Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Kwidzynie

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1962-1993
- brak danych - 1962 - 1993
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Kwidzynie zostało utworzone dnia 1.01.1965 roku na bazie funkcjonującego od 1962 roku Rejonowego Kierownictwa Robót Wodno – Melioracyjnych w Kwidzynie. Podstawą powołania jednostki była uchwała nr 37/VIII/65 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 lutego 1965 r. w związku z § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 zarządzenia nr 168 Ministerstwa Rolnictwa z dnia 15 września 1964 roku . Swoim zasięgiem obejmowało powiaty: kwidzyński i sztumski a podlegało Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Melioracyjnych w Gdańsku. Siedziba jednostki znajdowała się w Kwidzynie. Przedmiotem działania Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Kwidzynie było:
- wykonywanie robót wodno – melioracyjnych oraz robót w zakresie zagospodarowania pomelioracyjnego łąk i pastwisk;
- prowadzenie działalności usługowej i pomocniczej dla potrzeb własnych

Od 22 marca 1973 roku na podstawie zarządzenia nr 127 Ministra Rolnictwa jednostka przeszła przedsiębiorstwo zostało zgrupowane w Zjednoczeniu Budownictwa Wodnego i Melioracji w Gdańsku, nad którym nadzór sprawował Centralny Zarząd Budownictwa Wodnego i Melioracji w Warszawie. 1 kwietnia 1982 roku Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Kwidzynie przeszło, decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, pod nadzór Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Elblągu . Od 1 stycznia 1983 roku Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Kwidzynie weszło w skład Krajowego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budownictwa Wodnego i Melioracji w Warszawie . Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Kwidzynie istniało do 1992 roku, kiedy wszczęto postępowanie likwidacyjne. Ostateczna likwidacja jednostki miała miejsce w sierpniu 1993 roku.
Zespół akt Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Kwidzynie zawiera dokumentację aktową jednostki z lat 1962-1993.
Znajdują się w nim przede wszystkim materiały obrazujące działalność przedsiębiorstwa w zakresie organizacji własnej. Znaczną grupę akt stanowią plany pracy, analizy ekonomiczne, materiały sprawozdawcze dotyczące realizacji planów, statystyki i finansowania jednostki. W zespole znajduje się również rejestr przedsiębiorstw oraz wytyczne jednostek nadrzędnych. Analiza treści akt obrazuje w znacznym stopniu działalność Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Kwidzynie.

1.Rejestr przedsiębiorstwa 4/1
2.Regulamin i schemat organizacyjny 4/2
3.Plany roczne 4/3 – 4/12
4.Sprawozdania roczne GUS i merytoryczne 4/13 – 4/15
5.Sprawozdania finansowe i bilanse 4/16 – 4/34
6.Analizy przedsiębiorstw 4/35 – 4/37
Inwentarz zatwierdzony na Komisji Metodycznej w Gdańsku 25.01.2001 r.

Amount of archival material

37

37

0

1.95

1.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.