Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobieszczyźnie (pow. jarociński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
- brak danych - [1951 - 1954] 1954 - 1970
- brak danych - 1951 - 1970
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobieszczyźnie było organem wykonawczym Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobieszczyźnie. Działała ona na terenie utworzonej w 1954 r. gromady Dobieszczyzna. Gromadę tę zlikwidowano w 1972 r. a teren przekazano w obręb oddziaływania Prezydium GRN w Żerkowie.
Gromadzkie rady narodowe wybierano na okres 3 lat. GRN stanowiły jednocześnie najniższy szczebel terenowych organów administracji państwowej. Do zadań GRN należało: dbanie o interesy ludności, zabezpieczenie mienia społecznego, sprawy porządku publicznego, kontrola działalności władz administracyjnych, sprawy gospodarki rolnej, obowiązkowych dostaw, kontraktacji i podatków, nadzór nad ośrodkami maszynowymi i lasami prywatnymi, zaspokajanie potrzeb materialnych szkół i innych placówek oświatowych i kulturalnych, dbanie o stan sanitarno – higieniczny wsi, sprawy pomocy społecznej, przemysłu terenowego, handlu, rzemiosła, bezpieczeństwa ppoż., dróg, kontrola cen. Gromadzka rada narodowa powoływała Prezydium oraz komisje (np. finansowo – budżetową, rolną), które miały sprawować kontrolę społeczną. W skład Prezydium wchodził przewodniczący oraz 5 członków. Prezydium GRN pełniło rolę organu administracyjnego i było podwójnie podporządkowane: własnej radzie oraz właściwemu terytorialnie prezydium powiatowej rady narodowej. Dla wykonania zadań tworzono biura gromadzkie – odpowiedniki wydziałów i referatów na szczeblu powiatu. Na czele stał sekretarz, w skład wchodzili: rachmistrz, referent skupu, referent podatkowy, starszy księgowy, referent USC oraz referent administracyjny. Gromady zlikwidowano ostatecznie w 1972 r.
Sesje i sprawy organizacyjne GRN - sygn. 1 – 4; z lat 1954 – 1970.
Spotkania posłów i radnych z wyborcami - sygn. 5 – 6; z lat 1965 – 1969.
Komisje GRN - stałe i doraźne - sygn. 7 – 10; z lat 1960 – 1970.
Posiedzenia i sprawy organizacyjne Prezydium GRN - sygn. 11 – 15; z lat 1955 – 1970.
Realizacja uchwał Prezydium GRN - sygn. 16 – 17; z lat 1955 – 1957.
Plany gospodarcze GRN i podporządkowanych jej organów - sygn. 18 – 24; z lat 1961 – 1970.
Sprawozdawczość gospodarcza ogólna - sygn. 25; z lat 1962 – 1970.
Kontrole i inspekcje zewnętrzne - sygn. 26; z lat 1960 – 1969.
Planowanie budżetu, budżet i jego wykonanie - sygn. 27 – 45; z lat1955 – 1970.
Księgi meldunkowe - sygn. 46 - 64; z lat [1951 - 1954] 1954 - 1962.
Baza danych IZA.

Amount of archival material

64

64

0

0.97

0.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -