Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Nowakowie

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawą powołania rad narodowych i zarządów gmnnych była ustawa z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekret z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Bezpośrednio tryb pracy jednostek regulowała ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z kwietnia 1950 roku.
Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN.
W powiecie elbląskim działalność gminnych rad narodowych i zarządów gminnych rozpoczęła się już w 1945 roku. Obszar powiatu podzielono na 6 gmin : Elbląg, Jegłownik (Jodłowo), Łęcze, Milejewo (Jurandowo), Nowakowo, Pomorska Wieś (Bierutowo), Tolkmicko. W 1949 roku na skutek zmian administracyjnych powiatu , z powiatu malborskiego wyłączono trzy gminy i przyłączono do powiatu elbląskiego. Były to gminy: Gronowo, Zwierzno, Żurawiec.
1 - 4 Sprawy ogólno-administracyjne
5 - 9 Protokoły z posiedzeń sesji GRN
10 - 17 Komisje GRN
18 - 22 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN
23 - 25 Obsługa Prezydium i Komisji, plany i sprawozdania z pracy
26 - 31 Sprawy osobowe
32 - 34 Zebrania ciał samorządowych, odprawy wójtów, sekretarzy i sołtysów
35 - 36 Protokoły z zebrań gromadzkich
37- 43 Kontrole, inspekcje
44 Odwołania , zażalenia
45 - 46 Majątek
47 Analiza sytuacji gospodarczej
48 - 50 Statystyka
51- 56 Sprawy rolnictwa
57 - 73, 76 Sprawy osiedleńcze, spisy ludności, ruch ludności
74 - 75 Korespondencja dot. przepisów i zarządzeń polityczno-społecznych, bezpieczeństwa i porządku pub., sprawy poufne
77 - 107 Księgi meldunkowe
108 - 111 Sprawy USC
112 - 113 Walka z analfabetyzmem
114 - 118 Oświata, kultura i sztuka
119 - 123 Budownictwo, gospodarka komunalna
124 - 147 Budżety, kontrole i sprawozdania z wykonania budżetu
148 - 150 Sprawozdania rachunkowe
- brak danych -

Amount of archival material

149

149

0

1.30

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.