zakładowe Zespoły Radnych 1 23
1.25 Spotkania radnych z wyborcami 2 115
1.26 Interpelacje i wnioski radnych 10 934
2 Nadzór Kontrola 0 0
2.1 Uwagi do projektu ustawy o radach narodowych 3 329
2.2 Nadzór Biura nad radami 11 1081
3 Planowanie 8 92
4 Sprawozdawczość i statystyka 0 0
4.1 Sprawozdania z działalności rady 4 97
4.2 Sprawozdania z działalności samorządu mieszkańców 3 45
5 Szkolenia .Narady 3 28
6 Odznaczenia 0 0
6.1 Wojewódzka Komisja Odznaczeń Państwowych 10 2114
6.2 Wnioski o nadanie odznaczeń 35 3700
7 Skargi i wnioski 2 26
8 Ewidencja osobowa radnych 0 0
8.1 Kwestionarusze radnych 6 1706
8.2 Zrzeczenie się funkcji radnego 3 55
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/831/0/1.1/1 Informacja dotycząca wyboru Komisji rozjemczych i odwoławczych do spraw pracy 1974-1974 7
89/831/0/1.1/2 Wybory terenowych komisji rozjemczych 1978-1978 26
89/831/0/1.1/3 Wybory ławników i członków kolegiów do spraw wykroczeń 1976-1976 27
89/831/0/1.1/4 Informacje o wyborach do samorządu mieszkańców w Zielonej Górze 1976-1976 10
89/831/0/1.1/5 Informacja o przebiegu i wynikach wyborów do organów samorządu mieszkańców w miastach województwa zielonogórskiego 1978-1978 20
89/831/0/1.1/6 Wybory do samorządu mieszkańców 1984-1984 81
89/831/0/1.1/7 Wybory do samorządu mieszkańców 1988-1988 12
89/831/0/1.2/8 Protokół z sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze; Nr I 1973-1973 37
89/831/0/1.2/9 Protokół z II sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze 1974-1974 160
89/831/0/1.2/10 Protokóły z sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze; Nr III, IV 1974-1974 314
89/831/0/1.2/11 Protokóły z sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze; Nr V, VI 1974-1974 253
89/831/0/1.2/12 Protokóły z sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze; Nr VII, VIII 1975-1975 302
89/831/0/1.2/13 Protokóły z sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze; Nr IX, X 1975-1975 171
89/831/0/1.2/14 Protokóły z sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze; Nr XI 1976-1976 107
89/831/0/1.2/15 Protokóły z sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze; Nr I, II 1976-1976 206
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

410

405

0

7.59

7.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.