Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Elblągu.

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Elblągu jako organ samorządu terytorialnego działały na podstawie ustawy z 1853 r. w brzmieniu nadanym jej w rozporządzeniu Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12-08-1921 r.; ustawy z dnia 23-03-1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 11-09-1944 r. o organizaccji i zakresie działania Rad Narodowych wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w ustawach z 6 maja 1945 r. oraz 13 stycznia 1946 r; dekretu z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.
Samorząd miejski składał się z miejskich rad narodowych zarządów miejskich jako organów rad oraz biur tych zarządów.
Każda rada wybirała ze swego składu prezydium, złożone z przewodniczącego, zastępcy i 3 członków. Przy każdej radzie działały Komisje odpowiednie do grupy spraw realizowanych przez samorząd miejski. Zarząd miejski składał się z burmistrza i wiceburmistrza a w miastach wydzielonych z prezydenta i wiceprezydenta oraz 3-6 członków zarządu wybieranych przez radę narodową danego miasta.
MRN w Elblągu rozpoczęła swą działalność w dniu 8 czerwca 1945 r. Była ona jedynym reprezentantem samorządu na terenie miasta. MRN w Elblągubyła organem uchwałodawczym, podległa bezpośredniemu nadzorowi Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Formą prac rady były posiedzenia plenarne odbywane raz w miesiącu. Organem MRN w Elblągu było Prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków, miało ono za zadanie organizowanie sesyjnych prac rady i prac komisji, reprezentowania rady na zewnątrz oraz wykonywania kontroli społecznych. MRN w Elblągu powoływała dla poszczególnych dziedzin swojej działalności komisje. Zadaniem komisji była kontrola podległych MRN w Elblągu organów wykonawczych, instytucji oraz przedsiębiorstw. Oprócz komisji stałych MRN powoływała komisje nadzwyczajne, które przeważnie po wykonaniu swoich zadań były rozwiązywane. Organem wykonawczym MRN w Elblągu był Zarząd Miejski w Elblągu. Działał on w oparciu o ustawę samorządową z dnia 23.03.1935 r. oraz dekretu z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. ZM w Elblągu składał się z prezydenta i wiceprezydenta oraz 4 członków Zarządu, wybieranych przez MRN. ZM działał kolegiialnie lub jednoosobowo. Kolegialnie rozpatrywał przygotowanie spraw, o których stanowiła MRN. Posiedzenia Kolegium odbywały się raz w tygodniu i przewodniczył im przełożony gminy miejskiej. Biuro ZM w Elblągu zostało zorganizowane już w kwietniu 1945 r., było ono organem wykonującym czynności administracyjne Zarządu. Strukturę organizacyją Biura Zarządu tworzyło 12 wydziałów, w skład których wchodziły poszczególne oddziały i referaty.
Po reformie administracyjnej w 1950 roku MRN zostały zlikwidowane.
A. Miejska Rada Narodowa w Elblągu
1 - 7 Protokoły z plenarnych posiedzeń rad 1945 - 1950;
8 - 13 Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN, wykazy uchwał Prezydium MRN 1946;
14 - 41 Komisje (protokoły z posiedzeń i kontroli, zarządzenia, wykazy przeprowadzonych kontroli, korespondencja) 1946 - 1950;
42 - 47 Komitety ( protokoły z posiedzeń) 1948 - 1950;
48 Obywatelska Komisja Podatkowa 1947 - 1948
49 - 50 Wykazy radnych MRN i członków MRN 1945 - 1949;
51 Wykazy statystyczne m-czne stanu MRN wg przynależności partyjnej i organizacji społecznych 1947 - 1950;
52 Wykazy imienne członków Komisji 1947;
53 Okólniki i zarządzenia 1945 - 1948;
54 - 62 Sprawozdawczość 1945 - 1950;
63 - 65 Protokoły z zebrań i konferencji 1945 - 1947;
66 Materiały na konferencję w sprawie rozwoju gospodarczego Elbląga 1947;
67 Komitet Wyborczy 1946;
68 Uroczystości państwowe i akcje społeczne 1949 - 1950;
69 Inspekcje 1950;
70 Akcaj siewna 1945 - 1946;
71 - 82 Współpraca z innymi instytucjami i urzędami 1945 - 1950;
83 Protokół zdawczo-odbiorczy ZM i MRN 1950;

B. Zarząd Miejski w Elblągu

I. Oddział Organizacyjny

84 - 90 Przepisy i zarządzenia ogólne 1945 - 1949;
91 - 95 Zarządzenia wewnętrzne 1945 - 1949;
96 Przejęcie miasta od władz radzieckich;
97 - 101 Sprawy organizacyjne ZM 1945 - 1949;
102 Sprawy podziału miasta na dzielnice, ulice i zmiany granic 1945 - 1947;
103 Pieczęcie, herby, godła, oznaki i pieczątki 1948 - 1950;
104 - 164 Sprawy organizacyjne przedsiębiorstw miejskich, korespondencja, zarządzenia dot. spraw osobowych, prot. dotyczące
majątku Zarządu i przedsiębiorstw miejskich, umowy i zobowiązania, sprawy reprezentacyjne 1945 - 1950;
165 - 166 Protokoły z posiedzeń Komisji 1945 - 1949;
167 Referendum - sprawy wyborców 1946;

II Oddział Planowania

168 - 169 Akta Komitetu Aktywizacji Rejonu Elbląga 1948 - 1949;
170 - 202 Przepisy dotyczące statystyki, sprawozdania i raporty, statystyka budowlana, cen, ogólna, przemysłowa, rolna i
zatrudnienia 1948 - 1950;

III Oddział Oddział Finansowy

203 - 241 Preliminarze budżetowe, budżety Zarządu i przedsiębiorstw miejskich orza sprawozdania z ich wykonania 1945 - 1950;

IV Oddział Społeczno - Gospodarczy

242 - 282 Plany pracy, sprawozdania sytuacyjne, protokoły z kontroli, sprawy bezpieczeństwa publicznego i wyznaniowe, akta
stowarzyszeń, świadectwa moralności, sprawy Komisji Weryfikacyjnej-rehabilitacja i repolonizacja; sprawy przesiedleńcze i
ruchu ludności, repatriacja Niemców, poszukiwania jeńców angielskich, groby obywateli czechosłowackich i belgijskich;
urzędowe komunikaty i sprawozdania 1945 - 1950;

V Oddział Administracyjny

283 - 385 Statuty, regulaminy, zarządzenia, sprawy konsularne, walka z alkoholizmem, poszukiwania osób i grobów wojennych,
korespondencja z urzędami, instrukcje o postępowaniu karno-administracyjnym, zmiana nazwisk, przepisy zarzrządzenia
i instrukcje dot. sprw przemysłowych i handlowych, wykazy przedsiębiorstw przejętych od władz radzieckich, ewidencja i
ankiety zakładów przemysłowych, Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia, wykazy cen, przepisy dot. aprowizacji, rozliczenia z
UW, przepisy dot. spraw mieszkaniowych, ewidencja ludności, administracja wiejskich majątków rolnych i majątków
miejskich, umowy dzierżawne, sprawy rolne, rejestracja szkód wojennych 1945 - 1950;

VI Oddział Wojskowy

386 - 389 Spisy podoficerów, sprawozdania z działalności referatu, pomoc dla rodzin wojskowych 1945 - 1946;

VII Inspektorat Kontroli
390 - 408 Przepisy, zarzadzenia, instrukcje dot. inspekcji miejskiej, lustracje przedsiębiorstw miejskich, sprawozdania z kontroli 1945-50

VIII Oddział Zdrowia
409 - 420 Przepisy i zarządzenia, sprawozdania, ruch chorych i wykazy zachorowań 1945 - 1950;

IX Oddział Opieki Społecznej
421 - 435 Sprawozdania z działalności oddziału ipodległych placówek, akta Domu Dziecka, opieka nad dorosłymi, subwencje 1945 -49

X Oddział Oświaty Kultury i Szuki
436 - 446 Sprawozdania z działalności oddziału, sprawy szkolnictwa, Biblioteki Miejskiej i Muzeum 1945 - 1950;

XI Oddział Techniczny
447 - 486 Przepisy i zarządzenia, protokoły z posiedzeń Komisji Odbudowy i Planowania, sprawozdania z wykonania robót,
odbudowa miasta, sprawy finansowe, inspekcje, kataster, cmentarze żołnierzy cudzoziemskich 1945-50

XII Oddział Plantacji i Zdobnictwa
487 Zarządzenia i okólniki, instrukcje ogólne 1949;

XIII Samodzielny Referat Osiedleńczy
488 - 492 Sprawozdania z akcji osiedleńczych, uwłaszczenia, korespondencja, protokoły zdawczo odbiorcze Referatu
Osiedleńczego 1947 - 1948;

XIV Biuro Pomiarów
493 Sprawozdania o postępie prac 1950;

XV Urząd Stanu Cywilnego
494 Korespondencja w sprawie wydania odpisów dokumentów stanu cywilnego 1946 - 1948
Akta MRN Elbląg 1/1-83, od nr 1/84 materiały wytworzone przez Zarząd Miejski w Elblągu
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
9/1/0/-/1 Protokoły z plenarnych posiedzeń nr -3/45 8.06.1945, 8.08.1945 1945-1945 0
9/1/0/-/2 Protokoły z plenarnych posiedzeń Rady nr 1-6/45 8.06.1945, 31.12.1945 1945-1945 0
9/1/0/-/3 Protokoły z plenarnych posiedzeń Rady nr 7-14/46 7.02.1946, 28.12.1946 1946-1946 0
9/1/0/-/4 Protokoły z plenarnych posiedzeń Rady nr 15/47 - 26/47 26.02.1947, 18.12.1947 1947-1947 0
9/1/0/-/5 Protokoły z plenarnych posiedzeń Rady nr 27/48 - 39/48, 27/02.1948 22.12.1948 1948-1948 0
9/1/0/-/6 Protokoły z plenarnych posiedzeń Rady nr 1/49 - 14/49, 29.01.1949 19.12.1949 1949-1949 0
9/1/0/-/7 Protokoły z plenarnych posiedzeń Rady 30.01.1950 3.06.1950 1950-1950 0
9/1/0/-/8 Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN miasta Elbląga 16.01.1946 18.12.1946 1946-1946 0
9/1/0/-/9 Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN miasta Elbląga nr 54-96/47, 2.01.1947 29.12.1947 1947-1947 0
9/1/0/-/10 Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN miasta Elbląg nr 97-132/48, 15.01.1948 30.12.1948 1948-1948 0
9/1/0/-/11 Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN miasta Elbląga nr 1-27/49, 8.01.1949 7.08.1949 1949-1949 0
9/1/0/-/12 Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN miasta Elbląga nr 1-20/50, 9.01.1950 19.05.1950 1950-1950 0
9/1/0/-/13 Wykaz uchwał Prezydium MRN miasta Elbląga 1946-1948 0
9/1/0/-/14 Komisja Aprowizacyjno-Rolna - protokoły z posiedzeń i kontroli. Protokoły z posiedzeń Podkomisji Usprawnienia Zaopatrzenia 1945-1950 0
9/1/0/-/15 Komisja Finansowo-Budżetowa - protokoły z posiedzeń komisji 1945-1950 0
1 2 3 4 ... 14 15 16 17 18 ... 30 31 32 33

Amount of archival material

493

493

0

7.21

7.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.