Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
- brak danych - 1923-1961
- brak danych - 1923 - 1961
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
indeks osobowy No obejmuje architektów występujących w aktach
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) powstał w 1924 r. w wyniku połączenia trzech banków galicyjskich: Polskiego Banku Krajowego, Polskiego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolski. Zadaniami banku były: udzielanie kredytu długoterminowego przez emisję listów zastawnych, obligacji komunalnych, kolejowych i bankowych, popieranie ruchu budowlanego, kredytowanie samorządowych instytucji oszczędnościowych, odbudowy kraju oraz wykonywanie wszelkich czynności bankowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb państwa, przedsiębiorstw państwowych i samorządowych. Od kwietnia 1928 r. do zadań BGK włączono również kredytowanie spółdzielni, a ponadto przejął od Banku Polskiego finansowanie kopalń, hut, przemysłu i handlu zbożowego. BGK był typem banku uniwersalnego, działał jako instytucja kredytu długo- i krótkoterminowego. Był bankiem depozytowym – gromadzącym wkłady oszczędnościowe, bankiem handlowym – finansującym transakcje obrotu towarowego, bankiem przemysłowym – finansującym przedsiebiorstwa i operacje założycielskie. Organizacja BGK była dwuszczeblowa: centrala i podległe jej oddziały. Oddział w Gdyni został założony 04.03.1927 r. obejmując początkowo 5 powiatów północnego Pomorza tj. powiaty: morski, kościerski, kartuski, starogardzki, tczewski i miasto Gdynię, a od 1932 r. powiat chojnicki i znaczną część powiatu gniewskiego. Oddział BGK w Gdyni finansował większą własność ziemską oraz dzierżawców, przedsiębiorców, komunalne kasy oszczędności oraz spółdzielnie kredytowe. W czasie okupacji cały majątek oddziału BGK w Gdyni przeszedł we władanie Hauptrruhandstell Ost Abt. Geld- und Kreditwesen der TO Danzig-Westpreussen, która ustanowiła zarząd komisaryczny. Kontynuował on działalność BGK tylko w zakresie ściągania niektórych pożyczek udzielonych przed wojną. Po wojnie oddział rozpoczął działalność w marcu 1945 r., od sierpnia 1945 r. Minister Skarbu wyznaczył dla BGK zadanie kredytowania przedsiębiorstw przemysłowych, inwestycji w zakresie odbudowy, finansowania spółdzielni mieszkaniowych. 21.08.1947 r. BGK mianowano centralną instytucją kredytu długo- i średnioterminowego. W 1948 r. przeprowadzono reformę całego systemu bankowego. Obsługa finansowa działalności inwestycyjnej, zlokalizowana dotychczas w BGK, została skoncentrowana w Banku Inwestycyjnym, który przejął od BGK większość jego agend (kadrę, budynki i wyposażenie). Dyrekcja BGK w Gdyni i Banku Inwestycyjnego Oddział w Gdyni były wspólne do 1951 r. Działalność BGK została reaktywowana 01.06.1989 r. Sekretariat Dyrektora (1927-1950, sygn. 1-13): kompetencje kierownika oddziału, zakres działania oddziału, okręgi terytorialne działalności, instrukcje w sprawie udziału banku w subskrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej, organizacja własnej jednostki, protokół z rewizji i lustracji oddziału, sprawozdanie centrali i oddziału, materiały dot. otwarcia Izby Arbitrażowej, korespondencja z centralą, sprawozdanie o stanie i ruchu zatrudnionych, wykazy pracowników;
Dział Administracyjno-Gospodarczy (1928-1950, sygn. 14-61): organizacja jednostek współdziałających, materiały dot. obrad i pracy komisji mieszkaniowej, plany sytuacyjne nieruchomości, dokumentacja techniczna nieruchomości;
Wydział Windykacji i Referat Oddłużenia (1932-1951, sygn. 62-86): zakres działania banku, przepisy w sprawach windykacji zadłużeń i zasadach kredytowania, materiały dot. majątku banku, postanowienia sądowe, windykacja należności, dokumentacja nieruchomości;
Zarząd Komisaryczny (1931-1945, sygn. 87-91): korespondencja w sprawach spłaty kredytów, materiały do ewidencji wpływów i obrotów dewizowych, korespondencja w sprawie oddłużeń i spłaty kredytów;
Wydział Magazynowy (1927-1939, sygn. 92-95): księga inwentarza ruchomego, bilans ruchomości, projekt magazynu BGK, bilanse miesięczne, regulaminy Domu Składowego BGK;
Wydział Księgowości (1928-1949, sygn. 96-173): bilanse, księgi główne, specyfikacje stanu kont, dzienne zestawienia obrotów, materiały do ewidencji wpływów i obrotów;
Wydział Kredytów Krótkoterminowych (1926-1946, sygn. 174-178): teczki kredytowe przedsiębiorstw;
Wydział Kredytów Komunalnych (1929-1939, sygn. 179-180): teczki kredytowe, zestawienia kredytów udzielanych gminom;
Wydział Kredytów Budowlanych (1923-1961, sygn. 181-2010): teczki kredytowe – inwestycje z terenu Gdyni; teczki kredytowe - inwestycje z terenu poza Gdynią.
APG 1289
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
93/11/0/1/1 Kompetencje kierownika Oddziału BGK w Gdyni. Opinie o kredytobiorcach 1928-1939 0
93/11/0/1/2 Zakres działania Oddziału BGK w Gdyni w spr. przyznawania kredytów im.i eksportowych. (m.in.. protokół z konferencji eksp. w Gdyni oprac. dot. eksportu szprotów). Regulamin finansowania transakcji eksportowych. 1930-1939 0
93/11/0/1/3 Okręgi terytorialne działalności Oddziałów BGK (druk Centrali). 1938-1938 0
93/11/0/1/4 Instrukcje w spr. Udziału Banku w subskrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. 1939-1939 0
93/11/0/1/5 Organizacja własnej jednostki. 1946-1946 0
93/11/0/1/6 Protokół z rewizji Oddziału Banku przeprowadzonej przez Inspektorat Rewizyjny Centrali Banku GK. 1930-1930 0
93/11/0/1/7 Protokół lustracji Oddziału Banku Gosp. Krajowego w Gdyni. 1932-1932 0
93/11/0/1/8 Sprawozdanie Centrali w W-wie za rok 1931. 1932-1932 0
93/11/0/1/9 Sprawozdanie z działalności Oddziału Banku za okres 1927,1931, 1934 (m.in.. oceny sytuacji gospodarczej). 1934-1934 0
93/11/0/1/10 Materiały dot. otwarcia Izby Arbitrażowej Bawełny w Gdyni. Bilans za 1947. 1948-1948 0
93/11/0/1/11 Zbiory protokołów posiedzeń stałej Komisji Międzyministerialnej do spraw rozwoju portu i miasta Gdyni (m.in.. Sprawozdanie P.P. Żegluga Polska z działalności za rok 1927). 1927-1930 0
93/11/0/1/12 Korespondencja z Centralą. 1949-1949 0
93/11/0/1/13 Sprawozdania o stanie ruchu zatrudnionych. Wykazy pracowników. 1945-1949 0
93/11/0/1/2041 Sprawy ogólne dewizowe 1936 0
93/11/0/2/14 Organizacja jednostek współdziałaljących. Administracja Funduszu Emerytalnego, kotrole, narady. 1945-1950 0
1 2 3 4 ... 66 67 68 69 70 ... 133 134 135 136

Amount of archival material

2010

2010

0

18.10

18.10

0.00

Amount of non-archival material

30

0.60

1945-1950

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.