Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Głogowie

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1347-1943
Katholische Stadtpfarrkirche zu Glogau 1347 - 1943
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Parafia w Głogowie istniała zapewne już w XII w. I należała do biskupstwa wrocławskiego. Przypuszcza się, że kościół p.w. św. Mikołaja wybudowano w latach trzydziestych i czterdziestych XIII w. Po lokacji miasta na prawie niemieckim w 1253 r. stał się kościołem parafialnym. Zarówno parafia, jak i jej kościół, otrzymały wezwanie św. Mikołaja. W 1576 r. kościół został zajęty przez protestantów, co zapoczątkowało okres sporów o jego użytkowanie pomiędzy katolikami i protestantami. Nie załagodziła ich nawet próba symultanicznego wykorzystania świątyni. Dopiero w 1628 roku przejęli go od protestantów jezuici. Począwszy od drugiej połowy XVII w. proboszczami parafii p.w. św. Mikołaja w Głogowie byli Balthasar Machius (1650-1668), Cristoph Franz Klose (1668), Carl Zahn (1670), Ignatz Ludwig Huber (1692), Godefried Ignatz Lamb, Joachim Franz Lehmgrüber, Carl Ferdinand Schneider (1710-1740), Franz Leopold Scholz (1741-1772), Andreas von Franckenville (1773-1795), Ignatz Schneider (1796–1812), Anton Birambo (1812-1849), Joseph Klopsch, Karker i Franz Wittke, Theodor Warnatsch, Linus Mache, Loske (1915), Richard Kastner (1916-1926), Joseph Wagner. W 1939 r. na 30 172 mieszkańców Głogowa przypadało 21 135 ewangelików, 8 067 katolików, 48 wyznawców innych religii chrześcijańskich i 123 Żydów.
Na czele parafii stał proboszcz. Odpowiadał on przede wszystkim za działalność duszpasterską. Do jego obowiązków należało odprawienie, przynajmniej raz w tygodniu, mszy św. Za parafian, udzielanie sakramentów świętych, takich jak chrzest, komunia święta, spowiedź i sakrament małżeństwa. Był on odpowiedzialny także za pracę duszpasterską podległych sobie wikariuszy. W odniesieniu do swych wiernych, do 1874 r. proboszcz sprawował także funkcję urzędnika stanu cywilnego. Zawiadywał także majątkiem parafialnym. Do łożenia na utrzymanie obiektów kościelnych zobowiązany był patron, którym w przypadku Głogowa było miasto. Po 1815 r. patronat ten rozwiązano i przejęło go państwo. Sprawy bieżące materialnego utrzymania znalazły się w gestii Kolegium Kościelnego, które składało się z duchownych zatrudnionych w parafii, czterech reprezentantów gminy i sześciu rewizorów. Z tego grona wybierano prezydium pod przewodnictwem proboszcza. Prezydium zarządzało majątkiem kościelnym, organizowało pochówki, utrzymywało budynek szkolny i cmentarz. Niektórzy proboszczowie parafii p.w. św. Mikołaja z racji swych funkcji archiprezbitera sprawowali również nadzór nad szkołami katolickimi, w tym także nad szkołą parafialną w Głogowie. W 1872 r. szkoły zostały podporządkowane bezpośrednio władzom państwowym, a inspektor szkolny sprawował tylko nadzór nad nauczaniem religii.
(Dzieje aktotwórcy opracował Piotr Suliński)
1. Seelsorgesachen
1.1. Gottesdienst z lat 1675 – 1937, sygn. 1–16, 873-874 (wykazy nabożeństw, posługi religijne dla wojskowych, duszpasterstwo w szpitalu, spis pieśni religijnych wykonywanych podczas różnych świąt)
1.2. Sakramentenspende und Zugehöriges
1.2.1.Taufwesen z lat 1770 – 1932, sygn. 17 – 28 (rejestry ochrzczonych, świadectwa chrztów, chrzty dzieci nieślubnych i z małżeństw mieszanych)
1.2.2. Heilige Abendmahle z lat 1812 – 1875, sygn. 29 – 40 (komunia święta - wykazy dzieci, świadectwa)
1.2.3. Confirmationwesen z lat 1826 – 1862, sygn. 41 – 44 (bierzmowanie)
1.2.4. Trauungen Atteste z lat 1763 – 1868, sygn. 45 – 65 (kościelne i urzędowe świadectwa przedkładane w celu zawarcia małżeństwa, zgody sądu na ślub)
1.2.5. Trauungen. Aufgebotsbücher z lat 1820 – 1934, sygn. 66 – 100 (księgi zapowiedzi ślubnych)
1.2.6. Trauungen. Ehedispensen z lat 1826 – 1928, sygn. 101 – 110 (dyspensy)
1.2.7. Trauungen. Verschiedene z lat 1806 – 1914, sygn. 111 – 117 (sprawy rozwodowe, bigamia, małżeństwa mieszane)
1.3. Fundationen z lat 1707 – 1936, sygn. 118 – 154 (tworzenie i działalność fundacji, zapisy testamentowe)
1.4. Schul- und Erziehungssachen
1.4.1 Schulverwaltung z lat 1766 – 1941, sygn. 155 – 179 (szkoła parafialna, szkoła garnizonowa, szkoła katolicka, nauczanie religii, uregulowania prawne, sprawy finansowe, zatrudnianie nauczycieli)
1.4.2. Schulprotokolle z lat 1861 – 1870, sygn. 180 – 187 (protokoły katolickiej szkoły parafialnej)
1.4.3. Prüfungswesen z lat 1778 – 1886, sygn. 188 – 211 (ocenianie uczniów, egzaminy)
1.4.4. Mädchenschule z lat 1827 – 1860, sygn. 212 – 223 (parafialna szkoła dla dziewcząt - wykazy uczennic)
1.5. Armen- und Krankenpflege z lat 1812 – 1938, sygn. 224 – 243, 884-888 (rejestry ubogich korzystających z pomocy, sprawy opiekuńcze, opieka nad sierotami, rada opiekuńcza, Międzynarodowy Czerwony Krzyż)
1.6. Straf und Gefangene z lat 1848 – 1937, sygn. 244 – 251 (duszpasterstwo więzeinne)
1.7. Conversionen und Perversionen z lat 1845 – 1936, sygn. 252 – 254 (sekta Johannesa Rongego, konwertyci)
1.8. Controlle der geistlichen Amtsführung z lat 1916 – 1937, sygn. 255 (protokoły wizytacji kanonicznej)
2. Verwaltung
2.1. Patronat z lat 1818 – 1852, sygn. 256 – 257 (rewizja rachunków kościelnych, budżety)
2.2. Kirchliche und staatliche Verordnungen
2.2.1.Umpfarrung und Pfarrstelle z lat 1772 – 1922, sygn. 258 – 266, 875-877 (obsadzanie stanowisk kościelnych, wypisy dotyczące stanu i dziejów parafii)
2.2.2.Berechtigungen an der staatlichen Behörden z lat 1819 – 1919, sygn. 267 – 279 (świadectwa zgonu i informacje o zgonach dla sądu, zezwolenia na przewóz zwłok, informacje o urodzeniach i slubach przekazywane do Urzędu Stanu Cywolnego)
2.2.3.Verkündigungswesen z lat 1777 – 1900, sygn. 280 – 292 (ogłoszenia parafialne, dziennik)
2.3. Kirchliche Körperschaft
2.3.1.Stadtpfarrgemeinde Vorstand z lat 1812 –1929, sygn. 293 – 312 (kolegium kościelne - protokoły posiedzeń, wybory członków, zarząd kościelny, przedstawiciele gminy kościelnej, zgromadzenie kościelne)
2.3.2. Katholische Vereine z lat 1861 – 1943, sygn. 313 – 321 (organizacje kościelne: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Głogowie, Katolicki Dom Związkowy, Wspólnota III Zakonu św. Franciszka, Związek Ludowy Niemieckich Katolików, katolickie organizacje oświatowe)
3. Kirchlicher Besitz
3.1. Inventarien z lat 1629 – 1938, sygn. 322 – 329, 878 (inwentarze nieruchomości i ruchomości kościelnych np.: budynków, kasy, akt i ksiąg metrykalnych, instrumentów muzycznych, ornatów i klejnotów)
3.2. Bau und Reparatur Sachen z lat 1747 – 1937, sygn. 330 – 348, 879 (sprawy remontowe i budowlane - odbudowa kościoła po pożarze w 1758 roku, budowa organów, kanalizacja gruntów kościelnych, krzyże i statuy przy placach i drogach)
3.3. Kassen- und Rechnugswesen
3.3.1. Accidenten Berechnung z lat 1824 – 1865, sygn. 349 – 351 (opłaty za czynności duszpasterskie)
3.3.2. Andere Ausgaben und Einkommen z lat 1809 – 1939, sygn. 352 – 360, (rozliczenia wydatków, rachunki, sprawozdania finansowe)
3.3.3. Collekten z lat 1792 – 1860, sygn. 361 – 369 (kolekty)
3.3.4. Depositen z lat 1875 – 1877, sygn. 370 (depozytorium kasy parafialnej)
3.3.5. Etat z lat 1821 – 1913, sygn. 371 – 375 (budżety)
3.3.6. Glöckner Rechnung z lat 1814 – 1849, sygn. 376 – 381 (rozliczenia finansowe dotyczące dzwonnika)
3.3.7. Hypotheken Briefe z lat 1812 – 1877, sygn. 382 – 388 (listy zastawne)
3.3.8. Journal der Kirch – Kasse z lat 1879 – 1914, sygn. 389 – 395 (księgi kasowe)
3.3.9. Kirchknaben Rechnung z lat 1832 – 1860, sygn. 396 – 398 (rachunki ministrantów)
3.3.10. Revisions – Protokolle z lat 1802 – 1881, sygn. 399 – 401 (kontrola rachunków)
3.3.11. Stadt – Pfarr – Rechnung z lat 1724 – 1942, sygn. 402 – 496, 880 (sprawozdania z dochodów i wydatków, rachunki parafialne, załączniki do rachunków)
3.4. Zinsen, Ablösungen, Besitzveränderungen z lat 1347 – 1939, sygn. 497 – 520 (czynsze, dziesięciny i inne świadczenia na rzecz parafii, dzierżawy gruntów kościelnych, likwidacja zobowiązań)
3.5. Kirchhof z lat 1916 – 1939, sygn. 521 – 528 (sprawy cmentarza, rezerwacja miejsc, zatrudnianie grabarzy)
3.6. Proceß- und Klagensachen z lat 1673 – 1861, sygn. 529 – 540 (sprawy sporne)
3.7. Gerechtsame und Verpflichtungen z lat 1774 – 1937, sygn. 541 – 547 (zobowiązania finansowe)
3.8. Fundations Rechnugsbücher
3.8.1. Altar Fundation z lat 1710 – 1876, sygn. 548 – 569, 881 (fundacja ołtarza - sprawozdania z dochodów i wydatków, rejestr ołtarzy)
3.8.2. Armen Fundation z lat 1710 – 1917, sygn. 570 – 578 (fundacja biednych - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.3. Brosysches Fundation z lat 1805 – 1903, sygn. 579 – 592 (fundacja Susanny Brosy - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków, fundusz stypendialny)
3.8.4. Clara Frantsche z lat 1856 – 1874, sygn. 593 – 597 (fundacja Clary Franz - rachunki fundacji)
3.8.5. Confraeternitaet Fundation z lat 1866, sygn. 598 (fundacja Confraternitaet - sprawozdania)
3.8.6.Creutz Fundation z lat 1651 – 1894, sygn. 599 – 612 (fundacja św. Krzyża - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.7. Ertelsche Fundation z lat 1819 – 1870, sygn. 613 – 618 (fundacja von Ertel - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków
3.8.8. Fischersche Fundation z lat 1837 – 1875, sygn. 619 – 623 (fundacja Fischerów - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.9. Frankerbergsches Fundation z lat 1781 – 1841, sygn. 624 – 630 (fundacja Frankenberg - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.10. Hellwingsche Fundation z lat 1820 – 1870, sygn. 631 – 639 (fundacja Hellwing - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.11. Linckesche Fundation z lat 1851 – 1908, sygn. 640 (fundacja Linckego - rejestr fundacji)
3.8.12. Oehlberg Fundation z lat 1837 – 1908, sygn. 641 – 651 (fundacja Oehlberg - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.13. Pövelsche Fundation z lat 1790 – 1867, sygn. 652 – 662 (fundacja Marii Franciszki Pövel - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.14. Pro interno ecclesiae decore Fundation z lat 1837 – 1883, sygn. 663 – 670 (fundacja " Pro interno decore ecclesiae - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.15. Propchter Fundation z lat 1837 – 1840, sygn. 671 – 672 (fundacja Propchter - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.16. Rache – Güllersche Fundation z lat 1835 – 1910, sygn. 673 – 690 (fundacja von Rache i Güller - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.17. Rottersche Fundation z lat 1837 – 1865, sygn. 691 – 697 (fundacja von Rotter - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.18. Schmidtsche Fundation z lat 1837 – 1847, sygn. 698 – 701 (fundacja Schmidt - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.19. Schneidersche Fundation z lat 1840 – 1903, sygn. 702 – 708 (fundacja szkolna Schneider - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.20. Scholz-Roesner Fundation z lat 1834 – 1885, sygn. 709 – 716 (fundacja Scholz i Rosener - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.21. Schul Fundation z lat 1832 – 1870, sygn. 717 – 726 (fundacja szkolna - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.22. Strinskysche Fundation z lat 1832 – 1870, sygn. 727 – 733 (fundacja von Strinsky - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.23. Stritzkesche Fundation z lat 1837 – 1905, sygn. 734 – 743 (fundacja Marii Joanny Stritzke - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków, wyciąg z testamentu Marii Stritzke)
3.8.24. Zahnschen Fundation z lat 1805 – 1870, sygn. 744 – 751 (fundacja Zahna - rejestr fundacji, sprawozdania z dochodów i wydatków)
3.8.25. Ausleihung von Kirchfundation Kapitalien z lat 1821 – 1913, sygn. 752 – 759 (pożyczka kapitału fundacji)
3.8.26. Fundations Casse z lat 1770 – 1914, sygn. 760 – 831 (kasa fundacji - księgi kasowe, sprawozdania z dochodów i wydatków, rachunki, zestawienia kapitałów)
3.9. Bruderschafts Rechnungen
3.9.1. Confraternitaet Beate Virginis Mariae z lat 1726 – 1877, sygn. 832 – 851, 882-883 (Bractwo Zwiastowania Najświętszej Marii Panny - sprawozdania z dochodów i wydatków, rachunki)
3.9.2.Grauen Schwester von der hl. Elisabeth z lat 1876 – 1913, sygn. 852 (Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety z Głogowa)
3.9.3. Marianischen Bruderschaft z lat 1911, sygn. 853 (sprawozdania z dochodów i wydatków księży marianów)
4. Filiale Schrepau
4.1. Kirchhof z lat 1912 – 1936, sygn. 854 (cmentarz katolicki w Krzepowie)
4.2. Schul- und Erziehungssachen z lat 1843 – 1914, sygn. 855 – 863 (szkoła katolicka w Krzepowie - protokoły wizytacji, rachunki )
4.3. Zinsen, Ablösungen, Besitzveänderungen z lat 1817 – 1941, sygn. 864 – 872 (separacja gruntów w Krzepowie, dziesięciny, dzierzawa gruntów)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/92/0/1.101/1 [Wykaz nabożeństw odprawionych w kościele parafialnym p. w. św. Mikołaja] 1675-1675 8
89/92/0/1.101/2 Quartal Zinss Requiemo [Kwartalne składki cechów za msze żałobne, opłaty na utrzymanie ołtarzy] 1767-1901 114
89/92/0/1.101/3 Annotaton deren jährliche Anniversarien, wie diese in der Pfarr - Kirche durch das Jahr in ihren Bestimmten Tagen sollen gehelten werden [Wykaz nabożeństw oraz mszy św. odprawionych w kościele parafialnym w Głogowie] 1768-1787 22
89/92/0/1.101/4 Meß - Catolog [Wykaz odprawionych mszy św. w kościele parafialnym w Głogowie] 1773-1780 52
89/92/0/1.101/5 Verzeichnis der jährligen Anniversarien und auch gefungene Messen, wie solche in der Stadt - Pfarr - Kirche Sancti Nicolai durch Jahr sollen verrchitet werden [Wykaz nabożeństw i mszy św. odprawionych w kościele p. w. św. Mikołaja w Głogowie] 1788-1808 28
89/92/0/1.101/6 Messen und Quartal Requiem [Wykaz odprawionych mszy św. w kościele parafialnym] 1809-1844 60
89/92/0/1.101/7 Meßen der Archidiaconats - und Stadtpfarrkirche Meß - Fundationnen [Wykaz mszy św. odprawianych przez archidiakona oraz mszy św. wotywnych w kościele p. w. św. Mikołaja w Głogowie] 1824-1826 15
89/92/0/1.101/8 [Regulacje i instrukcje o prowadzeniu posług religijnych dla katolików służących w wojsku] 1827-1847 192
89/92/0/1.101/9 Übernahme der katholischen Militair - Gemeine [Sprawy żołnierzy katolików] 1833-1851 70
89/92/0/1.101/10 Verzeichniß der jährlichen Anniverseirien , und auch gehingeren Messen , wie solche in der Pfarr Kirche St. Nicolai durch Jahr sollen vernichtet werden [Wykaz nabożeństw oraz mszy św. odprawianych w ciagu roku w kościele parafialnym] 1838-1848 26
89/92/0/1.101/11 [Informacje o żołnierzach katolikach, prośba do proboszcza parafii p. w. św. Mikołaja w Głogowie, dr Klopscha o zastąpienie katolickiego duchownego przebywajacego na urlopie] 1851-1864 20
89/92/0/1.101/12 Verzeichnis der jährlich zu zursolrireiden - stillen Messen bei der Stadtpfarrkirche ad sanctum Nicolaum in Glogau [Wykaz mszy św. św. odprawionych w kościele parafialnym] 1886-1909 54
89/92/0/1.101/13 [Informacje z urzędów stanu cywilnego przekazywane do parafii o śmierci żołnierzy wyznania rzymskokatolickiego podczas I wojny światowej] 1915-1919 189
89/92/0/1.101/14 Wallfahrt nach Hochkirch [Pielgrzymki do Starej Cerkwi] 1915-1937 52
89/92/0/1.101/15 Seelsorge im stadt. Krankenhause [Duszpasterstwo w szpitalu miejskim] 1916-1934 7
1 2 3 4 ... 28 29 30 31 32 ... 57 58 59 60

Amount of archival material

888

888

0

9.94

9.94

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.