Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Notariusz Cohn Benno (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
Notariusz Cohn Benn 1910 - 1920
- brak danych - 1910 - 1920
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Notariusze w Prusach wchodzili w skład organizacji sądowej. Jurysdykcja każdego z nich rozciągała się na okręg sądu, przy którym byli ustanowieni. Pełnili oni nie tylko funkcję notariusza, ale również adwokata. Prawodawstwo pruskie uszczuplało kompetencje notariuszy na rzecz sądów (ustawa z dnia 11 lipca 1845 r.). W sferze ich działalności pozostawiono sporządzanie aktów pełnomocnictwa, umów dzierżawnych, opieki nad spadkami. Późniejsze ustawy z lat 1851, 1853, 1899 nie wprowadziły istotniejszych zmian. Ujednoliciły jedynie przepisy w zakresie czynności wykonywanych przez notariuszy. Po odzyskaniu niepodległości państwo polskie wprowadziło nowe przepisy dotyczące działalności notariuszy. Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 października 1921 r. (Dz. U. RP nr 83, poz. 592) stanowiło, że notariuszy mianuje minister sprawiedliwości. Szerzej o działalności notariuszy potraktowało dopiero rozporządzenie Prezydenta RP, pt. „ Prawo o notariacie’’ z 27 października 1933 r. (Dz. U. RP nr 84, poz. 609). Notariusz okre-ślony w nim został jako funkcjonariusz publiczny, powołany do sporządzania aktów i dokumentów. Jasno określone zostały również prawa i obowiązki no-tariuszy, rodzaje ksiąg, które mieli prowadzić oraz ich przechowywanie, orga-nizacja izby notarialnej (była ona organem nadzorującym notariuszy danego okręgu sądu apelacyjnego) i walnego zgromadzenia. Prawo o notariacie anu-lowało obowiązujące do tej pory przepisy: Ustawę o sądownictwie z dnia 21 września 1899 r. (Gesetz – Sammlung für die Königlichen Preussischen Staa-ten Nr 31/1899 vierter abschnitt, Gerichtliche und notarielle Urfunden) i Roz-porządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 października 1921 r. Zespół zawiera akta notarialne oraz repertoria. Księgi ułożono w układzie rzeczowo-chronologicznym. Za aktami notarialnymi umieszczone zostały repertoria.
Akta notarialne - sygn. 1 - 11; z lat 1911 - 1920.
Repertoria - sygn. 12 - 13; z lat 1910 - 1920.
Baza danych IZA

Amount of archival material

13

13

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.