Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Jegłowniku

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawą powołania rad narodowych i zarządów gmnnych była ustawa z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekret z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Bezpośrednio tryb pracy jednostek regulowała ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z kwietnia 1950 roku.
Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN.
W powiecie elbląskim działalność gminnych rad narodowych i zarządów gminnych rozpoczęła się już w 1945 roku. Obszar powiatu podzielono na 6 gmin : Elbląg, Jegłownik (Jodłowo), Łęcze, Milejewo (Jurandowo), Nowakowo, Pomorska Wieś (Bierutowo), Tolkmicko. W 1949 roku na skutek zmian administracyjnych powiatu , z powiatu malborskiego wyłączono trzy gminy i przyłączono do powiatu elbląskiego. Były to gminy: Gronowo, Zwierzno, Żurawiec.
1 Sprawy organizacyjne
2 - 7 Protokoły z posiedzeń sesji GRN
8 - 13 Komisje
14 Wykazy osobowe komisji i spis pracownikłów
15 - 22 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN
23 - 25 Sprawy obsługi Rady Narodowej
26 - 28 Protokoły z zebrań gromadzkich, posiedzeń zespołu kierowniczego i z posiedzeń zespołu gminnego
29 - 33 Protokoły z zebrań sołtysów, korespondencja z sołtysami
34 Instrukcja kancelaryjna
35 - 40 Sprawozdawczość i statystyka
41 Spis grudniowy
42 - 43 Sprawy rolne
44 Wykazy zakładów i przedsiębiorstw
45 - 49 Inspekcje, kontrole
50 - 51 Ewidencja ludności
52 - 54 Sprawy osiedleńcze
55 - 57 Odbudowa gospodarstw rolnych, ewidencja gospodarstw
58 Oświata i kultura
59 - 69 Budżet
70 - 75 Sprawozdawczość rachunkowa
- brak danych -

Amount of archival material

75

75

0

0.92

0.92

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -